Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 44

Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 61

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Nõo vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord.

§ 2.   Nõuded tasuta lumetõrje saamiseks

  (1) Tasuta lumetõrjet on õigus saada erateele, mis viib aastaringselt kasutatava elamuni.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei tehta:
  1) õuemaa kõlvikul;
  2) kui see ei ole tehniliselt võimalik ja/või on raskendatud, sh tee on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega;
  3) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara.

  (3) Tasuta lumetõrje tegemisest võib keelduda, kui:
  1) tee servad ja/või tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab nende asukoha nähtavuse ka pimedal ajal, lumekihi paksusest sõltumata;
  2) tee servad on takistustest (nt niitmata heintaimed, võsa, ilupõõsad, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse ka pimedal ajal, lumekihi paksusest sõltumata;
  3) teel ei ole rakendatud meetmeid lumetuisust tekkivate tuisuvaalude ärahoidmiseks;
  4) tee kohal ei ole vähemalt 4 meetri kõrgust ja teel vähemalt 3,5 meetri laiust vaba ruumi;
  5) tee lähistel pole ruumi, kuhu lund lükata;
  6) tee kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  7) tee, sealhulgas sellel asuva truubi või silla, kandevõime pole lumetõrje tööde teostamiseks sobiv.

§ 3.   Tasuta lumetõrje

  (1) Tasuta lumetõrjet alustatakse, kui lumekihi paksus teel ületab 10 cm, koos piirkonna avalikult kasutavate teede lumetõrjega või pärast piirkonna avalike teede lumetõrje lõpetamist.

  (2) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, lume laadimist ja äravedu.

  (3) Tee mittevastavuse korral määruses esitatud tingimustele tehakse lumetõrjet üksnes nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik. Tee mittevastavusest tulenevad kahjud taotlejale ja tee omanikule hüvitamisele ei kuulu.

§ 4.   Tasuta lumetõrje taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada taotlus Nõo vallavalitsusele.

  (2) Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjet, ei pea uut taotlust esitama.

  (3) Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

  (4) Kui taotleja ei ole eratee asukohajärgse kinnisasja omanik, tuleb kuni 01.09.2023 lisada taotlusele eratee omaniku kirjalik nõusolek.

  (5) Alates 01.09.2023 tuleb taotluse esitamisel teavitada Nõo vallavalitsust eratee kasutusõigusest, esitades vajadusel eratee kasutusõigust kinnitava dokumendi (kohtuotsus, väljavõte kinnistusraamatust või reaalservituudi leping).

§ 5.   Tasuta lumetõrje otsustamine

  Taotluse rahuldamise otsustab Nõo vallavalitsuse ehitus- ja majandusosakond.

§ 6.   Tasuta lumetõrje lõpetamine

  Tasuta lumetõrje tegemise võib lõpetada:
  1) isiku ja/või eratee nõuetele mittevastavuse korral, teavitades sellest taotlejat vähemalt 30 päeva ette;
  2) taotleja või kinnisasja omaniku avalduse alusel.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Varasemalt tasuta lumetõrjet saanud isikud teavitavad ja vajadusel esitavad määruse § 4 lõikes 5 toodud dokumendid hiljemalt 01.09.2023.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json