Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 26

Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 26.10.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ja paragrahvi 35 lõike 2, haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel ning juhindudes sotsiaalhoolekandeseaduse paragrahvist 20.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Järvakandi Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Järvakandi Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus – üldhooldekodu.

  (2) Hooldekodu asub Järvakandi alevis Rahu tn 18, postiindeks 79101.

  (3) Hooldekodu registrikood on 75021008.

  (4) Hooldekodu kindlustab igale kliendile õigusaktidega sätestatud tingimused.

  (5) Hooldekodul on oma pitsat ja eelarve valla eelarve osana.

  (6) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Järvakandi Vallavolikogu.

  (7) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  (8) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

§ 2.   HOOLDEKODU ÜLESANDED

  (1) Hooldekodu on vanurite ja puuetega isikutele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine sh põetamine.

  (2) Hooldekodu täidab oma tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:
  1) tagab hooldekodus viibivatele klientidele turvalised elamis- ja hooldustingimused;
  2) tagab abi ja klientide juhendamise igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  3) korraldab hooldekodus viibivatele klientidele toitlustamist;
  4) tagab klientide tervisliku seisundi jälgimise, põetamise ning kindlustab esmatasandi arstiabi;
  5) koostab koos kliendi või tema esindaja ning vajaliku kvalifikatsiooniga tervishoiutöötajaga 30 päeva jooksul hooldekodusse saabumisest kliendile hooldusplaani;
  6) korraldab koostöös perearstiga kliendi raviasutusse paigutamise;
  7) nõustab ja informeerib klientide tugivõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  8) korraldab hooldekodus viibivate klientide vaba aja sisustamise.

§ 3.   TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

  (1) Hooldekodul on õigus:
  1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  2) saada vallavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja valla asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja võimalustekohast abi.

  (2) Hooldekodu teeb oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning vabatahtlike organisatsioonidega.

  (3) Hooldekodu osutab hooldusteenuseid eelkõige Järvakandi valla elanikele, vabade kohtade olemasolul ka teistele isikutele. Teenuste osutamine toimub sõlmitud lepingute alusel.

  (4) Teenuste osutamine peab säilitama kliendi eneseväärikuse ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 4.   HOOLDEKODU JUHTIMINE

  (1) Hooldekodu tööd juhib juhataja, kes allub vallavanemale. Hooldekodu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Hooldekodu juhataja:
  1) korraldab ja juhib hooldekodu tööd;
  2) sõlmib lepinguid kliendiga, tema lähedastega, eestkostjaga või omavalitsusega;
  3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud ja töötab välja töötajate ametijuhendid, asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja ja muud hooldekodu tööd korraldavad dokumendid;
  4) esindab hooldekodu riigi- ja omavalitsusorganites ning muudes institutsioonides;
  5) analüüsib majandustegevust, koostab hooldekodu eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) kannab vastutust tuleohutuse, töökaitse, elektriseadmete ohutu ekspluatatsiooni eest, rakendab vastavaid abinõusid töökaitse tugevdamiseks;
  7) esitab vallavalitsusele hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
  8) korraldab oma töötajatele erialast täiendõpet;
  9) kaasab hooldekodu tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks või töö korraldamiseks hooldekodus elavate klientide lähedasi inimesi, Järvakandi Vallavalitsust ja teisi omavalitsusi, säilitab kontakti hooldekodus viibiva kliendi omaste, sugulaste või kliendile oluliste isikute ja omavalitsustega;
  10) teeb koostööd Järvakandi Vallavalitsuse ning teiste omavalitsuste ametnike ja hoolekandeasutustega;
  11) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi ning peab oma tööülesannete piires vajalikku kirjavahetust;
  12) kasutab talle tööülesannete täitmiseks usaldatud vara ja ametialast teavet heaperemehelikult ja eesmärgipäraselt.

§ 5.   HOOLDEKODU HOOLEKOGU

  (1) Hooldekodu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat hooldekodu hoolekogu. Hooldekodu hoolekogu moodustatakse tervishoiuspetsialisti, volikogu, valitsuse ja üldsuse esindajatest vähemalt viieliikmelisena ning kinnitatakse Järvakandi Vallavalitsuse poolt kaheks aastaks.

  (2) Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija, kes hoiab korras hoolekogu kirjavahetust ning protokollib koosolekuid.

  (3) Oma tegevuses juhindub hoolekogu sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest, valitsuse ja volikogu õigusaktidest ning Järvakandi Hooldekodu põhimäärusest.

  (4) Hooldekodu hoolekogu ülesanded ja pädevus:
  1) kooskõlastab eelarveprojekti enne esitamist vallavalitsusele;
  2) vaatab läbi hooldekodu poolt teostatavate investeeringute vajaduse ja mahu;
  3) teeb ettepanekuid hooldekodu põhimääruse muudatusteks ja kooskõlastab need enne volikogule esitamist;
  4) abistab koostamisel ning kooskõlastab hooldekodu arengukava ja projektid.

  (5) Hoolekogul on õigus:
  1) hooldekodu tegevuse tõhustamiseks kaasata töösse asjatundjaid ja eksperte väljastpoolt hooldekodu;
  2) teha järelpärimisi ja ettepanekuid hooldekodu sisulise töö ja majandustegevuse kohta;
  3) teha muid ettepanekuid vallavalitsusele, volikogule ja hooldekodu juhatajale hooldekodu töö paremaks korraldamiseks.

  (6) Hoolekogu töökord:
  1) hoolekogu koosoleku kutsub kokku hooldekodu juhataja vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;
  2) hoolekogu koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme või vallavalitsuse ettepanekul;
  3) hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm hoolekogu liiget;
  4) hoolekogu koosolek ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud hoolekogu liikmed ja koosoleku juhataja. Protokollid säilitatakse hooldekodus üldistel alustel teiste dokumentidega.
  5) hoolekogu otsused on hooldekodule täitmiseks;
  6) hoolekogu annab kord aastas aru oma tegevusest vallavalitsusele.

§ 6.   HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE, HOOLDEKODUST LAHKUMINE, VÄLJAARVAMINE

  (1) Hooldekodusse võetakse inimesed, kes oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste ja muu abi osutamisega.

  (2) Hooldekodu osutab hooldusteenuseid eelkõige Järvakandi valla elanikele. Väljastpoolt Järvakandi valda võetakse kliente hooldusele vabade kohtade olemasolul.

  (3) Vastuvõtmisel sõlmitakse leping kliendiga, tema lähedase, eestkostja või omavalitsusega.

  (4) Lepingu juurde lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isiku või tema esindaja kirjalik avaldus;
  2) koopia isikut tõendavast dokumendist;
  3) perearsti väljavõte tervislikust seisundist;
  4) haiglast tulles raviarsti väljavõte haigusloost ja raviskeem;
  5) koopia kehtivast arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme või töövõimetuse % kohta (kui on olemas);
  6) andmed pensioni suurusest;
  7) kohaliku omavalitsuse sellekohane kinnitus, kui omavalitsus osaleb kohamaksu tasumisel.

  (5) Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema esindaja sooviavalduse alusel.

  (6) Hooldekodu võib registreerida oma pinnale alaliste elanikena Järvakandi vallast hooldusele võetud isikuid, kes avaldavad sellekohast soovi ja ei taha säilitada endist elamispinda.

  (7) Kliendi ümberpaigutamine erihooldekodusse toimub sotsiaalhoolekandeseaduses ettenähtud alusel ja korras. Hooldekodus viibiva isiku õiguste piiramine võib toimuda ainult seadustes ettenähtud alustel ja korras.

  (8) Hooldekodust väljaarvamine toimub hooldekodu kodukorra sagedase rikkumise või üle kahe kalendrikuu hoolduskulude mittetasumise korral.

§ 7.   FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

  (1) Hooldekodu vara kasutamist suunab, kontrollib ning selle eest vastutab juhataja vastavalt Järvakandi vallavara valitsemise korrale.

  (2) Kontrolli ja järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu kulud kaetakse hooldekodu eelarvest. Hooldekodu võib saada vahendeid ka riigilt, juriidiliselt ja füüsiliselt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

  (4) Hooldekodu kulude katteks kehtestab vallavalitsus hooldekodu kohamaksumuse, mis vaadatakse üle kord aastas ja ettepaneku muudatusteks teeb hooldekodu juhataja.

  (5) Hooldekodu vara ja vahendid on:
  1) valla poolt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar jm vara;
  2) laekumised Järvakandi valla eelarvest;
  3) laekumised majanduslikust tegevusest;
  4) laekumised tasulise hoolduse summadest;
  5) riigilt, juriidiliselt ja füüsiliselt isikutelt sihtotstarbeliselt laekunud eraldised, toetused ja annetused.

§ 8.   ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

  Hooldekodu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Järvakandi Vallavolikogu.

§ 9.   RAKENDUSSÄTTED

  Järvakandi Vallavolikogu 29.02.2014 määrus nr 4 „Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine " tunnistatakse kehtetuks.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json