Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2019, 25

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 16.02.2010 nr 3
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2017RT IV, 29.10.2019, 1501.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksavad juriidilised ja füüsilised isikud (edaspidi sulgejad) ehitus- või remonttööde puhul, samuti demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise korral, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine.

  (2) Maksu rakendatakse Kohila alevis, Hageri alevikus, Prillimäe alevikus, Masti külas, Pukamäe külas, Sutlema külas, Aespa külas ja Vilivere külas.

§ 2.   Maksuperiood

  Maksuperiood on ajavahemik maksuobjekti sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni (ilma sulgemise käigusteostatud ehitus- või remonttöödest tingitud taastamata teekatte seisundist tulenevate kiirusepiiranguteta). Maksuperioodi lõppemise eelduseks on sulgemisele eelnenud olukorra taastamine.

§ 3.   Maksumäär

  (1) Maksumäär on 130 eurot ööpäev. Väljaku, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,10 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.
[RT IV, 29.10.2019, 15 - jõust. 01.11.2019]

  (2) Maksumäära diferentseeritakse vastavalt määruse lisale 1 ja käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud parandusteguritele.

  (3) Tänava sulgemisel arvestatakse maksu proportsionaalselt suletava tänava osa laiusele.

  (4) Kui tee jäetakse avatuks ühe sõidusuuna ulatuses on maksumäär 0,5. Kui sõidukitele liikluseks avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 2 meetrit või jalakäijatele avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 1 meeter, loetakse tänav või tänava vastav osa täielikult suletuks.

  (5) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmiseid parandustegureid:
  1) ainult jalakäijatele mõeldud tänava osa sulgemine 0,1;
  2) ainult öine sulgemine (20.00 – 06.00), tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta terve tänava ulatuses liigelda 0,2;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal 0,4;
  4) ühistranspordiliiklusega tänavate sulgemine ühistranspordiliiklust takistamata 0,5;
  5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) 0,05;
  6) taastamata teekatte tõttu piiratud tingimustel liikluse avamine 0,3.

§ 4.   Maksuobjekti sulgemise avaldus

  (1) Avalduse maksuobjekti sulgemiseks sulgemisloa taotlemiseks esitab sulgeja Kohila Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 5 tööpäeva enne maksuobjekti sulgemist.

  (2) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on maksuobjekti sulgeja kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust ja esitama maksuobjekti sulgemiseks sulgemisloa taotluse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast maksuobjekti sulgemisest.

  (3) Kui ilmneb vajadus sulgemise tähtaega või suletava maa-ala suurust muuta, esitab sulgeja esimesel võimalusel enne sulgemise tähtaja möödumist täiendava avalduse.

§ 5.   Tasumisele kuuluva maksusumma määramine

  (1) Maksuhalduri õigusi teostav ametiisik määrab maksusumma maksuotsusega, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimetus ja aadress;
  2) maksuotsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) maksuotsuse andmise kuupäev;
  4) maksumaksja nimi ja aadress;
  5) maksuotsuse andmise alus;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) maksusumma tasumise tähtaeg ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksuotsuse vaidlustamise viide.

  (2) Maksusumma määratakse lähtudes suletavast maa-alast, maksuobjekti sulgemise kestvusest ja maksumääradest ning maksumäära diferentseerimiseks sätestatud parandusteguritest.

  (3) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 6.   Maksu tasumine

  (1) Maks tasutakse Kohila valla eelarvesse maksuotsuses määratud arvelduskontole hiljemalt maksuotsuses näidatud tähtpäevaks.

  (2) Maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 7.   Maksusoodustused ja maksuvabastused

  (1) Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei määrata.

  (2) Maksu maksmisest on vabastatud sulgeja ajal, mil ilmnevad muinsuskaitseseaduse §-idest 41 ja 42 sätestatud asjaolud, ning sulgeja on nimetatud asjaoludest vallavalitsust esimesel võimalusel teavitanud.

  (3) Maks rakendamise, maksusoodustuse andmise ja maksudest vabastamise otsustab vallavalitsus.

§ 8.   Maksu kogumine ja maksuhaldur

  (1) Maksu maksuhaldur on vallavalitsus, mis korraldab maksu kogumist ja mis on volitatud ametnike kaudu rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (2) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie vallavalitsusele maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. märtsil 2010. a.

Lisa 1 Maksumäära diferentseerimine
[RT IV, 29.10.2019, 15 - jõust. 01.11.2019]

/otsingu_soovitused.json