ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rapla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2014, 30

Rapla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37, “Sotsiaalhoolekande seaduse“ paragrahvi 14 lõike 1 ja “Elamuseaduse“ paragrahvi 8 punkti 2 alusel ning arvestades “Võlaõigusseaduse“ paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatut.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu ülesütlemise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

  (2) Määrus ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

§ 2.   Sotsiaaleluruumi mõiste

  (1) Käesolevas korras käsitletakse sotsiaaleluruumina:
  1) sotsiaalkorter – Rapla valla omandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama;
  2) sotsiaalpind – Rapla valla omandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale isikule, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama;
  3) sotsiaalmaja – Rapla valla omandis olev hoone, kus asuvad sotsiaaleluruumid, sotsiaalhoolekandeks vajalikud ameti- ja abiruumid ning kodutute öömaja.

  (2) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks Rapla Vallavolikogu.

§ 3.   Sotsiaaleluruumi üürile andja

  Sotsiaaleluruumi üürile andmise või sellest keeldumise otsustab Rapla Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon).

§ 4.   Sotsiaaleluruumi taotleja

  Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik (edaspidi taotleja), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas.

§ 5.   Sotsiaaleluruumi üürile andmise tingimused ja alused

  (1) Sotsiaalkorteri olemasolul antakse see üürile järgmistele eluaset mitteomavatele isikutele:
  1) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut, elu ja tervist;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme.

  (2) Sotsiaalpind antakse üürile eluaset mitteomavatele järgmistele isikutele:
  1) kinnipidamiskohast vabanenutele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Rapla vald;
  2) muid sotsiaalteenuseid vajavatele vähekindlustatud probleemsetele isikutele;
  3) isikule, kes on tulnud asenduskodust ja asenduskodusse suunatud Rapla vallast.

  (3) Õigus kasutada konkreetset sotsiaaleluruumi tekib isikul pärast üürilepingu sõlmimist.

  (4) Sotsiaaleluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat ja alaealisi lapsi. Teisi isikuid on lubatud sotsiaaleluruumi majutada ainult sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

§ 6.   Sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaeg

  (1) Sotsiaaleluruumi võib üürile anda reeglina kuni üheks aastaks.

  (2) Isikutele, kellele on koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, võib komisjoni otsusel sotsiaalpinna üürilepingu sõlmida kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni.

§ 7.   Sotsiaaleluruumi taotlemine

  (1) Sotsiaaleluruumi üürimiseks esitab taotleja Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormkohase taotluse.

  (2) Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus.

  (4) Asjaolude selgitamiseks on vallavalitsuse vastaval spetsialistil õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus registreeritaks dokumendi haldussüsteemis asjaajamist reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Taotluse vaatab läbi komisjon, kes langetab otsuse sotsiaaleluruumi üürile andmise kohta.

§ 9.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele on sotsiaaleluruum üürile antud sõlmitakse kirjalik üürileping (edaspidi leping).

  (2) Enne lepingu sõlmimist on sotsiaaleluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata.

  (3) Leping sõlmitakse kahe nädala jooksul komisjoni otsuse teatavakstegemisest.

  (4) Lepingu sõlmimisel lähtutakse “Võlaõigusseaduse“ paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, millest tulenevalt üürnikku teavitatakse, et temale üürile antud sotsiaaleluruumile ei kohaldata “Võlaõigusseaduses“ elu- ja äriruumide üürimise kohta sätestatut.

  (5) Väljaspool Rapla Hooldekeskust asuvate sotsiaaleluruumide lepingu sõlmib vallavanem.

  (6) Rapla Hooldekeskuse halduses olevate sotsiaaleluruumide lepingud sõlmib Rapla Hooldekeskuse juhataja.

§ 10.   Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine

  (1) Sotsiaaleluruumi lepingu võib üürnik ennetähtaegselt üles öelda, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne lepingu lõpetamist.

  (2) Kui sotsiaaleluruumi üürnik rikub temaga sõlmitud lepingu tingimusi, võib komisjon lepingu ennetähtaegselt üles öelda, esitades sellekohase protokollilise otsuse lepingu lõpetamiseks Rapla vallavanemale või Rapla Hooldekeskuse juhatajale.

§ 11.   Sotsiaaleluruumi kasutamise alused

  (1) Sotsiaaleluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama sotsiaaleluruumi ja abiruume ning sellega piirnevat kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama teiste kaaselanike (naabrite) huvidega;
  2) pidama kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
  3) hoidma üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
  4) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi sotsiaaleluruumi ja/või selles asuvate seadmete ja/või kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
  5) rakendama sotsiaaleluruumis rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning koheselt teatama rikete olemasolust vallavalitsusele, sotsiaalmaja personalile või maja haldajale;
  6) lubama avariide ja rikete likvideerimiseks sotsiaal eluruumi siseneda üürileandja esindajal;
  7) andma lepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel;
  8) sõlmima asjakohased lepingud kommunaalteenuste pakkujatega;
  9) vabastama sotsiaaleluruumi pärast lepingu tähtaja lõppemist või taotlema uue lepingu sõlmimist.

  (2) Sotsiaaleluruumi üürnikul on keelatud:
  1) pidada sotsiaaleluruumis lemmikloomi;
  2) anda sotsiaaleluruumi allüürile;
  3) teha sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Väljaspool Rapla Hooldekeskust asuvate sotsiaal eluruumide sihipärase kasutamise ning üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise üle teostab järelevalvet sotsiaalnõunik.

  (2) Rapla Hooldekeskuse halduses olevate sotsiaaleluruumide sihipärase kasutamise ning üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise üle teostab Rapla Hooldekeskuse juhataja.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json