Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tallinna taksoveonõuded

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 31

Tallinna taksoveonõuded

Vastu võetud 15.10.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p-de 5 ja 12, § 55 lg 1, § 64 lg 10, § 66 lg 3 p-de 1, 2 ja 3 ja § 80 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse:
  1) taksoveol kasutatavatele sõidukitele esitatavad nõuded;
  2) taksoveoteenuste hinnakirjale esitatavad nõuded;
  3) taksoveoteenuste loetelu, millele vedaja võib hinna kehtestada;
  4) taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad.

§ 2.   Taksoveol kasutatavatele sõidukitele esitatavad nõuded

  Et tagada sõitjate mugavus ja ohutus ning keskkonnasäästlikkus, peab taksoveol kasutatav sõiduk vastama järgmistele nõuetele:
  1) sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks, see peab olema kompaktne, ümberehitamata, avariitunnusteta, värvi- või roostekahjustusteta, puhas seest ja väljast ning tehniliselt sõidukorras;
  2) sõidukil peavad olema ABS-pidurid ning vähemalt juhi- ja kõrvalistme eesmised turvapadjad;
  3) sõiduki rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele;
  4) kuni viie istekohaga sõidukil peab olema vähemalt neli ust, kuue ja enama istekohaga sõidukil vähemalt kolm ust;
  5) taksoveol kasutatava sõiduki pagasiruumi maht peab olema vähemalt 370 liitrit;
  6) sõidukil peab olema töökorras konditsioneer või kliimaseade;
  7) sõiduki heitmenorm peab vastama vähemalt Euro 5 standardile.

§ 3.   Taksoveoteenuste hinnakiri

  (1) Vedaja võib kehtestada:
  1) sõidualustustasu;
  2) sõidukilomeetritasu;
  3) ajatasu.

  (2) Vedaja võib kehtestada päevase (kella 6-23) ja öise (kella 23-6) sõidukilomeetritasu, kui taksomeeter lülitub ümber automaatselt.

  (3) Üleminek ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi peab toimuma sõiduki kiiruse väärtusel, mis saadakse ajatasu väärtuse jagamisel sõidukilomeetritasu väärtusega. Üleminekukiiruse väärtus ei tohi olla suurem kui 22 kilomeetrit tunnis.

  (4) Hinnakiri esitatakse püstvormingus A5-lehel, millel on kollasel taustal musta värvi eesti- ja ingliskeelne tekst. Teksti puhul kasutatakse poolpaksu kirja ja kirjatüüpi Arial Narrow. Tähemärgi vähim kõrgus on 5 mm ja numbritel 7 mm. Hinnad esitatakse eurodes, kasutades sümbolit €.

  (5) Vedaja peab kehtestatud hinnad esitama taksoveoteenuste hinnakirjas käesoleva määruse lisas toodud vormil.

§ 4.   Taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad

  (1) Taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad on järgmised:
  1) sõidualustustasu 5,50 eurot;
  2) sõidukilomeetritasu 1,10 eurot;
  3) ajatasu 24,20 eurot tunnis.

  (2) Tallinna Linnavolikogu kehtestab uued taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad, kui kütuse jaemüügihind muutub kalendriaastas rohkem kui 30%.

§ 5.   Tallinna Linnavolikogu määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2013 määruses nr 9 „Tallinna Transpordiameti põhimäärus" tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „19) menetleda taksoveolubasid, sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning korraldada seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid taksoveo valdkonnas;"; 2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „20) teostada järelevalvet taksoveolubade, sõidukikaartide, sõidukijuhi teenindajakaartide, liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle;".

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määruse paragrahvi 2 punkt 7 jõustub 1. mail 2016. Enne 1. maid 2016 välja antud sõidukikaardid kehtivad nendes märgitud tähtajani ka juhul, kui sõiduki heitmenorm ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 7 sätestatud Euro 5 standardile.

  (2) Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012 määrus nr 16 „Tallinna taksoveo eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Taksoveoteenuste hinnakirja vorm

/otsingu_soovitused.json