Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lümati raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Pala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2012, 13

Lümati raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 11.02.2009 nr 5
jõustumine 01.03.2009

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lümati raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Pala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille teeninduspiirkond on Pala vald.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Lümati Raamatukogu.

  (3) Raamatukogu asukoht on Jõgeva maakond Pala vald Lümati küla.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogu manifestist, Pala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (3) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  3) komplekteerib kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  7) korraldab avaliku Internetipunkti tööd;
  8) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi;
  9) teeb koostööd valla asutustega ning teiste raamatukogudega;
  10) säilitab arhiivis raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente;
  11) täidab muid õiguskatidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kellel peab olema vähemalt raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

  (3) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Tööleping on tähtajatu.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse
raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Raamatukogu juhataja õigused ja kohustused

  Juhataja:
  1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  2) esindab raamatukogu;
  3) tagab raamatukogu tegevuse ja arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust
reguleerivate õigusaktide (eelarve, arengukava jm) eelnõude koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need vallavalitsusele;
  4) vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  5) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  6) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  7) saab oma tööks vajalikku informatsiooni valla asutustelt;
  8) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  9) tagab töösisekorraeeskirja, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  10) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest ning juhataja ametijuhendist tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 5.   Vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid.

  (2) Raamatukogu vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 6.   Rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu eelarve on valla eelarve üheks osaks, selle kinnitab ja selle täitmist kontrollib vallavolikogu.

§ 7.   Kontroll, järelvalve ja aruandlus

  (1) Raamatukogu vara ja raha kasutamist kontrollivad vallavolikogu ja vallavalitsus.

  (2) Teeninduslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu peab statistilist arvestust ning esitab statistilise ja sisulise töö aruanded riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 8.   Kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna
elanike põhivajadustele vastavaid teavikuid.

  (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9.   Põhimäärus

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Vallavalitsus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest
kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 13. aprilli 1999 määrus nr 8 „Lümati raamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Põhimääruse § 3 lõiget 2 rakendatakse uue raamatukogu juhataja tööle võtmisel.

  (3) Määrus jõustub 01. märtsil 2009.

Taavi Pirk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json