Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine

Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 6

  Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37² lg 4 ja 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Hiiu valla arengukava 2014-2023 uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 57 „Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine“.

  Jüri Ojasoo
  vallavolikogu esimees

  Lisa Hiiu valla arengukava 2014-2023

  Lisa 1  Hiiu valla terviseprofiil 2015-2023

  Lisa 2  SWOT seisuga 2014

  Lisa 3  Olemasolev olukord seisuga 2015

  Lisa 4  Tegevuskava aastateks 2015-2019

  Lisa 5  Arengukava tegevuste seirearuanne 2014-2015

  Lisa 6  Arengukava töörühmade osalejad 2015