Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva-Jaani Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2011, 12

Järva-Jaani Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2007 nr 24
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Järva-Jaani Raamatukogu ülesanded, teeninduse ja juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Järva-Jaani Raamatukogu.
Järva-Jaani Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Järva-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Raamatukogu asub Järva maakonnas, Järva-Jaani alevis, Jaani tänav 1, II korrusel. Raamatukogu postiaadress on: Jaani 1, Järva-Jaani alev, 73301 JÄRVA MAAKOND.

 (3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Järva-Jaani alev ja Järva-Jaani valla Jalalõpe, Jalgsema, Kagavere, Kuksema, Metstaguse ja Seliküla külad.

 (4) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike enamuse põhivajadustele vastavaid teavikuid.

 (5) Raamatukogul on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks ja vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve (edaspidi eelarve). Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

 (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Järva-Jaani Vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 3.  Eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

 (2) Raamatukogu ülesanne on raamatukogu kasutajaile vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (3) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid: paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne. Eriteenuste eest võetakse tasu, mille hinnad kinnitab vallavalitsus;
 3) osutab kasutajatele internetiteenuseid;
 4) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 6) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimise raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 7) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
 8) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 9) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid kirjandusega seonduvaid üritusi, tutvustab oma kogusid avalikkusele;
 10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 4.  Töökorraldus

 (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (2) Raamatukogu teeninduse üldine korraldus, kasutajate õigused ja kohustused on sätestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

 (3) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

§ 5.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kellel peab olema raamatukogunduslik eri- või kõrgharidus.

 (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusega. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja kohustused ja õigused:
 1) juhib raamatukogu tööd kooskõlas seaduste, käesoleva põhimääruse ja oma ametijuhendiga;
 2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) korraldab raamatukogu vara valdamist ja kasutamist vastavuses valla õigusaktidega;
 4) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
 5) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
 6) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 7) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
 8) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 9) tegutseb raamatukogu nimel ja täidab muid raamatukogu juhtimisega seotuid ülesandeid;
 10) juhataja suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga

§ 6.  Raamatukogu vara ja vahendid

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Järva-Jaani valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Järva-Jaani Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 7.  Finantseerimine ja töötasustamine

 (1) Raamatukogu eelarve üldsummas võtab vastu ja muudab volikogu, artiklite lõikes vallavalitsus.
Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Järva-Jaani valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) eriteenuste maksetest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;

 (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (3) Raamatukogu töötajate tasustamine toimub Järva-Jaani valla eelarveliste asutuste töötajatele ettenähtud korras.

§ 8.  Järelevalve

 (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

§ 9.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanikele põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub Järva-Jaani Vallavolikogu kehtestatud korras.

 (3) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

 (4) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Järva-Jaani Vallavolikogu ja see tehakse teatavaks igale lugejale.

 (6) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamise tagatist, kui:
 1) tema rahvastikuregistri järgseks elukohaks ei ole Järva-Jaani vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (7) Teaviku kojulaenutamise tagatise võtmise ja tagatise korra kehtestab Järva-Jaani Vallavalitsus.

 (8) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Viivise määramine ja maksmine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

 (9) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Teaviku asendamine või hinna tasumine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

 (10) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes on korduvalt rikkunud raamatukogu kasutamise eeskirja, võib raamatukogu juhataja võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

§ 10.  Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Järva-Jaani Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu 26.04.2000. a määrus nr 8 „Järva-Jaani raamatukogu põhimääruse kinnitamine” koos selle juurde kuuluva lisaga „Järva-Jaani Raamatukogu põhimäärus”.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Rein Köster
Volikogu esimees