HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 62

Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 17.01.2008 nr 6
jõustumine 01.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.200809.03.2008
05.06.200810.06.2008
11.02.201014.02.2010
12.08.201015.08.2010
18.12.2014RT IV, 27.12.2014, 4030.12.2014
22.10.2015RT IV, 29.10.2015, 3801.11.2015, rakendatakse alates 15.09.2015

Määrus kinnitatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi – lasteasutused) kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi – vanemate osa) määra, mis suunatakse majandamiskulude, personali palgakulude, personalikuludega kaasnevate maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete, õppevahendite kulude katmiseks ning selle arvestamise ja kasutamise tingimused.
[ - jõust. 09.03.2008]

§ 2.   Vanema osa määra kehtestamine, kehtestamise alused ning kasutamise tingimused

  (1) Vanema osa määr moodustab 6% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta järgmiste lasteasutuste lasteaiarühmades: Päikene, Sipsik, Cipollino, Pingviin (välja arvatud hoones aadressil Mõisa tänav 6, Narva asuvad rühmad, kus vanema osa määr moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta).
[RT IV, 29.10.2015, 38 - jõust. 01.11.2015, rakendatakse alates 15.09.2015]

  (2) Lasteasutuste sõimerühmades ja määruse § 2 lõikes 1 mainimata lasteasutuste aiarühmades moodustab vanema osa määr 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.
[ - jõust. 10.06.2008]

  (3) Vanema osa määra ühe kalendrikuu eest loetakse täies ulatuses selle lasteasutuse kasuks, kuhu selle kalendrikuu algusest oli laps registreeritud vanema avalduse alusel.

  (4) [Kehtetu - jõust. 10.06.2008]

  (5) Lasteasutuse juhataja teavitab vanemat vanema osa määra suurustest.

  (6) Vanema osast laekunud rahavahendid kannab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond üle linnaeelarvesse täies mahus.

  (7) Vanema osa kasutatakse järgmiselt:
[ - jõust. 09.03.2008]
  1) 30% vanema osa määrast kasutatakse õppevahendite kulude katmiseks;
  2) 70% vanema osa määrast kasutatakse tegevuskulude katmiseks.

  (8) Juhul kui lasteasutustes käib kaks ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast (kui Narva linnas on registreeritud lapsed ja vähemalt üks laste seaduslik esindaja) pärinevat last, siis moodustab iga lapse eest tasutav vanema osa määr 75% selle lapse eest arvestatud vanema osa määrast, ning juhul kui lasteasutustes käib kolm või enam ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast pärinevat last, siis perekond vabastatakse täielikult vanema osa määra tasumisest.
[ - jõust. 09.03.2008]

  (9) Käesoleva määruse § 2 lõikes 8 nimetatud vanema osa määra maksmisel kahe ja enam lastega peredele soodustuste andmise korra kinnitab Narva Linnavalitsus oma määrusega.
[ - jõust. 09.03.2008]

§ 3.   Lapsevanema osa määra maksmise kord

  (1) Vanema osa määra eelneva kuu eest tuleb vanemal tasuda Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt esitatud arve alusel 2 nädala jooksul arve väljastamise kuupäevast arvates.

  (2) Arve esitakse vanema osa määra kasutamise tunnuste lõikes.

  (3) Kui vanema osa määra ei tasu vanem 1 kuu jooksul arve väljastamise kuupäevast arvates, on lasteasutuse juhatajal õigus ajutiselt peatada selle vanema lapse lasteasutuse külastamist kuni vanema osa määra tasumise kuupäevani vastavalt Narva linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.
[ - jõust. 09.03.2008]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist on välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json