Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haapsalu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 56

Haapsalu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 20.11.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) teenistujate värbamise ja valiku korraga kehtestatakse ametnike ja töötajate (edaspidi koos nimetatud teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi koos nimetatud teenistuskoht).

  (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerija vastavust teenistuskoha nõuetele ning kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

§ 2.   Värbamise üldsätted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib linnapea koostöös linnasekretäri ja ametiasutuse struktuuriüksuse juhiga teenistujate koormust, töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali, otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab linnasekretär.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (4) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või teenistuja tähtajalise üleviimisega.

  (3) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss – ametiasutusest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss – ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini, kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

§ 4.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab ametiasutus vaba teenistuskoha ametijuhendi või teenistuskohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Struktuuriüksuse juht koostab koostöös linnapea ja linnasekretäriga kuulutuse, mis sisaldab:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormust;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada veebipõhises otsingukanalis ja teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (2) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse siselistis. Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (3) Mitme sarnaste ülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades kuulutusse sellekohase teabe.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.   Konkursi läbiviijad

  (1) Konkursi ja valiku läbiviijad on vähemalt linnapea, vaba teenistuskoha struktuuriüksuse juht ja linnasekretär. Vajaduse korral kaasatakse teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte või moodustatakse valikukomisjon.

  (2) Valikukomisjon moodustatakse linnapea käskkirjaga ja on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjoni esimees otsustab teiste teenistujate või ekspertide kaasamise vajaduse.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud ametiasutusse kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid registreerib ning kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele kontrollib linnasekretär. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab linnasekretär vastavasisulise teate.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele ning otsustatakse kandidaatide vestlusele kutsumine.

  (4) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemusest. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (5) Vajadusel viiakse pärast vestlust läbi praktiline ülesanne.

  (6) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul.

§ 8.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  4) taustauuring.

  (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (5) Linnapea võib 150 kalendripäeva jooksul konkursi võitnud isikule ametikohale ettepaneku tegemisest arvates ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul. Enne kandidaadile teenistusse asumise ettepaneku tegemist konsulteerib linnapea vaba teenistuskoha struktuuriüksuse juhiga ja linnasekretäriga.

§ 9.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

  (2) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) linnapea loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha struktuuriüksuse juhi ja linnasekretäri. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab linnasekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 12.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus teenistuja ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json