Teksti suurus:

Kambja vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 18 „Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord“ muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 5

Kambja vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 18 „Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.10.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, § 372 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kambja vallavolikogu 20.02.2018 määrust nr 18 „Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord“ täiendatakse paragrahvidega 81 ja 82 järgmiselt:
§ 81. Kaasava eelarve rakendamine
(1) Kaasava eelarve eesmärgid on:
1) elanike kaasamine vallaeelarve koostamise protsessi;
2) elanikele võimaluse andmine erinevate ettepanekute tegemiseks, mille realiseerimisega soovitakse edendada valla elu;
3) elanikele hääletamisvõimaluse andmine parimate ideede väljaselgitamisel.
(2) Kaasava eelarve objekt (investeering):
1) peab pakkuma avalikku hüve;
2) peab olema avalikus kasutuses (reeglina munitsipaalmaal);
3) ei tohi selle teostamisel tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele;
4) peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.
(3) Kaasava eelarve suurus eelarveaastal määratakse eelarvestrateegiaga vastava aasta kohta. Lõplik summa kajastub vastava aasta eelarves.
§ 82. Kaasava eelarve menetlemine
(1) Kaasava eelarve menetlust korraldab vallavalitsus, menetlus algatatakse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembril. Erinevate menetlusetappide (ideekorje, ideede tutvustamine, ideede rahvahääletus ja tulemused) kohta avaldatakse teated ja selgitused valla meediakanalites.
(2) Vallavalitsusel on õigus koostada kaasava eelarve menetlust täpsustav juhend.
(3) Kaasava eelarve ideid võib esitada kas e-teenuste keskkonnas, paberkandjal või e-posti teel. Idee esitamisel peab olema märgitud:
1) idee nimetus (lühidalt idee sisu kokkuvõttev kirjeldus);
2) idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
3) idee eesmärk ja kirjeldus (mida soovitakse idee elluviimisega saavutada, kellele see on oluline ja kuidas idee elluviimine toimub, miks on selle idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühm (kes on idee teostamisest peamised kasusaajad);
5) eeldatav maksumus (hinnanguline või pakkumusel põhinev maksumus);
6) muu oluline info (info, mida idee esitaja peab vajalikuks välja tuua).
(4) Esitatud ideede hindamiseks ja valimiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga komisjon, kes hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Vallavalitsus võib teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).
(5) Valitud ideid tutvustatakse ja pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane rahvastikuregistri järgne Kambja valla kodanik. Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada kuni kahe erineva idee poolt.
(6) Rahvahääletuse tulemusena viiakse ellu enim hääli saanud idee/d, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest mahuvad käesoleva määruse § 81 lõike 3 alusel määratud summa sisse. Elluviidavad ideed kinnitab Kambja Vallavalitsus ja elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös idee/ideede esitajatega.
(7) Kui hanke tulemusel selgub, et idee/ideede elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Kambja Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine objekt.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json