Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Imavere Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Imavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2012, 19

Imavere Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Imavere Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Asutuse nimi

  Raamatukogu ametlik nimetus on Imavere Raamatukogu.

§ 3.   Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub Järvamaal Imavere vallas Imavere külas. Raamatukogu postiaadress on Kiigevere tee 5, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa 72401.

§ 4.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Imavere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Imavere valla eelarves, registreerimisnumber ja nimega tempel teavikute märgistamiseks. Raamatukogul võib olla oma sümboolika.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Imavere Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Imavere vald.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ( edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine;
  2) osutab lugejale tasulisi eriteenuseid: koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsioonisalvestamine jms;
  3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
  4) teeb oma kogu ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel;
  6) korraldab Avaliku Internetipunkti tööd;
  7) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
  8) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
  9) korraldab teatme- bibliograafilist tööd;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  11) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kes vastab seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (4) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja tagab selle ülesannete täitmise;
  2) esindab raamatukogu;
  3) esitab volikogule kehtestamiseks raamatukogu kasutamise eeskirja ja põhimääruse muudatusettepanekud;
  4) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
  5) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  6) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
  7) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  8) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  9) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Juhataja suunab töölähetusse ja puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

4. peatükk MAJANDUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Imavere valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 11.   Raamatukogu finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Imavere valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu raamatupidamise arvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (3) Imavere valla eelarvest tagatakse:
  1) töötaja töötasu;
  2) kogude regulaarne varustamine teavikutega;
  3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

5. peatükk KOGUD, TEENINDUS, LUGEJA 

§ 13.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 14.   Raamatukogu teenindus ja lugeja

  Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab volikogu ja mis tehakse teatavaks igale lugejale.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 16.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada Imavere Vallavolikogu 29.06.2000. määrus nr 6 „Imavere Raamatukogu põhimäärus“ kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Mati Hõbemägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json