SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 46

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.10.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lõike 1 ning Rae Vallavolikogu 17. mai 2016 määruse nr 52 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrus reguleerib sotsiaaltransporditeenuse taotlemise, määramise ja osutamise tingimused Rae vallas.

 (2) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikule sõiduki kasutamise võimalus tervisega või asjaajamisega seotud toimingute teostamiseks.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltransporditeenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu ja/või liitpuudest, east või muust asjaolust tingituna ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit ning kellel puuduvad perekonnaseaduse järgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgne ülalpidaja oma asukohast või olukorrast tulenevalt ei ole võimeline ise transporti osutama või korraldama.

 (2) Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud:
 1) arsti vastuvõtule sõitmiseks;
 2) rehabilitatsiooniteenustele, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
 3) hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks;
 4) erakorralised juhtumid.

 (3) Teenuse korraldajaks on Rae Vallavalitsus.

 (4) Teenust vahetult osutav isik on lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik, kes omab veoluba inimeste transportimiseks ning vajadusel abistab teenuse saajaid sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning sihtkohta siirdumisel.

 (5) Teenust vahetult osutava(te) isiku(te) leidmiseks korraldab vallavalitsus hanke.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja määramine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, hooldaja või tema seaduslik esindaja Rae Vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Vallavalitsus registreerib avalduse ja hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele.

 (2) Avalduses märgitakse järgmised andmed:
 1) isiku nimi, isikukood, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
 3) koopia isikut tõendavast dokumendist (esmakordsel pöördumisel);
 4) koopia olemasoleva töövõimetuse ja/või puude raskusastme tuvastamise otsusest;
 5) sotsiaaltransporditeenuse vajaduse põhjendus;
 6) isikuandmed seadusjärgsete ülalpidajate kohta;
 7) saatja vajadus;
 8) lähte- ja sihtkoht (ühekordne teenuse taotlemine).

 (3) Haridus- ja sotsiaalamet menetleb avaldust ja vajaduse korral võib nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

 (4) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
 1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
 2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
 3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse ära langemisel taotluse tühistamata;
 4) teenuse osutajal ei ole võimalik teenust osutada soovitud sõiduajal (on juba eelnevalt broneeritud).

 (5) Vallavalitsus annab korralduse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise korraldusest teatatakse taotluse esitajale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast. Mitterahuldamise korral teatatakse taotlejale ka tagasilükkamise põhjus.

 (6) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib pöörduda ka teenuse osutaja poole otse ilma vallavalitsust kaasamata.

 (7) Teenust taotlev isik teavitab osutajat erivajadustest, millega tuleb teenuse osutamisel arvestada.

§ 4.  Teenuse osutamine

 (1) Sotsiaaltransporditeenust korraldab vallavalitsus, kes edastab korralduse inimese teenusele määramise kohta 5 tööpäeva jooksul teenuse osutajale, märkides korraldusele teenuse osutamise ajavahemiku ja mis maksetingimustel isik teenust saab.

 (2) Teenusel olev isik helistab ja annab teada oma soovist vähemalt 7 päeva ette(va erandkorras juhtumid), teatades teenuse osutajale
 1) osutamise kuupäeva;
 2) lähte- ja sihtpunkti;
 3) kellaaja;
 4) lisainfo teenuse osutamiseks.

 (3) Kui isik mingil põhjusel ei soovi kokkulepitud ajal teenust saada, peab ta sellest teenuse osutajat koheselt või vähemalt 1 päev ette teavitama.

§ 5.  Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse saaja tasub sotsiaaltranspordi eest täies ulatuses või soodustingimustel vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (2) Soodustingimustel sotsiaaltransporditeenust on õigus saada puudega isikul, kes vastab käesoleva korra § 2 lõikes 1 väljatoodud tingimustele ja kellele on määratud vallavalitsuse korraldusega soodustingimustel sotsiaaltransporditeenus, samuti üksi elavatel toimetulekuraskustes eakatel.

 (3) Teenuse eest tasumine toimub kilomeetrihinna ja/või ootetunnitasu alusel. Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenust saava isiku elukohast soovitud sihtkohta ja vajadusel sealt tagasi elukohta.

 (4) Teenuse osutamisel mitmele isikule korraga arvestatakse tasu iga isiku puhul eraldi.

 (5) Teenuse kasutaja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest.

 (6) Transpordi kasutamisel muuks eesmärgiks, kui käesoleva korra §2 lõikes 2 välja toodu, tuleb isikul tasuda sõidu eest täies ulatuses vallavalitsuse poolt kehtestatud hinna alusel.

 (7) Kui käesoleva määruse § 2 lõikes 2 seonduvate sõitude puhul soovitakse transporti kasutada ka muuks otstarbeks (näit kaupluste ja apteegi külastamine, kalmistul käimine vm), tuleb selle aja eest tasuda ooteaja tasu.

 (8) Juhul, kui ravi- või ametiasutuse lähiümbruses puudub tasuta parkimise võimalus, tasub teenust kasutav isik ka parkimistasu, mis kujuneb külastusajal lähimas tasulises parklas.

 (9) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja kujunenud teenuse maksumuse kohta peab sõidulehel arvestust teenust vahetult osutav isik.

§ 6.  Järelevalve ja vaidluste lahendamine

 (1) Järelvalvet ja arvestust teenuse osutamise üle teostab vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet.

 (2) Teenuse osutamisega seotud probleemide ilmnemisel informeerib teenuse saaja või teenuse osutaja koheselt vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametit, kes kontrollib pretentsioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled ning kaasab vajadusel vastava teenuseala asjatundjaid.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Avalikustada määrus valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär