Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 22

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine

Vastu võetud 20.10.2015 nr 13
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema (edaspidi vanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning vanematele kulutuste hüvitamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Elanik käesoleva statuudi mõttes on isik, kellel on vastavas asulas alaline elukoht või kinnisvara.

  (2) Vanem on elanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses asula ühistest seisukohtadest, asulas väljakujunenud tavadest, piirkonna ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Antsla valla õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb vanem lähtudes headest tavadest ja käitumisnormidest.

§ 3.   Vanema valimine ja volituste kestus

  (1) Vanem valitakse vähemalt 18-aastaste elanike hulgast, asula elanike koosolekul poolthäälte enamusega. Hääletamise viisi otsustab koosolek. Hääletada saavad täisealised asula elanikud.

  (2) Informatsioon vanema valimise koosoleku toimumise aja ja koha kohta teatatakse ette vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Teade pannakse üles asula teadete ülespanemise kohta, avaldatakse Antsla Valla Lehes (edaspidi lehes) ja piirkonna teistes infokanalites.

  (3) Vanema valimise saab algatada vähemalt kolm täisealist asula elanikku.

  (4) Vanema valimise koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning lisatakse koosolekul osalenud täisealiste elanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Antsla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kümne (10) päeva jooksul, arvates koosoleku toimumise päevast.

  (5) Vanema kandidaadid peavad andma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

  (6) Vanema volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

  (7) Vajadusel võib koosolek vanema igal ajal tagasi kutsuda. Vajaduse otsustab koosolek.

  (8) Omavahel kogukondlikult seotud kaks või enam asulat võivad valida ühise vanema.

  (9) Vanem kinnitatakse protokolli alusel vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) esindada küla elanikke Antsla Vallavolikogus (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuses;
  2) kutsuda kokku elanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
  3) nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist volikogus või vallavalitsuses, avaldada arvamust asula probleemide lahendamiseks, teavitada vallavalitsust asula koosolekul vastuvõetud otsustest ja asula arengukavast;
  4) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  5) teha ettepanekuid valla eelarvesse;
  6) korraldada asula ajaloo kogumist ja kroonika pidamist;
  7) astuda vanema kohalt tagasi;
  8) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 5.   Kohaliku omavalitsuse kohustused

  Kohalikul omavalitsusel on kohustus:
  1) tagada vanemale tema tegevuseks vajalik teave kohalikust omavalitsusest (tulenevalt riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, sh valla arengukavast, eelarvest, asjaajamise korrast jne);
  2) teatada vanemale õigeaegselt volikogu istungite toimumise ajad;
  3) abistada vajadusel vanemat volikogus või vallavalitsuses arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisel;
  4) edastada vanemale asulaga seonduvat informatsiooni;
  5) võimaldada asulat puudutava informatsiooni avaldamine valla lehes, kodulehel ja teistes infokanalites.

§ 6.   Vanema kohustused

  Vanema kohustus on:
  1) edastada elanike ühised soovid ja ettepanekud kirjalikult vallavalitsusele ning teistele asjakohastele institutsioonidele;
  2) edastada elanike soovil neile infot volikogus ja vallavalitsuses otsustatust;
  3) teavitada volikogu või vallavalitsust asula sotsiaalsetest probleemidest;
  4) esitada üks kord aastas informatsioon vallavalitsusele külavanema ja külaelanike tegevuse kohta;
  5) korraldada vähemalt kord aastas asula koosoleku ja esitada elanikele ülevaade oma tegevuse kohta.

§ 7.   Vanema töö tasustamine

  (1) Vanem on usaldusamet.

  (2) Vallavalitsuse poolt antud ülesannete täitmise korral lepitakse eelnevalt kokku kuluhüvitis ja selle suurus.

§ 8.   Vanema vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse täisealiste elanike nõudmisel korraldatud asula koosolekul hääletamise tulemusena.

  (2) Vanema ametist vabastamise arutamise koosoleku kohta teatatakse ette vähemalt kaks nädalat enne elanike koosolekut. Teade pannakse üles asulas teadete ülespanemise kohta ja avaldatakse valla lehes.

  (3) Vanema vabastamine toimub elanike koosolekul poolthäälte enamusega.

  (4) Vanema enda initsiatiivil vabastamiseks esitab vanem avalduse vallavalitsusele, millest annab teada ka asula koosolekule.

  (5) Vanema vabastamise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse vastuvõtmist valitud vanematele kehtivad määruses sätestatud õigused ja kohustused.

  (2) Käesolev määrus ei kohusta Antsla valla igal asulal korraldada vanema valimisi.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json