Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2022, 28

Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.10.2022 nr 23
RT IV, 29.10.2022, 9
jõustumine 01.11.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2022RT IV, 23.12.2022, 426.12.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 57 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus sätestab asutuse ametliku nimetuse ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse, järelevalve, ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja lõpetamise korra.

§ 2.   Asutuse nimetus

  Asutuse ametlik nimetus on Põltsamaa Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus).

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Põltsamaa valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab oma ülesannete täitmisel Põltsamaa valda.

  (2) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi  vallavolikogu) ja Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning kultuurikeskuse põhimäärusest.

  (3) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

§ 4.   Asukoht ja tegevuspiirkond

  (1) Kultuurikeskuse juriidiline aadress on Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

  (2) Kultuurikeskuse koosseisu kuuluvad kultuurikeskus Põltsamaal (asukoht Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald), rahvamaja Puurmanis (asukoht Ülejõe tn 4, Puurmani alevik, Põltsamaa vald), rahvamaja Pajusis (asukoht Pajusi mõis, Pajusi küla Põltsamaa vald) ja Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus (asukoht Veski 4, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald).
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]

  (3) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Põltsamaa valla haldusterritoorium.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Kultuurikeskusel on oma nimetusega pitsat ja logo. Logo kasutamise korra kinnitab kultuurikeskuse direktor.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk on:
  1) tagada kultuuritraditsioonide järjepidevus;
  2) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
  3) rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi;
  4) pakkuda kultuuriteenust, võimaldades osalemist ja tarbimist, ning pakkuda noorsootööteenust, võimaldades osalemist;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  5) vahendada professionaalset kultuuri ja kunsti;
  6) korraldada huviringide tegevust;
  7) toetada, arendada ja edendada piirkonna seltsitegevust;
  8) arendada ja koordineerida noorsootööd;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  9) tagada avatud noorsootöö põhimõttel tegutsev noortekeskus ning võimaldada noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond.
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]

  (2) Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste, näituste korraldamine või nende korraldamisele kaasaitamine;
  3) huvi- ja seltsitegevuse ning tervisedenduse korraldamine;
  4) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  5) koostöö tegemine teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu ja noorsootöö edendamiseks;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  6) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuse ja noortekeskuse korraldatavatest sündmustest;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  7) kultuuri- ja huvialase tegevuse ning noorsootöö kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  8) tegevusvaldkondadega seotud projektide koostamine ja juhtimine;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  9) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  10) koostöö tegemine Põltsamaa valla kultuuri-, noorsootöö ja haridusasutustega ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega kultuuritöö, noorsootöö ja huvitegevuse harrastamisel;
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]
  11) avatud noorsootöö korraldamine noortekeskuse tegevuskohtades, sealhulgas mobiilne noorsootöö, rahvusvaheline noorsootöö, noorte osaluse toetamine, noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse soodustamine ja projektinõustamine, laagrite korraldamine, noorte esmane nõustamine.
[RT IV, 23.12.0202, 4 - jõust. 26.12.2022]

  (3) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta või tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 7.   Juhtimine ja struktuur

  (1) Kultuurikeskuse tegevust korraldab ja juhib kultuurikeskuse direktor.

  (2) Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 8.   Kultuurikeskuse direktor

  (1) Kultuurikeskust juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (3) Direktori ülesanded tulenevad käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja/või ametijuhendist ning teistest valdkonda reguleerivatest õigus- ja haldusaktidest.

  (4) Direktor täidab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kultuurikeskuse igapäevast tegevust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmise ning kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  2) vastutab kultuurikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) on tööandaja õigustes, sh õigus esindada kultuurikeskust tööandjana ning tsiviilõiguslike ja avalik-õiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  4) teeb ettepaneku algatada ja/või osaleb kultuurikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja arengudokumentide jms eelnõude koostamisel, täiendamisel või muutmisel;
  5) juhindudes vallavalitsuse suunistest koostab ja esitab vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve ja arengukava projekti ja vastutab selle täitmise eest;
  6) teeb ametiasutusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  7) teeb ametiasutusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab vajadusel käskkirjaga vajalikud tööjuhendid;
  9) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  10) korraldab kultuurikeskuse asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  11) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel, teeb kultuurikeskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  12) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kultuurikeskuse valitsemisel olevat vallavara.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE  

§ 9.   Vara ja vahendid

  (1) Kultuurikeskuse bilansis oleva vara ja vahendite omanik on Põltsamaa vald. Põltsamaa vallale kuuluva vara ja vahendite (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud kultuurikeskuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud vallavara arvel, kuulub vallale.

  (2) Kultuurikeskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vallavara vastavalt riigi ja Põltsamaa valla õigusaktidele, arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 10.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Kultuurikeskuse eelarve tulud moodustuvad:
  1) eraldistest Põltsamaa valla eelarvest;
  2) eraldistest riigieelarvest;
  3) eraldistest ja annetustest juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust;
  5) sündmuste piletituludest;
  6) eraldistest/toetustest erinevtest fondidest jms;
  7) muudest riigi õigusaktidega lubatud vahenditest.

  (3) Kultuurikeskuse raamatupidamise arvestust korraldab ametiasutus.

  (4) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve aruandeid riigi ja Põltsamaa valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (5) Kultuurikeskuse majandustegevuse üle teostab kontrolli ametiasutus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse üle teostab vallavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

5. peatükk ÜMBERKORRALDINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 12.   Ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab ametiasutus seaduses sätestatud korras.

  (2) Tegevuse lõpetanud kultuurikeskuse õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsuse või vallavolikogu poolt määratud asutusele.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json