ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üürileandmise korra kehtestamine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 18

Munitsipaaleluruumide üürileandmise korra kehtestamine

Vastu võetud 16.02.2005 nr 2
jõustumine 01.03.2005

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi Elamuseaduse (RT 1992, 17, 254; ... 2004, 53, 368) § 8 p 2 ja Vändra Alevivolikogu 19.06.2003. a määrusega nr 19 kinnitatud Vändra alevi põhimääruse p 107 alusel.


I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord reguleerib Vändra alevi omandis olevate, Eluruumide erastamise seadusest tulenevalt erastamise objektiks mitteolevate asustamata või vabanenud eluruumide üürileandmist Vändra alevis.

2. Vändra alevi omandis olevaid erastamise objektiks mitteolevaid eluruume võidakse anda üürile isikutele, kellel ei ole eluasemekulude võlgnevusi senises elukohas või kellel ei ole täitmata kohustusi Vändra alevi ees ning kelle elukoht on  taotlemise hetkel rahvastikuregistrisse kantud Vändra alevi aadressiga, ning juhul, kui:

2.1 eluruumi võõrandamine pädeva organi poolt  ei ole eelnevalt õnnestunud;

2.2 tegemist on eluruumiga, mille võõrandamine ei ole alevi tulevikku suunatud huvisid arvestades otstarbekas, kuid mille asustamata kujul hoidmine tekitab alevile täiendavaid lisakulusid.


II. ELURUUMI ÜÜRIMINE

3. Eluruumi üürile saamiseks esitab käesoleva korra p 2 tingimustele vastav isik, kes soovib eluruumi üürile taotleda, vormikohase, käesoleva korra lisas toodud avalduse Vändra alevivalitsusele, millele lisab avalduses esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

4. Laekunud avaldused vaadatakse alevivalituse poolt läbi nende saabumise järjekorras. Üürile andmisele kuuluva eluruumi puudumise korral, samuti juhul, kui olemasolev eluruum ei vasta taotluses esitatud tingimustele, informeerib alevivalitsus sellest taotlejat kirjalikult millega ühtlasi ka taotluse menetlemine lõpetatakse.

5. Üürile andmisele kuuluva ning taotluses märgitud tingimustele vastava eluruumi olemasolu korral võidakse taotlejalt ettenähtud tähtajaks nõuda lisaks mitmesuguseid täiendavaid dokumente, ja tõendeid kui tekib kahtlustusi tema poolt esitatud andmete õigsuses. 

6. Kui ettenähtud tähtajaks on taotleja esitanud nõutavad dokumendid ja tõendid, ning nendest selgub, et isik vastab käesoleva korra p 2 nimetatud tingimustele, võimaldatakse taotlejal olemasoleva eluruumiga tutvuda. Pakutud eluruumi sobivuse või mittesobivuse kohta esitab taotleja alevivalitsuse nõudel kirjaliku kinnituse.

7. Eluruumi sobivuse korral taotlejale, teeb alevivalitsus nimetatud eluruumi üürile andmise kohta vastava otsustuse määrates kindlaks üürilepingu olulised tingimused.

8. Kui isikul ei ole võimalik ettenähtud tähtajaks nõutavaid dokumente või tõendeid esitada, teavitab ta alevivalitsust milliseks tähtajaks ta esitatud nõude täidab.

9. Kui isik ei ole ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta esitanud temalt nõutud täiendavaid tõendeid ja dokumente, samuti ei ole teavitanud milliseks tähtajaks ta need esitab või ei ole kinni pidanud ka enda poolt väljapakutud tähtajast, on see aluseks temale eluruumi üürileandmisest keeldumiseks. Nimetatud tingimusest teavitatakse taotlejat.

10. Otsustuse korral taotlejale eluruumi üürile andmiseks teeb alevivalitsus taotlejale ettepaneku  eluruumi üürilepingu sõlmimisele ilmumiseks.

11. Etteantud tähtajaks mõjuva põhjuseta eluruumi üürilepingu sõlmimisele ilmumata jätmise korral tunnistab alevivalitsus enda poolt välja antava haldusaktiga eluruumi üürile andmise kehtetuks.


III. RAKENDUSSÄTTED

12. Käesolevas korras kehtestatust erinevalt võib erandjuhul alevile kuuluvaid eluruume üürile anda üksnes Vändra alevivolikogu igakordse otsusega.

13. Erandjuhuks loetakse eelkõige olukorda, kus tuvastatakse, et eluruumi taotlejal puudub igasugune muu võimalus endale ja oma perele peavarju kindlustamiseks ning Vändra alevi Sotsiaalmajas ei ole vabu kohti.

14. Enne käesolevat korda esitatud taotluste osas, mida ei ole vabade üürile antavate eluruumide puudumise või muul mõjuval põhjusel menetletud, rakendatakse Haldusmenetluse seadust.

15. Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 15.10.1998. a  määrusega nr 18 kehtestatud “Eluruumide üürileandmise kord Vändra alevis”.

16. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Lisa Avalduse vorm