HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2021, 5

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.09.2015 nr 7
RT IV, 30.09.2015, 5
jõustumine 05.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2018RT IV, 13.06.2018, 101.07.2018
20.10.2021RT IV, 29.10.2021, 101.11.2021

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Võru linnas ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Võru linnas põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Võru linna munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.
[RT IV, 29.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Võru linnas, on elukohajärgseks kooliks Võru linna munitsipaalkool (edaspidi kool).

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli võimalustest ning õppekavast.

  (3) Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab igaks õppeaastaks munitsipaalüldhariduskoolide 1. klasside klassikomplektide arvud, kui see ei ole määratud kõrgemalseisvate õigusaktidega.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

  (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse (lisa).
[RT IV, 13.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Õigeaegselt taotluse esitamata jätnud lapsevanemate laste jaoks on elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu kohti.

§ 4.   Esimesse klassi õppima asuvale lapsele elukohajärgse kooli määramine

  (1) Taotlused vaatab läbi ning elukohajärgse kooli määramise nimekirjad koostab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon lähtub nimekirjade koostamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli määramisel lähtutakse lapse elukoha kaugusest soovitud koolist ja võimaluse korral vanema soovist;
  2) esmajärjekorras määratakse elukohajärgne kool lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem töötab samas koolis.

  (3) Linnavalitsus teavitab hiljemalt 1. aprillil kooli määramisest taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel helistades taotluses märgitud telefoninumbrile.
[RT IV, 29.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

  (4) Lapse kooli arvamise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

§ 5.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile taotluse.

  (2) Kui soovitud koolis on vaba õppekoht, otsustab õpilase kooli arvamise direktor.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole sobivat õppekohta, edastab kool taotluse linnavalitsusele. Linnavalitsus tagab rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukohta omavale õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.
[RT IV, 29.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 6.   Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine
[Kehtetu - RT IV, 29.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 5. oktoobril 2015.

Lisa Taotluse vorm
[RT IV, 29.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json