Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 40

Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 25.10.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punkti 3, § 11 lõigete 1 ja 5, § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend” muutmine

  Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruses nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;
  3) määruse lisas 1 toodud tabel „Keila Linnavalitsuse struktuur“ asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 1;
  4) määruse lisas 2 toodud tabel „Keila Linnavalitsuse koosseis“ asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Tanel Mõistus
volikogu esimees

Lisa Keila Linnavalitsuse struktuur

Lisa Keila Linnavalitsuse koosseis

Lisa Keila Linnavalitsuse palgajuhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json