HaridusKool

Teksti suurus:

Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 29

Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2010 nr 34
RT IV, 03.01.2014, 43
jõustumine 27.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.10.2016RT IV, 29.10.2016, 201.11.2016

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 73 lõike 1 alusel Maardu linna munitsipaalomandis olevate Kallavere Keskkooli, Maardu Gümnaasiumi ja Maardu Põhikooli hoolekogude moodustamise ja tegutsemise korra määramiseks.

  (2) Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, Maardu linna, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu liikmete arvu ja koosseisu kinnitab Maardu linnavalitsus kooli direktori poolt esitatud ettepaneku alusel.
[RT IV, 29.10.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  (2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste esindaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.)
[RT IV, 29.10.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  (3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

  (4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad.

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (7) Hoolekogu koosseis kinnitatakse igal õppeaastal üldjuhul hiljemalt 01.novembriks.
[RT IV, 29.10.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  (8) Hoolekogu koosseisu võib muuta ka õppeaasta kestel, kui selleks on vajadus.

§ 4.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (4) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja, koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (7) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 5.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 6.   Hoolekogu pädevus

  (1) Kuulab ära kooli direktori aruande õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamise kohta. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik

  (2) Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve projekti kohta.

  (3) Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta

  (4) Arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, v.a direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra.

  (5) Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta.

  (6) Annab hinnangu põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimustes.

  (7) Hoolekogu võib oma pädevuse piires analüüsi ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemisel ülevaate saamiseks kaasata töösse õpetajaid ning teisi õppe ja kasvatuse alal töötavaid koolitöötajaid või koolist väljaspool asuvaid eksperte.

  (8) Osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta.

  (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (10) Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta.

  (11) Avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

  (12) Hoolekogul on õigus kaasata kooli puudutavate küsimuste lahendamisel koolist väljaspool asuvaid spetsialiste.

  (13) Tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja linnavalitsusele heakskiitmiseks.

  (2) Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json