KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2014, 2

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 22.10.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Kehtna valla haldusterritooriumil.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud ja avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse kohast tegevust oma tegevuskohas või territooriumil ei loeta ürituseks käesoleva määruse mõttes.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Ürituse korraldamine võib toimuda vallavalitsuse korralduse alusel. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning tingimuste täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (6) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 2.   Loa andmine ürituse korraldamiseks

  (1) Ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) esitab vähemalt 20 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele vastava taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Taotluse vorm on käesoleva määruse lisaks.

  (2) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) peale saamist 7 päeva jooksul ning vajadusel otsustab korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamise vajaduse.

  (3) Vallavalitsus annab oma korraldusega loa peale vastava taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumisest või jätab põhjendatud juhtudel loa andmata. Vallavalitsus saadab vastava korralduse 3 päeva jooksul korraldajale.

  (4) Loa andmise korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht või aadress Eestis, isikukood või registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) ürituse läbiviimise tingimused ning muud oluliseks peetud küsimused.

§ 3.   Keeldumine loa andmisest

  (1) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt 3 päeva jooksul.

  (2) Vallavalitsus võib jätta loa andmata muu hulgas juhul, kui:
  1) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on eelnevalt lubatud teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik või heauskse käitumise põhimõtet riivav;
  5) ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida taotluse kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 4.   Ettepanek ürituse aja või koha muutmiseks

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta muuhulgas juhul, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas ja samal ajal teise ürituse pidamiseks;
  2) esineb ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas ja samal ajal teine üritus ning nimetatud üritusi ei ole võimalik koos pidada;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei vasta eeldatavale sihtgrupile, kellele on üritus suunatud.

  (2) Korraldaja soovil ürituse aja või koha muutmisel esitatakse vallavalitsusele kirjalik taotluse, milles märgitakse ürituse aja või koha muutmise põhjus ning ürituse uus aeg või koht. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korraldusega loa ürituse pidamiseks.

  (4) Juhul kui ürituse pidamisest loobutakse, peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima vallavalitsust ja taotluse kooskõlastajaid.

§ 5.   Korraldaja kohutused

  (1) Korraldaja on kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning vallavalitsuse määratud tingimustele;
  2) tagama osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama üritusel heakorra ning vastavate õigusaktide nõuetest kinnipidamise.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Kehtna vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

  (3) Keelatud on ürituse korraldamine ilma loata või loa kehtetuks tunnistamise korral.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib oma korraldusega tunnistada loa andmise kehtetuks, kui:
  1) korraldaja on esitanud taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) esinevad olulised asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. novembril 2014. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json