Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose Kihelkonna Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2021, 8

Kose Kihelkonna Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Vastu võetud 26.10.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse Kose Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 64 „Kose Kihelkonna Muuseumi põhimäärus“ § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kose Kihelkonna Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss kuulutatakse vallavanema käskkirjaga välja, kui ametikoht on vaba või vabanemas.

  (2) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade Kose valla veebilehel ja Eesti Töötukassa portaalis arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt 14 kalendripäeva konkursiteate ilmumise päevast arvates.

  (3) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ametikoha ja asutuse nimetus;
  2) tööülesannete lühikirjeldus;
  3) kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded;
  4) kandideerimisavalduse ja dokumentide esitamise tähtaeg;
  5) e-posti aadress ja postiaadress, kuhu kandideerimisavaldus ja dokumendid tuleb esitada;
  6) kontaktisiku kontaktandmed.

§ 3.   Kandideerimisdokumentide esitamine

  (1) Dokumendid konkursil osalemiseks esitatakse Kose Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

  (2) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1) kandideerimisavaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendav dokument;
  4) nägemus asutusest, selle tööst ja arendamisest;
  5) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

  (3) Konkursist saab osa võtta isik, kelle kandideerimisavaldus koos teiste lõikes 2 nimetatud dokumentidega laekub konkursiteates märgitud tähtpäevaks.

§ 4.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga vähemalt viieliikmeline konkursikomisjon.

  (2) Konkursikomisjoni kuuluvad:
  1) vallavanem (komisjoni esimees);
  2) vallavalitsuse liige;
  3) vallasekretär;
  4) vastava valdkonna ametnik;
  5) volikogu kultuurikomisjoni esimees.

  (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli vormistab komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (5) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees kolme tööpäeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaega.

  (6) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) valitakse sekretär;
  2) viiakse läbi dokumendivoor.

§ 6.   Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) saada täiendavat teavet ja selgitusi konkursi kohta;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
  3) saada teada tema kohta tehtud otsus.

§ 7.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaate hinnatakse dokumendi- ja vestlusvoorus.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe otsustest:
  1) tunnistab kandidaadi ametikohale vastavaks ja kutsub kandidaadi vestlusvooru;
  2) tunnistab kandidaadi ametikohale mittevastavaks ja ei kutsu kandidaati vestlusvooru.

  (3) Kirjalikud teated komisjoni otsustest saadab sekretär välja kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest.

  (4) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe otsustest:
  1) tunnistab kandidaadi ametikohale vastavaks;
  2) tunnistab kandidaadi ametikohale mittevastavaks.

  (5) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valitakse hääletamise teel välja kandidaat, kelle kohta teeb vallavanem vallavalitsusele ettepaneku ametisse kinnitamiseks.

  (6) Kirjalikud teated komisjoni otsustest saadab sekretär välja kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest.

§ 8.   Kandidaadi ametisse kinnitamine

  (1) Ametikohale valituks osutunud isik kinnitatakse ametisse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalituse korralduse alusel sõlmib vallavanem ametisse kinnitatud isikuga töölepingu.

  (3) Vallavanemal on õigus töölepingut mitte sõlmida, kui:
  1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  2) valituks osutunud kandidaat ei allkirjasta töölepingut määratud tähtajaks.

§ 9.   Konkursi nurjumine

  Konkurss on nurjunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale mittevastavaks.

Merle Pussak
vallavanem

Janne Veski
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json