ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 4

Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine

Vastu võetud 17.10.2002 nr 56
jõustumine 01.12.2002

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6 ja lg 2, Võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4, Elamuseaduse § 8 p 1 ja 2, Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, Eluruumide erastamise seadusest ning Eesti standardist EVS 807:2001 "Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused", Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud:
1.1 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord" vastavalt lisale 1;
1.2 "Elamute korrashoiu eeskiri" vastavalt lisale 2;
1.3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord" vastavalt lisale 3.
2. Linnavalitsusel kinnitada:
2.1 Tallinna linna omandis oleva elamu sisekorraeeskiri;
2.2 Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormid;
2.3 Tallinna linna omandis oleva eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormid;
2.4 Tallinna linna omandis oleva eluruumi üüriarve vorm;
2.5 linna eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord;
2.6 linnaosa eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord;
2.7 Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutuskõlbmatuks tunnistamise kord;
2.8 halduri leidmiseks korraldatava riigihanke kutse dokumentide koostamise juhend ja halduriga sõlmitava lepingu vorm;
2.9 Tallinna linna omandis olevate elamute passide ning hooldusraamatute koostamise ja pidamise kord;
2.10 Tallinna linna omandis olevate elamute korrashoiu finantseerimise ja aruandluse esitamise kord;
2.11 Tallinna linna omandis olevate elamute korrashoiu korraldamiseks majanduskava koostamise alused;
2.12 isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks esitatava avalduse vorm.
3. Linnavalitsus võib käesoleva määruse rakendamiseks vastu võtta ka muid õigusakte peale punktis 2 nimetatute.
4. Linnaosa eluasemekomisjoni tehniliseks teenindamiseks ja asjaajamise korraldamiseks määrab linnaosa vanem vastava ametiisiku (eluasemekomisjoni sekretäri).
5. Enne käesoleva määruse jõustumist linnaosade valitsustes eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud isikud jäävad arvele. Eluasemekomisjoni sekretäridel kontrollida linnaosade valitsustes eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikute andmed ja korraldada kolme kuu jooksul pärast määruse jõustumist eluruumi üürimist taotlevate isikute arvestus lähtuvalt käesoleva määrusega kinnitatud Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korrast.
6. Enne Tallinna linnale kuuluvate tööandja eluruumide võõrandamist peavad nimetatud eluruumid olema tööandja eluruumide hulgast välja arvatud.
7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
8. Määrus jõustub 1. detsembril 2002.

Lisa 1 TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVATE ELURUUMIDE KASUTAMISE, KÄSUTAMISE JA VALDAMISE KORD

Lisa 2 ELAMUTE KORRASHOIU EESKIRI

Lisa 3 TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVATE ELURUUMIDE ÜÜRIMIST TAOTLEVATE ISIKUTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE KORD

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json