Teksti suurus:

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia väljaandmise kord

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 40

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia väljaandmise kord

Vastu võetud 21.11.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Värska Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 8 Värska valla põhimääruse § 7 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Korra eesmärk

  (1) Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat annab välja Värska Vallavalitsus igal aastal Anne Vabarna sünniaastapäeva (21. detsember) nädalal.

  (2) Omakultuuripreemia antakse eelneva kalendriaasta jooksul seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Välja antakse kaks preemiat: preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast; preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

  (3) Iga nelja aasta tagant antakse välja elutööpreemiad seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Välja antakse kaks preemiat: elutööpreemia inimesele või kollektiivile Värska vallast; elutööpreemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda. Elutööpreemia väljaandmise aastal jooksva aasta teenete eest preemiaid välja ei anta.

2. peatükk PREEMIA VÄLJAANDMISE KORD 

§ 2.   Preemia suurus ja komisjoni töökord

  (1) Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia suurus on 500 eurot.

  (2) Anne Vabarna nimelise elutööpreemia suurus on 1000 eurot.

  (3) Preemiakomisjoni liikmed määrab vallavalitsus. Komisjon moodustatakse kõigi ettepanekute läbiarutamiseks, esitatud kandidaatide tööga tutvumiseks ja laureaatide esitamiseks Värska Vallavalitsusele.

  (4) Omakultuuripreemia kandidaadi esitamiseks tuleb saata välja kuulutatud tähtajaks Värska Vallavalitsusele vabas vormis kirjalik ettepanek, kus on ära toodud kandidaadi nimi, elukoht, preemia väljaandmise aastal tehtud ja tunnustust leidnud töö kirjeldus, kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed. Elutööpreemia puhul elu jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus.

  (5) Komisjoni liikmetel on õigus esitada omapoolsed kandidaadid suuliselt. Preemiakomisjon teeb valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast.

  (6) Komisjonil on õigus jätta preemia välja andmata.

  (7) Komisjon teeb oma otsuse põhjal ettepaneku kinnitamiseks Värska Vallavalitsusele.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 26.01.2006 määrus nr 6 „Värska valla Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia statuudi kinnitamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json