Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 1

Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.10.2016 nr 87

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 1 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Maardu Linna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

  (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Maardu linn.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Maardu linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 3.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, peab raamatukogu soovijaid eelregistreerima. Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (3) Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid, disketile salvestamine jm) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Maardu linnavalitsus.

§ 4.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse andmebaasis üks kord isikut tõendava dokumendi alusel Kultuuriministri 12.07.04 määrusega nr.9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” sätestatud korras. Lugejapiletit võib asendada ID kaart. Andmebaasis on järgmised lugeja andmed: nimi, elukoht, postiaadress, telefon, elektronposti aadress, lugejarühm, isikukood.

  (2) Soovi korral väljastatakse lugejale kasutajanimi ja parool, millega saab külastada internetilehekülge www.lugeja.ee või www.maardurk.ee.

  (3) Lugejate andmed kantakse raamatukogude haldussüsteemi URRAM.

  (4) Isikuandmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel, meeldetuletuste ja teadete saatmiseks ning statistilisel eesmärgil.

  (5) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhud.

  (6) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuste likvideerimist.

  (7) Koolieelikud registreeritakse vanema isikut tõendava dokumendi ja kirjaliku nõusoleku alusel.

§ 5.   Teavikute kasutamine

  (1) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 10 teavikut.

  (2) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Tähtaega võib pikendada kuni 3 korda.

  (3) Eriti väärtuslikke teavikuid ja teavikute ainueksemplare välja ei laenutata. Ajalehtede sama päeva ja ajakirjade sama kuu numbrit välja ei laenutata.

  (4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

  (5) Ajalehtede ja ajakirjade tagastamistähtaeg on üks nädal.

  (6) Lugeja annab iga infokandja vastuvõtmise kohta allkirja raamatukaardile.

  (7) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Maardu linn või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (8) Tagatissumma ei tohi olla suurem, kui on infokandjate hind. Tagatissumma kohta antakse lugejale kviitung. Laenutatu tagastamisel makstakse tagatissumma lugejale tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel linna eelarvesse.Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab linnavalitsus.

  (9) Raamatukogus puuduvad infokandjad tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu. Raamatukogudevahelise laenutuse korra kinnitab kultuuriminister määrusega.

§ 6.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja ta saab raamatukogust lugejapileti.

  (2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb viivitamatult teatada raamatukogu töötajale. Lugeja peab infokandjaid hoolikalt hoidma.

  (3) Video- ja helikassette ei ole lubatud kopeerida. Samuti peavad need olema tagastades keritud algusesse.

  (4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,05 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta (RT IV, 09.08.2013, - jõust.12.08.2013). Tähtpäevaks tagastamata teavikute viivise summa suuruse kinnitab linnavalitsus .

  (5) Infokandja rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni 10-kordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogust antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Kuni 18-aastase lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

  (6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (8) Käesoleva eeskirja paragrahvides 3, 4, 5, 6 nimetatud summad laekuvad linna eelarvesse.

§ 7.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Keelatud on söömine, joomine, magamine, lärmi tekitamine, teenindusruumides mobiiltelefoni kasutamine.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeainet ja kergestisüttivaid aineid ning määrivaid või lehkavaid esemeid.

  (4) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

§ 9.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 28.08.2007.a määrus nr 141 „Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json