Ehitus

Teksti suurus:

Kuusalu valla ehitusmäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2013, 49

Kuusalu valla ehitusmäärus

Vastu võetud 16.06.2010 nr 14
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.201001.01.2011
17.10.2013RT IV, 29.10.2013, 601.11.2013

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse paragrahvide 5, 11, ehitusseaduse paragrahvi 19 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 29 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kuusalu valla ehitusmääruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Ehitusmäärus reguleerib planeeringute koostamisega, ehitiste projekteerimisega, ehitamisega ja ehitiste kasutamisega seonduvat Kuusalu valla haldusterritooriumil.

  (2) Kuusalu valla ehitusmääruse (edaspidi ehitusmäärus) eesmärk on Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ülesannete jaotuse määramine, valla ruumilise planeerimise, ehitamise üldiste põhimõtete ja reeglite seadmine planeerimisseaduse ja ehitusseaduse rakendamiseks.

§ 2.   Ehitusmääruse territoriaalne kehtivus

  Ehitusmäärus kehtib valla haldusterritooriumil paiknevate maa- ja veealade ning ehitiste kohta omandivormist sõltumata.

2. peatükk ÜLESANNETE JAOTUS PLANEERIMIS - JA EHITUSVALDKONNA KORRALDAMISEL 

§ 3.   Vallavolikogu ülesanneteks on:

  (1) Valla ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja tühistamine.

  (2) Üldplaneeringu, teemaplaneeringute ning üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamine, lähteülesannete kinnitamine ning kehtestamine.

  (3) Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine.

  (4) Üld-, detail- ja teemaplaneeringute kehtestamine ja kehtetuks tunnistamine.

  (5) Maakonnaplaneeringu ja vallaga piirnevate omavalitsuste üldplaneeringute kooskõlastamine.

  (6) Riiklikult tähtsa ehitise asukohaettepaneku kohta läbirääkimiste pidamine ning riiklikult tähtsate ehitiste asukohta määravate planeeringute kooskõlastamine.

  (7) Kinnisasja sundvõõrandamise taotluste esitamine kinnisasja sundvõõrandamise seaduses ettenähtud alustel, kui see on vajalik üldplaneeringu või detailplaneeringute elluviimiseks.

  (8) Kinnisasja omaniku nõudel kinnisasja võõrandamise otsustamine, kui kehtestatud planeeringuga nähakse ette kinnisasja kasutamine avalikul otstarbel või piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine võimatuks.

  (9) Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kohta otsuse vastuvõtmine ning tulemuste maavanemale edastamine.

§ 4.   Vallavalitsuse ülesanneteks on:

  (1) Üld- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine, üldplaneeringule vastavate detailplaneeringute algatamine, lähteülesannete kinnitamine ja detailplaneeringute vastuvõtmine.

  (2) Detailplaneeringute menetlemiseks vajalike lepingute sõlmimine.

  (3) Vajadusel ehituskeelu kehtestamine planeeringu menetlemise ajal.

  (4) Üldplaneeringule vastavate detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine.

  (5) Põhjendatud vajadusel detailplaneeringute algatamine detailplaneeringu kohustuseta alal ning juhtudel.

  (6) Keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajalikkuse otsustamine ja protsessi korraldamine.

  (7) Detailplaneeringute algatamise, projekteerimistingimuste väljastamise ning muude vajalike vormide kinnitamine.

  (8) Vajadusel naaberomavalitsuste detailplaneeringute kooskõlastamine.

  (9) Mitme omavalitsuse maa-alal paiknevate rajatiste projekti koostamiseks projekteerimistingimuste kooskõlastamine.

  (10) Projekteerimistingimuste väljastamine.

  (11) Ehitiste eskiiside kooskõlastamine.

  (12) Kirjalike nõusolekute, ehitus- ning kasutuslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine.

  (13) Kasutusloa väljastamiseks ehitiste ülevaatuse teostamine.

  (14) Ehitiste arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste väljastamine.

  (15) Avalikus kasutuses olevale territooriumile monumentide, skulptuuride ja mälestustahvlite paigaldamise kooskõlastamine.

  (16) Vajadusel ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine.

  (17) Vajadusel ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine.

  (18) Vajadusel ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine.

  (19) Ettekirjutuste tegemise pädevusega ametiisikute määramine, väärtegude kohtuväline menetlemine.

  (20) Vajadusel ettekirjutuste tegemine.

  (21) Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusdokumentatsiooni säilitamine.

  (22) Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine.

  (23) Arhitektuur-ehitusliku projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamine munitsipaalehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja remondiks.

  (24) Muude kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine, mis ei ole antud vallavolikogu ainupädevusse.

3. peatükk MAA-ALADE PLANEERIMINE 

§ 5.   Planeerimise üldnõuded

  (1) Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Kuusalu valla üldplaneeringus ja planeerimisseaduses toodud aladel ja juhtudel.

  (2) Detailplaneeringu algatamisest huvitatud isik esitab vallavalitsusele vastava avalduse koos planeeringuga kavandatavat illustreeriva skeemiga paberkandjal või digiallkirjastatult e-kirjaga vallavalitsuse üldmeiliaadressile (vallavalitsus@kuusalu.ee).

  (3) Kuusalu valla üldplaneeringu muudatuse ettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamise taotluse lisana esitab huvitatud isik lisaks illustreerivale skeemile ka põhjendused ning analüüsi üldplaneeringu muutmiseks.

  (4) Lähteülesandega määratakse vastavus kehtivale üldplaneeringule, planeeritava ala ulatus, planeeringu eesmärgid, põhilised arhitektuursed-ehituslikud nõuded ning tingimused ja nõutavad kooskõlastused.

  (5) Planeering peab olema vormistatud vastavalt lähteülesandele lisatud vormistus-nõuetele.

  (6) Planeeringu koostamise aluskaardiks on vallavalitsuses kooskõlastatud digitaalne topo-geodeetiline alusplaan. Nõuded topo-geodeetilise alusplaani, planeeringu koosseisu ning vormistamise kohta kinnitab vallavalitsus.

  (7) Enne detailplaneeringu vastuvõtmist vallavalitsuse poolt toimub vähemalt 1 lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu.

  (8) Huvitatud isikuga sõlmib vallavalitsus detailplaneeringu koostamise ja korraldamise finantseerimise lepingu enne planeeringu vastuvõtmist ja/või vähemalt 3 kuud peale algatamise otsust.

  (9) Vastuvõtmiseks esitatakse planeering koos kõigi kooskõlastustega ja planeeringut illustreeriva joonise, maketi või fotomontaažiga vallavalitsusele.

  (10) Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates, kui planeeringu algatamise otsuses ei ole sätestatud teisiti.

  (11) Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb huvitatud isikul koos põhjendustega esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist.

  (12) Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, on vallavalitsusel või vallavolikogul õigus detailplaneeringu algatamise otsus kehtetuks tunnistada;

  (13) Planeering koostatakse ja säilitatakse kahes eraldi kaustas:
  1) planeeringu põhikaust, mis koosneb seletuskirjast ja joonistest ning vajadusel planeeringuga kaasnevatest uuringutest;
  2) nn planeeringu pass, mis koosneb planeeringu menetlemisega seotud dokumentidest (omavalitsuse otsused ja korraldused, ajalehe kuulutused, protokollid, kirjavahetus jne).

  (14) Planeeringu kehtestamiseks on vajalik esitada planeeringust 4 identset eksemplari paberkandjal, sh 1 eksemplar originaalkooskõlastustega ja lisaks digitaalsel kujul dwg ja pdf formaadis, salvestatuna CD-le.

  (15) Detailplaneeringu projekti võib menetleda ja kehtestada osaliselt või siduda erinevate algatustega planeeringuprojekte üheks projektiks peale vastavasisulist vallavolikogu otsust või vallavalitsuse korraldust.

  (16) Planeeritavat ala võib vajadusel planeeringu koostamise käigus vastavasisulise vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega muuta, teavitades kinnistute omanikke, keda muudatus puudutab.

  (17) Enne detailplaneeringu kehtestamist vallavolikogus peab detailplaneeringu algatamisest huvitud isik sõlmima vallavalitsusega notariaalse lepingu detailplaneeringuga määratletud teede, tehnovõrkude ja haljasalade omandiõiguse, väljaehitamise ja ekspluateerimise tingimuste ning omandiküsimuste osas.

§ 6.   Planeeringu koostamise algatamisest keeldumine

  (1) Planeeringu koostamise algatamisest võib põhjendatud juhtudel keelduda. Keeldumise põhjused võivad olla seotud muuhulgas järgmiste asjaoludega:
  1) algatamise ettepanek on vastuolus piirkonna väljakujunenud miljööga;
  2) maa-ala kohta on olemas kehtiv detailplaneering;
  3) algatamise ettepanek on vastuolus üldplaneeringuga või teemaplaneeringuga;
  4) detailplaneeringu kehtestamine võib kaasa tuua avalikule sektorile põhjendamatuid kulutusi või kaasneb oluline keskkonnamõju;
  5) algatamise ettepanek ei arvesta ruumilise arenguga kaasneva majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna pikaajalisi suundumusi ja vajadusi;
  6) muudel juhtudel seoses avalike huvidega.

  (2) Planeeringu koostamise algatamisest keeldumise otsustab planeeringu algatamise õigust omav organ.

§ 7.   Planeeringutest informeerimine

  (1) Planeeringuprotsessi etappidest ilmuvad teated maakonnalehes „Sõnumitooja “ ja valla kodulehel, teated keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse osas avalikustatakse ametlikes teadaannetes.

  (2) Kavatsetavatest üld- ja detailplaneeringutest informeeritakse avalikkust hiljemalt 2 kuu jooksul peale volikogu poolt valla eelarve kinnitamist.

§ 8.   Seisukoha võtmine avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete kohta ning avaliku arutelu korraldamine

  (1) Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas võtab seisukoha vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus informeerib vallavolikogu poolt algatatud planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest vallavolikogu vastavat komisjoni.

  (3) Kui avaliku väljapaneku tulemuste avalikul arutelul ei nõustuta vallavalitsuse seisukohtadega ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitanud isikud ei loobu nendest planeerimisseaduses sätestatud korras, arutab vallavalitsus vastavaid ettepanekuid ja vastuväiteid uuesti ning otsustab vajadusel planeerimislahenduse muutmise ja avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu kordamise või maavanemale järelevalvesse edastamise vajalikkuse.

§ 9.   Miljööväärtuslikud ja kaitsealused alad

  (1) Valla miljööväärtuslikeks aladeks on Harju maakonnaplaneeringus ja selle teemaplaneeringus "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Kuusalu valda puudutavad osad ja Kuusalu valla üldplaneeringus toodud alad.

  (2) Projekteerimine, planeerimine ja ehitamine kaitsealadel toimub vastavalt kaitse- eeskirjale ja kooskõlastatult kaitseala valitsejaga.

4. peatükk PROJEKTEERIMINE 

§ 10.   Projekteerimise alused ja üldpõhimõtted

  (1) Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks kehtestatud detailplaneering. Vajadusel väljastab vallavalitsus ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.

  (2) Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral on projekteerimise aluseks Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused.

  (3) Projekteeritav ehitis peab sobima keskkonda, arvestama vallas väljakujunenud arhitektuuri- ja ehitustava ning oma välisilmelt vastama piirkonna või lähiümbruse eripärale ja kujunduslikule stiilile.

§ 11.   Projekteerimistingimused

  (1) Projekteerimistingimused on ehitise projekteerimiseks vajalikud arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Tingimused sisaldavad nõudeid projekti koosseisule, jooniste mõõtkavale, arhitektuurile ja keskkonnakaitsele, ehitiste lubatud arvu krundil, korruselisust, hoone kõrgust maapinnast ja maksimaalset ehituse alust pinda, katuse kallet, tulepüsivusastet, insener-tehniliste võrkude rajamist, nõutavaid kooskõlastusi, projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega.

  (2) Projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat, taotlus projekteerimistingimuste pikendamiseks tuleb huvitatud isikul esitada hiljemalt 30 päeva enne kehtivusaja lõppemist.

  (3) Projekteerimistingimused avalikustatakse valla kodulehel 5 tööpäeva jooksul korralduse andmisest arvates.

§ 12.   Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused

  (1) Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused on täpsustavad tingimused ehitise hoonestusviisi, välisilme, piirete ja haljastuse sobitamiseks olemasoleva maastiku, tänavavõrgu ja ümbritsevate ehitistega.

  (2) Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused koostatakse vallavalitsuse poolt 30 päeva jooksul huvitatud isiku poolt esitatud vastava vormikohase taotluse esitamise päevast arvates.

§ 13.   Ehitusprojekt

  (1) Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt peab olema koostatud lähtuvalt ehitusseaduses ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruses nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ toodule.

  (2) Ehitusprojekt peab olema korrektselt köidetud A4 formaadis ja koostatud eesti keeles. Joonised peavad olema vormistatud vastavalt heale projekteerimistavale ning võimaldama projekti järgi ehitamist. Projekti koosseisus peavad olema vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused. Projekti lehed peavad olema nummerdatud. Projektil peab olema sisukord, mis on seotud lehekülgede numeratsiooniga. Nõutud kooskõlastused peavad olema vormistatud kooskõlastuste koondtabelisse.

  (3) Ehitusprojekti võib esitada pdf või dwg formaadis CD-l või mälupulgal.

  (4) Ehitisega ja krundiga seotud tehnovõrkude, juurdepääsuteede, parkimiskohtade, haljastuse, piirete lahendused ja jäätmete käitlemise lahendus on ehitusprojekti lahutamatud osad.

5. peatükk EHITAMINE JA EHITISE KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 14.   Ehitusluba

  (1) Ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks või ehitise lammutamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral.

  (2) Ehitusloa taotlus esitatakse vallavalitsusele majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud vormi kohaselt (www.ehr.ee) paberkandjal või digiallkirjastatult e-kirjaga vallavalitsuse üldmeiliaadressile (vallavalitsus@kuusalu.ee). Loa taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Ehitusloa taotlusele lisaks on vajalik vallavalitsusele esitada:
  1) nõuetekohane ehitus- või lammutusprojekt kahes eksemplaris;
  2) digitaalselt mõõdistatud ja vallavalitsuse poolt kooskõlastatud topo-geodeetiline alusplaan täpsusega M 1:500 dwg ja dgn formaadis salvestatuna CD-le;
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  4) kokkulepped maaomanikega, kelle maale tehnovõrke ja teid projekteeritakse või kelle maakasutust planeeritavaga kitsendatakse;
  5) vallavalitsuse kirjalik kooskõlastus tehnovõrgu või rajatise ehitamiseks vallale kuuluvale maale;
  6) vajadusel teised seaduses sätestatud dokumendid.

  (4) Ehitusluba ehitise lammutamiseks võib taotleda ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab taotlus ehitise lammutamiseks olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.

  (5) Ehitise lammutamise taotlusele on vajalik lisada:
  1) geodeetiline alusplaan või krundi plaan, kus on näidatud lammutatav ehitis;
  2) seletuskiri lammutusjääkide utiliseerimise ning võimalike ohtlike jäätmete ja nende koguste kohta.

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda põhjendatud juhtudel lammutamise projekti, millega lahendatakse tehnovõrkudest lahtiühendamine, lammutusala piirded, tööde tehnoloogiline käik, ehitusjäätmete käitlemine ja maaüksuse lammutamise järgne heakorrastamine.

  (7) Õigusliku aluseta ehitatud ehitise omanik peab sellise ehitise lammutama ettekirjutusega määratud tähtajaks, viisil ja tingimustel.

  (8) Ehitusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel: www.ehr.ee.

§ 15.   Kirjalik nõusolek

  (1) Kirjalik nõusolek on vallavalitsuse nõusolek püstitada, laiendada, rekonstrueerida või lammutada väikeehitis ja/või muuta/asendada ehitise tehnosüsteeme.

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse vallavalitsusele majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud vormi kohaselt (www.ehr.ee) paberkandjal või digiallkirjastatult e-kirjaga vallavalitsuse üldmeiliaadressile (vallavalitsus@kuusalu.ee). Loa taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Kirjaliku nõusoleku taotlusele lisaks on vajalik vallavalitsusele esitada:
  1) asukoha skeem, millele on kantud ehitise kaugus naaberkinnistu piiridest ning teistest samal kinnistul asuvates hoonetest;
  2) eskiisjoonised (vaated ja korruste plaanid);
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (4) Väikeehitise eskiisid peavad olema koostatud tasemel, mis võimaldab üheselt mõistetavalt hinnata kavandatavat väikeehitist ning selle sobivust planeeritud asukohta. Eskiise võib esitada pdf või dwg formaadis CD-l või mälupulgal.

  (5) Vallavalitsusel on õigus enne väikeehitise eskiiside kooskõlastamist ja väikeehitise ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmist nõuda põhjendatud juhtudel ehitise ohutusest, samuti detailplaneeringust, projekteerimistingimustest ning ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest lisatingimustest lähtuvalt ehitusprojekti.

  (6) Kirjalikule nõusolekule kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.

§ 16.   Ehitise kasutusluba

  (1) Ehitise kasutusluba on vallavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

  (2) Kasutusloa taotlus esitatakse vallavalitsusele majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud vormi kohaselt (www.ehr.ee) paberkandjal või digiallkirjastatult e-kirjaga vallavalitsuse üldmeiliaadressile (vallavalitsus@kuusalu.ee). Loa taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Koos kasutusloa taotlusega esitab ehitise omanik vallavalitsusele:
  1) ehitise tehnilised dokumendid: ehitusprojekt või ehitise mõõdistusprojekt ehitusprojekti muutmise või puudumise korral, elektri- ja gaasipaigaliste nõuetekohasuse deklaratsioon, joogivee mikrobioloogiline uuring, kaetud tööde aktid, ja muud ehitise ohutust kinnitavad dokumendid (kaminasüdamike ja metallkorstnate sertifikaadid, kasutusjuhendid, teostusjoonised);
  2) prügiveoleping, kanalisatsioonimahuti või -puhasti tühjendamise lepingu koopia;
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  4) kokkulepped teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või rajatise kohta.

  (4) Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmiseks, kui see ei too kaasa ehitustöid, peab ehitise omanik taotlema uue kasutusloa.

  (5) Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist.
Vallavalitsusel on õigus kaasata ehituse ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid isikuid ja institutsioone, kes esitavad oma arvamuse kirjalikult.

  (6) Ehitise ülevaatuse kohta koostatakse ehitise ülevaatuse akt. Akti vormi kehtestab vallavalitsus. Aktile lisatakse ülevaatuse tegemisele kaasatud isikute ja institutsioonide esindajate kirjalikud arvamused.

  (7) Kui ehitise ülevaatuse käigustuvastatakse ehitise nõuetele mittevastavus, teavitab ülevaatuse läbiviija ehitise omanikku ilmnenud asjaoludest ja põhjendustest.

  (8) Kasutusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.

§ 17.   Ajutise ehitise kord ja alad

  (1) Ajutise ehitise projekteerimine, ehitamine ja kasutamine võib toimuda maaomaniku kirjalikul loal.

  (2) Ajutisi ehitisi ei tohi ehitada ehituskeelu- ning piiranguvööndisse ja tiheasustusaladele, välja arvatud ehitusloa alusel ehitatava hoone teenindamiseks, kuni ehitatava hoone kasutusloa väljastamiseni, kuid tähtajaga mitte üle 5 aasta.

  (3) Ajutise ehitise mõiste laieneb ka ehitussoojakutele ning teistele ehitusperioodil kasutatavatele rajatistele.

  (4) Kui ajutine ehitis ei ole likvideeritud ehitus- või kasutusloas määratud tähtajaks või õigusliku aluseta ehitatud ehitis ei ole lammutatud ettekirjutusega määratud tähtajaks, korraldab vallavalitsus ehitise likvideerimise asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 18.   Korterelamute rekonstrueerimise kord

  (1) Akende ja välisuste vahetamiseks, kui ei muutu ehitise tuleohutusomadused kuid muutub hoone välisilme, tuleb esitada vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku taotlus koos eskiisjoonis(t)ega, milles on kajastatud vajalikud parameetrid (värvilahendus, mõõtmed ja muud vajalikud andmed).

  (2) Korterelamute välisilmet muutvate ehitusprojektide kooskõlastamisel, nõusoleku, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel võib vallavalitsusele taotluse esitada ühistu, lisades taotlusele väljavõtte korteriomandi omanike üldkoosoleku vastavast otsusest.

  (3) Ühistu puudumisel peab olema taotlusele lisatud korteriomanike enamuse kooskõlastus.

  (4) Korterelamute tehnosüsteemide muutmine on lubatud ühistu poolt kooskõlastatud ja nõuetele vastava ehitusprojekti alusel ning kirjaliku nõusoleku või ehitusloa olemasolul.

§ 19.   Piirdeaiad

  (1) Piirdeaedade rajamiseks tiheasustusega ning detailplaneeringu kohustusega aladel tuleb esitada vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku taotlus koos asendiskeemi ning piirdeaia eskiisiga.
Kirjaliku nõusoleku taotlemine ei ole vajalik, kui piirdeaed on kajastatud ehitusprojektis, mille alusel on vallavalitsus väljastanud ehitusloa.

  (2) Hajaasustusega aladel rajatavad piirded kooskõlastada eskiisi alusel vallavalitsusega.

  (3) Piirded peavad sobima antud piirkonnas väljakujunenud ehituslaadiga ning vastama lähiümbruse eripärale ja kujunduslikule stiilile.

§ 20.   Puurkaevude ja puuraukude rajamine
[RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

  (1) Puurkaevu projekteerimine, rajamine, rekonstrueerimine ja likvideerimine toimub veeseaduse ja ehitusseaduse alusel, kehtivaid üld-ja detailplaneeringuid ning Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgides.

  (2) Puurkaevu rajamiseks tuleb Kuusalu Vallavalitsuselt taotleda ehitusluba. Puuraugu ja sellise puurkaevu rajamiseks, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks, tuleb Kuusalu Vallavalitsuselt taotleda kirjalik nõusolek.

  (3) ) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemist peab puurkaevu või puuraugu rajamist kavandav isik kooskõlastama rajatava puurkaevu või puuraugu asukoha Kuusalu Vallavalitsusega, esitades vastava taotluse.

  (4) Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb esitada puurkaevu projekt, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus ning riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (5) Kuusalu Vallavalitsus edastab enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ehitusloa väljastamist või kirjaliku nõusoleku andmist puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse koos projektiga Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

  (6) Puurkaevu valmimisel on omanikul kohustus taotleda Kuusalu Vallavalitsuselt kasutusluba.
[RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

§ 21.   Reoveepuhastite rajamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

  (2) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, tuleb reovesi koguda lekkekindlatesse kogumismahutitesse, samuti võib vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee nõuetekohaselt immutada pinnasesse.
[RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

  (3) Väljaspool reoveekogumisalasid toimub heitvee pinnasesse immutamine vastavalt veeseaduses toodule.

  (4) Reovee puhasti paigaldamiseks on vajalik esitada vallavalitsusele sõltuvalt ehitise ehitisalusest pindalast ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus, riigilõivu tasumist tõendav dokument ning ehitusprojekt, mis peab olema koostatud vastava spetsialisti poolt lähtudes Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusest nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” ja 16.05.2001 määrusest nr 171 „Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded.” Reoveepuhasti projekt esitada hoonete ehitusprojekti mahus.
[RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

  (5) Kohustusega aladel kogumismahuti paigaldamiseks on vaja vallavalitsust 10 tööpäeva enne paigaldamist kirjalikult teavitada. Kui vald ei reageeri nimetatud tähtajaks võib omanik alustada kogumismahuti paigaldamist. Kinnistu omanik esitab ehitise teatise viie tööpäeva jooksul kogumismahuti paigaldamise päevast arvates.
[RT IV, 29.10.2013, 6 - jõust. 01.11.2013]

  (6) Tootmisettevõtetel peavad olema kohtpuhastusseadmed, erijuhtudel ka koos vooluhulga mõõtmise ja proovivõtu sõlmega.

§ 22.   Riiklik Ehitisregister ja õiendid

  (1) Riiklik Ehitisregister www.ehr.ee on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta elektrooniline andmebaas.

  (2) Registriandmeid omanikele väljastatakse registrist tasuta, välja arvatud registriandmete kinnitatud väljavõte, mille iga lehekülje eest tasutakse riigilõivu 1,28 eurot.
[24.11.2010 määrus nr 27 - - jõust. 01.01.2011]

  (3) Ehitisregistris ilmnenud vea parandamiseks pöördub omanik või tema poolt volitatud esindaja vastava ehitise teatisega Kuusalu Vallavalitsuse poole.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Ehitusmääruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Käesolev määrus jõustub 01.07.2010. a.

/otsingu_soovitused.json