Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 43

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend
[RT IV, 28.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

Vastu võetud 26.02.2013 nr 5
RT IV, 06.03.2013, 14
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT IV, 29.12.2013, 1501.01.2014
27.01.2015RT IV, 04.02.2015, 107.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015
26.01.2016RT IV, 05.02.2016, 2708.02.2016
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 3008.03.2016
29.11.2016RT IV, 07.12.2016, 610.12.2016
27.03.2018RT IV, 03.04.2018, 3506.04.2018
18.12.2018RT IV, 28.12.2018, 901.01.2019
26.11.2019RT IV, 04.12.2019, 801.01.2020
22.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4001.01.2021
25.10.2022RT IV, 29.10.2022, 4001.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punktide 2 ja 3, § 11 lõigete 1, 5, § 63 lõike 2 alusel ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012 määrust nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord”.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Keila Linnavalitsuse (asutusena) (edaspidi linnavalitsus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on tagada teenistujatele selgus:
  1) millistest komponentidest nende palk või töötasu koosneb;
  2) milline on nende osakaal kogupalgas;
  3) kuidas ja mille alusel nende palk või töötasu kujuneb.

  (3) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.
[RT IV, 28.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Mõisted

  Määruses ja selle lisades kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Teenistuja – linnavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik, kes teostab avalikku võimu või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o. töölepingu alusel töötav) töötaja, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
  2) [kehtetu - RT IV, 28.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]
  3) Teenistuskoht – linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht, sh ametikoht on ametniku teenistuskoht ja töökoht on töötaja teenistuskoht.
  4) Teenistuskohtade koosseis – linnavalitsuse eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu, mis annab ülevaate linnavalitsuse eesmärkide täitmiseks vajalikust inimressursist.
  5) Teenistusgrupp – linnavalitsuse teenistuskohad, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele.

§ 3.   Teenistusgrupi tasemed

  Teisel tasemel on linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid, kes juhivad valdkonda, ning teenistujad, kes lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid ja nõustavad teisi teenistujaid. Esimesel tasemel on kõik ülejäänud teenistujad.
[RT IV, 29.10.2022, 40 - jõust. 01.11.2022]

§ 4.   Teenistuskohtade jagunemine teenistusgrupi tasemete vahel
[Kehtetu RT IV, 29.10.2022, 40 - jõust. 01.11.2022]

§ 5.   Muudatused struktuuris ja teenistujate koosseisus

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksused on:
  1) linnakantselei;
  2) majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus;
  3) haridus- ja sotsiaalteenistus;
  4) arendus-, kultuuri-, noorsootööteenistus
  5) raamatupidamisteenistus
[RT IV, 04.12.2019, 8 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Keila Linnavalitsus võib teha muudatusi linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

§ 6.   Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine

  (1) Linnavalitsuse struktuur kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (3) Linnavalitsuse palgajuhend kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Lisa 1 Keila Linnavalitsuse struktuur
[RT IV, 29.10.2022, 40 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 2 Keila Linnavalitsuse koosseis
[RT IV, 29.10.2022, 40 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 3 Keila Linnavalitsuse palgajuhend
[RT IV, 29.10.2022, 40 - jõust. 01.11.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json