Keskkond ja heakordHeakord

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 24

Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 18.04.2013 nr 131
RT IV, 30.04.2013, 35
jõustumine 03.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2015RT IV, 30.05.2015, 102.06.2015
24.11.2016RT IV, 29.11.2016, 1502.12.2016
22.08.2019RT IV, 03.09.2019, 506.09.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord on aluseks Kose valla eelarvest küladele ja alevikele määratud rahaliste vahendite toetusena (edaspidi rahalised vahendid) jaotamiseks kohaliku elu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.
[RT IV, 03.09.2019, 5 - jõust. 06.09.2019]

2. peatükk RAHALISTE VAHENDITE JAOTAMINE 

§ 2.   Abikõlbulikkus

  (1) Rahalised vahendid jaotatakse külade ja alevike vahel, mis vastavad kõikidele järgnevalt loetletud tingimustele:
[RT IV, 29.11.2016, 15 - jõust. 02.12.2016]
  1) on valitud külavanem või alevikuvanem vastavalt Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudile;
  2) on olemas kehtiv ja üldkoosoleku poolt kinnitatud arengukava (edaspidi arengukava);
  3) kus tegutseb mittetulundusühing (edaspidi külaselts), mille põhikirjalistes eesmärkides sisaldub kohaliku elu edendamine;
  4) külaseltsi liikmelisus ja majandusaasta kokkuvõtted (lisas 1 nõutud andmed) on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

  (2) Käesoleva korra alusel ei jaotata rahalisi vahendeid küladele ja alevikele kelle käsutuses on külakeskused, millede kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 3.   Rahaliste vahendite jaotamise tingimused

  Valla eelarvest kohaliku elu edendamise toetuseks eraldatavad rahalised vahendid jaotatakse 70 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel vastavate asumite elanike arvust lähtudes ning 30 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel võrdselt.
[RT IV, 03.09.2019, 5 - jõust. 06.09.2019]

§ 4.   Rahaliste vahendite jaotamise kord

  (1) Rahaliste vahendite jaotamine toimub üks kord aastas hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 30.05.2015, 1 - jõust. 02.06.2015]

  (11) Rahaliste vahendite jaotamiseks esitab külaselts hiljemalt 1. märtsil vormikohase taotluse (lisa 1).
[RT IV, 03.09.2019, 5 - jõust. 06.09.2019]

  (2) Rahaliste vahendite jaotamisel kasutatakse paragrahvis 3 toodud metoodikat, kus külaelanike arvu aluseks on rahvastikuregistri andmed 1. jaanuari seisuga.

  (3) Rahaliste vahendite jaotus külade ja alevike lõikes määratakse Kose Vallavalitsuse korraldusega. Raha eraldatakse täiseurodes.

3. peatükk RAHALISTE VAHENDITE KASUTAMINE 

§ 5.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Eraldatud rahalisi vahendeid on lubatud kasutada lähtuvalt küla või aleviku arengukavast ja külaelu edendamise põhimõttest investeeringu- ja tegevuskuludeks ning projektide omafinantseeringuteks.

  (2) Külaseltsidel on õigus jooksval aastal mittekasutatud Kose Vallavalitsuse poolt eraldatud vahendeid kasutada sihipäraselt järgneval (järgnevatel) aastatel, põhjendades seda raha kasutamise aruandes.

  (3) Rahaliste vahendite kasutamist korraldavad külavanem ja külaseltsi juhatus (esindusõiguslik isik) lähtuvalt küla arengukavast ja külaseltsi põhikirjast.

  (4) Külaselts on kohustatud hiljemalt kuu aja jooksul peale toetusperioodi lõppu esitama Kose Vallavalitsusele rahaliste vahendite kasutamise aruande (lisa 2) ja kuludokumentide koopiad.
[RT IV, 29.11.2016, 15 - jõust. 02.12.2016]

  (5) Esitatud aruanded vaatab Kose Vallavalitsus läbi ja kinnitab aruande laekumisele järgneva 10 tööpäeva jooksul. Aruannetes puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva.

  (6) Aruande tähtajaks mitteesitamisel on Kose Vallavalitsusel õigus vahendeid mitte eraldada.

  (7) Eelneva perioodi aruande kinnitamine Kose Vallavalitsuse poolt on aluseks järgneva perioodi rahaliste vahendite eraldamisele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.   Määruse rakendamine

  [Kehtetu - RT IV, 29.11.2016, 15 - jõust. 02.12.2016]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Lisa 1 Taotluse vorm
[RT IV, 29.11.2016, 15 - jõust. 02.12.2016]

Lisa 2 Aruande vorm
[RT IV, 29.11.2016, 15 - jõust. 02.12.2016]

/otsingu_soovitused.json