HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 49

Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.10.2016 nr 23
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Pärnu linna eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.01.2017 kuni 31.08.2018.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  Pärnu linna eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakool tegutseb Pärnu linnas;
  2) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  4) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  5) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Pärnu linn;
  6) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) haridus- ja kultuuriosakonnale esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis 10nda kuupäeva seisuga.

§ 5.   Toetuse määr

  (1) 1. jaanuarist 2017 kuni 31. augustini 2017 antakse erakooli pidajale toetust õpilase eest kuumääras, mis saadakse erakooli õppekoha tegevuskulu maksumusest riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on 87 eurot kuus.

  (2) 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2018 antakse erakooli pidajale toetust õpilase eest kuumääras, mis saadakse erakooli õppekoha tegevuskulu maksumusest riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on 78,30 eurot kuus.

§ 6.   Teise kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil tegutseva erakooli toetamine

  Teise kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil tegutsevale erakooli pidajale antakse toetust, kui on täidetud käesoleva määruse paragrahvis 3 punktides 2-6 sätestatud tingimused, samadel alustel nagu antakse toetust Pärnu linnas tegutsevale erakoolile.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse eraldamisel sõlmib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond Pärnu linnas tegutseva erakooli pidajaga lepingu §-s 1 toodud perioodiks toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) muud lepingus olulised tingimused.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, kaasates vajadusel sisekontrolöri.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json