Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasnamäe Sauna põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2014, 27

Lasnamäe Sauna põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2014 nr 72

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 otsuse nr 177 „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Saun asutamine“ p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasnamäe Saun (edaspidi asutus) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Lasnamäe Saun;
  2) inglise keeles Lasnamäe`s Sauna;
  3) vene keeles Баня Ласнамяэ.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Pae tn 19, 11414 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valistuse ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning asutuse põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on sotsiaalselt võimalikult laiale kasutajate ringile (lastest kuni eakateni) sauna- ja pesemisteenuse pakkumine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) pakub avaliku sauna- ja pesemisteenust;
  2) korraldab täiendavate lisateenuste osutamist;
  3) korraldab ilu- ja muude saunateenuste osutamisega kaasnevate teenuste osutamist;
  4) korraldab koostöös linnaosa valitsusega terviseedenduslikke üritusi;
  5) kajastab asutuses toimuvat asutuse kodulehel;
  6) korraldab ruumide ja inventari üürile andmist;
  7) korraldab asutuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

  (3) Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Teenuste hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 3.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma tegevusega seotud ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud ja annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi;
  6) jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  7) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) tagab linnaosa valitsuse otsuste ja ülesannete täitmise;
  13) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  14) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  15) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist,
  16) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja-aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral linnaosa valitsusele.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 1. detsembrist 2014.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json