Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus

Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2017, 26

Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Setomaa Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus) on Setomaa valla asutus, kelle peamiseks ülesandeks on avaliku võimu teostamine ehk seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning Setomaa Vallavolikogu ja Setomaa Vallavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Setomaa Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse äriregistris.

§ 2.   Esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid teostab õigusi ja täidab kohustusi Setomaa valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel, esindades oma ülesannete täitmisel Setomaa valda.

§ 3.   Ametiasutuse tegevuse korraldamise ja juhtimise alused

  (1) Omavalitsusteenistust ametiasutuses reguleerib avaliku teenistuse seadus ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.

  (2) Ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused kinnitab Setomaa Vallavolikogu.

  (3) Ametiasutuse teenistust korraldab ja ametiasutust juhib Setomaa vallavanem (edaspidi vallavanem).

  (4) Ametiasutuse teenistuskorraldus kehtestatakse ametiasutuse sisekorraeeskirjaga, mille kinnitab vallavanem.

  (5) Ametiasutuse asjaajamise korraldamiseks kehtestab vallavanem ametiasutuse asjaajamiskorra.

§ 4.   Asukoht

  (1) Ametiasutus asub Võru maakonnas Setomaa vallas. Ametiasutuse postiaadress on Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, sihtnumber 64001.

  (2) Ametiasutusel on kolm teeninduspunkti, mis asuvad Võru maakonnas Setomaa vallas Meremäe külas, Mikitamäe külas ja Lüta külas.
Teeninduspunktide postiaadressid on:
  1) Meremäe vallamaja, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, sihtnumber 65302;
  2) Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, sihtnumber 64301;
  3) Lüta küla, Setomaa vald, Võru maakond, sihtnumber 65018.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Setomaa Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib asutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Setomaa valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend «Setomaa Vald».

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Setomaa valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend «Setomaa Vallavalitsus».

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Setomaa valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Asutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuse õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse Setomaa valla vapi kujutist.

§ 9.   Lippude kasutamine

  Ametiasutuse ja teeninduspunktide hoonetele või hoonete juures olevatesse lipumastidesse heisatakse alatiselt Eesti riigilipp vastavalt Eesti lipu seadusele ning Setomaa valla lipp vastavalt Setomaa valla põhimäärusele.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Ametiasutuse eesmärk

  Ametiasutuse tegevuse eesmärk on avaliku võimu teostamine ehk seadustega kohaliku omavalitsusüksusele pandud ülesannete täimine, avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse põhiülesanded

  (1) Ametiasutuse põhiülesanded on
  1) Setomaa valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) omavalitsusüksuse organite (Setomaa Vallavolikogu ja Setomaa Vallavalitsus) asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks;
  4) Setomaa vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) Setomaa valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste teenistusliku järelevalve teostamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR 

1. jagu Struktuuri põhialused 

§ 12.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses loodud spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad ning ametiasutuse struktuuriüksusena tegutsevad teeninduspunktid.

  (2) Ametiasutuse struktuuri kinnitab Setomaa Vallavolikogu.

2. jagu Osakonnad 

§ 13.   Ametiasutuse osakond

  (1) Ametiasutuse osakond (edaspidi osakond) on ametiasutuse põhiline struktuuriüksus, mille eesmärgiks on kindlaks määratud elualal spetsiifiliste ülesannete täitmine.

  (2) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, Setomaa Vallavolikogu ja Setomaa Vallavalitsuse õigusaktidest, Setomaa valla põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Ametiasutuses on 5 osakonda. Osakonnad on järgmised:
  1) vallakantselei;
  2) finantsosakond;
  3) majandus- ja arendusosakond;
  4) haridus- ja kultuuriosakond;
  5) sotsiaalosakond.

§ 14.   Vallakantselei

  (1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja Setomaa valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist ja õigusalast teenindamist, personalitööd ning Setomaa valla elanike arvestust.

  (2) Vallakantselei ülesanneteks ametiasutuse asjaajamise korraldamisel on:
  1) ametiasutusse saabuvate dokumentide vastuvõtmine, registreerimine, jaotamine, paljundamine ja täitjatele edastamine, dokumentide koostamise, kooskõlastamise ja allakirjutamise korraldamine;
  2) ametiasutusest väljasaadetavate dokumentide vormistamine, registreerimine ja väljasaatmine ning väljasaadetud posti arvestuse pidamine;
  3) digitaalse dokumendiregistri pidamine;
  4) järelevalve teostamine menetlustähtaegade järgmise üle;
  5) ametiasutuse teenistujate, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide liikmete juhendamine asjaajamise korraldamisel ja vajadusel hallatavate asutuste juhtide asjaajamise korralduse alane nõustamine;
  6) vallavalitsuse, vallavolikogu ja ametiasutuse dokumentide loetelu koostamine ja vastavalt dokumentide loetelule dokumentide pidamise korraldamine;
  7) dokumentide säilitamise, kasutamise ja hävitamise tagamine;
  8) ametiasutuse arhiivi korrastamine ja arhivaalide säilitamine;
  9) kodanike ja vallavalitsuse külaliste vastuvõttude korraldamine koostöös vallavanemaga;
  10) asjaajamises vajaminevate materjalide ning kantseleitarvete muretsemine;
  11) operatiivse infootsingu tagamine;
  12) hallatavates asutustes asjaajamise korraldamise üle teenistusliku järelevalve korraldamine.

  (3) Vallakantselei teenindab valla omavalitsusorganeid ning tema ülesanneteks vallavolikogu ja vallavalitsuse töö korraldamisel on:
  1) vallavolikogule ja vallavalitsusele saabuvate dokumentide vastuvõtmine, registreerimine ja edastamine;
  2) vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine;
  3) vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite protokollimise tagamine;
  4) vallavolikogu ja vallavalitsuse dokumentatsiooni koostamine, väljastamine ja õigusaktide õigeaegne avalikustamine;
  5) vajadusel vallavolikogu ja vallavalitsuse komisjonide asjaajamise korraldamine või asjaajamise juhendamine.

  (4) Vallakantselei ülesanneteks õigusalase teenindamise korraldamisel on:
  1) vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide kehtivatele seadustele ja nende alusel antud õigusaktidele vastavuse kindlustamine, õigusaktide arvestuse pidamine ja õigeaegne avalikustamine;
  2) valla nimel sõlmitavate lepinguprojektide läbivaatamine, vajadusel nende väljatöötamine, lepingute arvestuse pidamine;
  3) vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide liikmete ning ametiasutuse ametnike juriidiline nõustamine;
  4) ametiasutuse teenistuse korraldamiseks vajalike dokumentide ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine;

  (5) Vallakantselei tagab ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personalialaste dokumentide vormistamise, registreerimise, säilimise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning korraldab ametiasutuse teenistujate koolituskava koostamist ja täitmist.

  (6) Vallakantselei täidab kohalikule omavalitsusele riikliku rahvastikuregistri pidamisega pandud ülesandeid ning valla elanike arvestamisega seotud ülesandeid.

  (7) Vallakantselei korraldab ja tagab valla asutuste dokumentide arhiveerimise.

  (8) Vallakantselei teeb järelevalvet korruptsioonivastase seaduse täitmise üle.

  (9) Vallakantselei täidab ametiasutuses töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid ülesandeid.

  (10) Vallakantselei täidab vallavanema antud vallakantselei tegevusega seonduvaid ülesandeid.

§ 15.   Finantsosakond

  (1) Finantsosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ja kontrollib rahandus-, eelarve- ja majandusalast tegevust Setomaa vallas.

  (2) Finantsosakonna põhiülesanded on vallaeelarve koostamine, selle täitmise korraldamine, valla asutuste raamatupidamine, valla finantsvaldkonda kuuluvate arengu- ja tegevuskavade koostamine ning vastavate küsimuste lahendamine Setomaa vallas.

  (3) Finantsosakonna ülesanded Setomaa valla eelarve ja finantsmajanduse korraldamisel on:
  1) valla eelarve tulude ja kulude analüüsimine ning nende kohta andmestiku koostamine;
  2) kohalike maksude vajalikkuse analüüsimine ning nende kehtestamiseks ettepanekute tegemine;
  3) vallaeelarve koostamise koordineerimine;
  4) vallavolikogule eelarve projekti koostamine ja esitamine;
  5) vallaeelarve täitmise jälgimine, aruande koostamine ning ettenähtud instantsidele esitamine;
  6) oma pädevuse piires seisukohtade esitamine kõigis finantsküsimustes, mis tulevad läbivaatamisele vallavalitsuses või vallavolikogus;
  7) investeeringuteks eraldatud rahade kasutamise jälgimine;
  8) valla finantsvahendite ja rahavoogude analüüsimine ning ettepanekute tegemine rahaliste vahendite efektiivseimaks kasutamiseks;
  9) laenude võtmise ettevalmistamine, tagasimaksete jälgimine;
  10) valla asutuste raamatupidamine;
  11) seadusega ettenähtud korras ning vastavalt valla eelarvele valla asutuste ja teiste kulustruktuuride finantseerimise korraldamine ja rahaliste vahendite kasutamise kontrollimine;
  13) lepingutest tulenevate rahaliste kohustuste täitmine vastavalt eelarve vahenditele;
  14) valla asutustele raamatupidamis- ja eelarvealase informatsiooni esitamise korraldamine;
  15) valla finantstegevuse kohta laekunud avalduste läbivaatamine;
  16) arvestuse pidamine vallavara üle.

  (4) Finantsosakonna ülesanne on valla vara rahandusliku osa korraldamine ja vastavate lepingute täitmise jälgimine.

  (5) Finantsosakond valmistab ette oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigus- ja haldusaktide eelnõud.

  (6) Finantsosakond täidab teisi vallavanema antud finantsosakonna tegevusega seonduvaid ülesandeid.

§ 16.   Majandus- ja arendusosakond

  (1) Majandus- ja arendusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ja kontrollib planeeringu, vallakujunduse, ehitus- ja maakorralduse, heakorra, teede, kalmistute, keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, energeetika, arengu, turismi, ettevõtluse, insenerivõrkude ja infosüsteemide alast tegevust Setomaa vallas.

  (2) Majandus- ja arendusosakonna ülesanded on Setomaa valla ruumilise planeerimise, vallakujunduse, ehitus- ja maakorralduse, heakorra, keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, energeetika, valla arengukava väljatöötamine ja elluviimine koostöös ametiasutuse teiste osakondadega, insenerivõrkude ja infosüsteemide valdkonda kuuluvate arengu- ja tegevuskavade koostamise ning elluviimise korraldamine.

  (3) Planeeringute koostamise korraldamisel ning vallakujunduse korraldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) Setomaa valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise korraldamine ja järelevalve;
  2) Setomaa valla planeeringu- ja ehitusalaste dokumentide eelnõude väljatöötamine ja menetluse korraldamine;
  3) planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamise ning kooskõlastamise korraldamine;

  (4) Infosüsteemide korraldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) valla geoinfosüsteemi koostamise ja haldamise koordineerimine;
  2) digitaalkaardi andmete täiendamine ja vajalike teemakaartide ettevalmistamine;

  (5) Valla ehituse korraldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) ehituslike lubade vormistamine ja väljastamine;
  2) ehitusprojektide läbivaatamine ja kooskõlastamine;
  3) planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi pidamine;
  4) ehitisregistri pidamine;
  5) ehitusjärelevalve korraldamine;
  6) munitsipaalehitustegevuse korraldamine ja järelevalve, tellija funktsiooni täitmine.

  (6) Maakorraldusel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks
  1) õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
  2) maa erastamisprotseduuri korraldamine;
  3) maade munitsipaliseerimise korraldamine;
  4) maamaksualase andmebaasi pidamine ja koostöö maksuametiga;
  5) aadressandmete korraldamine;
  6) maakorraldustoimikute ja registrite pidamine ning nende üleandmine arhiivi.

  (7) Heakorra, haljastuse, keskkonnakaitse, jäätmemajanduse korraldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) valla üldise heakorra tagamine, vastavate tööde teostamiseks lepingute ettevalmistamine ja järelevalve teostamine;
  2) vallale kuuluvate ja valla hooldada olevate teede, tänavate, haljasalade, parkide, kalmistute hoolduse ning ehitus- ja remonttööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
  3) teeregistri pidamine valla üldkasutatavate teede osas;
  4) avalike supelrandade haldamise korraldamine;
  5) liikluse korraldamine vallas;
  6) kodukaunistamise- ja heakorraalaste konkursside korraldamine vallas;
  7) jäätmekäitluse korraldamine ja jäätmevaldajate registri pidamine;
  8) keskkonnakaitse tagamine, seadustega omavalitsustele pandud keskkonnakaitselise tegevuse läbiviimine;
  9) kehtestatud koormiste täitmise tagamine;
  10) kalmisturegistri pidamine.

  (8) Energeetika- ja insenervõrkude haldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) soojuse tootmise ja jaotamise korraldamine ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise korraldamine;
  2) vesivarustuse ja kanalisatsiooniteenuste ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise korraldamine;
  3) tänavavalgustuse ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise korraldamine;
  4) vallavalitsuse esindamine elektrivarustusalases tegevuses.

  (9) Majandus- ja arendusosakond korraldab ametiasutuse hoonetes tuleohutustegevust ja –järelevalvet ning korraldab tuletõrje- ja päästeteenistusealast ning kodanikukaitsealast tegevust.

  (10) Majandus- ja arendusosakonna ülesanded valla arengu, majanduse ja ettevõtluse korraldamisel on:
  1) ettevõtjatele nõupäevade, konkursside jms korraldamine ning uute ettevõtete loomisele kaasa aitamine, vastavate tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimise korraldamine;
  2) ettevõtlust arendavate või täiendavate finantseerimisallikate leidmiseks projektide koostamisele kaasaaitamine;
  3) piirkonna konkurentsivõimet tõstvate projektide ettevalmistamine, koostamine ja koostamisele kaasaaitamine.

  (11) Majandus- ja arendusosakonna ülesanded turismi korraldamisel on:
  1) turismimajanduse vallapoolne koordineerimine;
  2) töö valla turismiprojektidega koostöös Setomaa muuseumite ning teiste mittetulundusühingute ja turismiettevõtjatega;
  3) koostöö turismiasutustega ja turismiettevõtjatega.

  (12) Majandus- ja arendusosakonna ülesanded valla infotehnoloogia valdkonnas on:
  1) valla informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine;
  2) valla arvutisüsteemide ja võrkude töö tagamine;
  3) valla (digitaalsete) infosüsteemide turvalisuse ja andmete säilimise tagamine.

  (13) Külaliikumise ja kodanikeühenduste tegevuse korraldamisel on majandus- ja arendusosakonna ülesanneteks:
  1) koostöö alevikuvanemate, külavanematega;
  2) koostöö Setomaa vallas tegutsevate kodanikeühendustega;
  3) alevikuvanemate ja külavanemate ning kodanikeühenduste nõustamine ja abistamine projektikavandite koostamisel.

  (14) Majandus- ja arendusosakond valmistab ette oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigus- ja haldusaktide eelnõud.

  (15) Majandus- ja arendusosakond valmistab ette ja viib läbi riigihangete seadusest tulenevad toimingud osakonna tegevusvaldkondades.

  (16) Majandus- ja arendusosakond täidab vallavanema antud osakonna tegevusega seonduvaid ülesandeid.

§ 17.   Haridus- ja kultuuriosakond

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille ülesanne on haridus-, kultuuri-, spordi- ning noorsootöö, kommunikatsiooni ja välissuhete korraldamine ja neisse valdkondadesse kuuluvate küsimuste lahendamine Setomaa vallas.

  (2) Haridustöö korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) koostöö korraldamine Setomaa valla haridusasutuste vahel ja teenistuslik järelevalve nende tegevuse üle;
  2) haridusasutustele koolituslubade taotlemine, majandusliku olukorra, õppe- ja kasvatustöö tingimuste ning arengukavade hindamine ja analüüsimine;
  3) koostöös ametiasutusega koolikohustuslike laste arvestuse pidamine ja sellekohane koostöö koolide ja teiste omavalitsusüksustega;
  4) haridusasutuste nõustamine koolikorralduslikes küsimustes;
  5) haridusalase statistika koostamine;
  6) haridusalaste projektide juhtimine.

  (3) Kultuuritöö korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) koostöö Setomaa valla kultuuriasutustega ja järelevalve nende tegevuse üle;
  2) valla kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine ning kultuuriajaloo jäädvustamine;
  3) koostöö vallas tegutsevate kultuuriseltside, -ühingute ja -ühendustega;
  4) valla esindamise korraldamine kultuurialastes suhetes ja kultuurialaste esindusürituste korraldamine;
  5) külaliste vastuvõttude ja planeeritud ürituste organiseerimine ning korraldamine koostöös teiste osakondadega.

  (4) Sporditöö korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) koostöö spordiseltside ja -ühingutega;
  2) spordialase informatsiooni kogumine ja analüüsimine.
  3) valla esindamise korraldamine spordialastes suhetes ja spordi- ning kehakultuurialaste esindusürituste korraldamine;
  4) spordiregistri pidamine;
  5) spordirajatiste haldamise korraldamine.

  (5) Noorsootöö korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) noorsootöö koordineerimine ja korraldamine vallas;
  2) noorteühenduste tegevusele kaasaaitamine;
  3) valla esindamine noorsootöö valdkonnas.

  (6) Välissuhete korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) Setomaa vallaga seonduva info uuendamine ja edastamine välispartneritele koostöös vallavanemaga;
  2) rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimine ja väliskülaliste vastuvõtu korraldamine koostöös vallavanemaga.

  (7) Kommunikatsiooni korraldamisel on haridus- ja kultuuriosakonna ülesanneteks:
  1) ajalehe väljaandmise korraldamine;
  2) kodulehe info uuendamine koostöös teiste osakondadega;
  3) pressiteadete koostamine ja levitamine;
  4) ürituste reklaami korraldamine.

  (8) Haridus- ja kultuuriosakond täidab teisi vallavanema antud ülesandeid.

§ 18.   Sotsiaalosakond

  (1) Sotsiaalosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ja kontrollib sotsiaalhooldus-, sotsiaalabi-, tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust Setomaa vallas.

  (2) Sotsiaalteenuste ja -abi andmise korraldamisel on sotsiaalosakonna ülesanneteks:
  1) sotsiaalnõustamise korraldamine;
  2) koduteenuste osutamine;
  3) sotsiaaleluaseme teenuste korraldamine;
  4) perekonnas hooldamise korraldamine;
  5) hooldamise ja rehabilitatsiooni korraldamine hoolekandeasutustes;
  6) toimetulekuks vajalike muude sotsiaalteenuste korraldamine (raske ja sügava puudega inimese abistamiseks isikliku abistaja teenuse pakkumine, tugiisiku teenuse leidmine puudega inimestele, transporditeenuse korraldamine soodustingimustel);
  7) riiklike ja vallaeelarvest makstavate täiendatavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale;
  8) sotsiaalteenuste ja –abi määramiseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamine;
  9) vältimatu sotsiaalabi osutamine.

  (3) Sotsiaalosakonna ülesandeks on õigusaktidega eestkosteasutuse pädevusse antud töö korraldamine ja sellealaste õigusaktide ettevalmistamine ning eestkosteasutuse ülesannete täitmine.

  (4) Sotsiaalosakonna ülesanneteks sotsiaalsete erivajadustega inimestega töö korraldamisel on:
  1) puuetega inimeste abivahenditega varustamise organiseerimine;
  2) võrdsete võimaluste tagamine hariduse, kultuuri ja teeninduse vallas;
  3) ettepanekute tegemine liikumisvõimaluste tagamiseks liikumispuudega inimestele;
  4) õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

  (5) Sotsiaalosakonna ülesandeks on rehabilitatsioonialane nõustamine, korraldamine, tegelemine kinnipidamisasutustest vabanenute probleemidega.

  (6) Sotsiaalosakond peab riiklikku sotsiaalregistrit, analüüsib registri alusel andmeid.

  (7) Sotsiaalosakond kogub, analüüsib ja edastab sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi andmeid.

  (8) Sotsiaalosakond aitab kaasa riiklike sotsiaalabiprogrammide teostamisele ning töötab välja, korraldab ja koordineerib kohalikke sotsiaalhoolekande programme.

  (9) Sotsiaalosakond informeerib elanikke sotsiaalküsimustes, teeb koostööd ühiskondlike organisatsioonide ja ühingutega.

  (10) Sotsiaalosakonna ülesanded lastekaitse korraldamisel on:
  1) eestkosteküsimustega tegelemine ja seadusliku esindajata alaealistele seadusliku esinduse tagamine;
  2) hooldusperedega seonduvate küsimuste lahendamine;
  3) ettepanekute tegemine vajadusel laste vanema(te)st eraldamiseks;
  4) ettepanekute tegemine vanemaõiguste äravõtmiseks.

  (11) Sotsiaalosakonna ülesanded tervishoiu korraldamisel on:
  1) tegelemine valla tervishoiu probleemidega;
  2) meditsiinilise teenindamise koordineerimine;
  3) ravikindlustust mitteomavate elanike ravi korraldamine;
  4) tervisliku elulaadi propageerimine;
  5) terviseprofiili koostamine ja rakendamine.

  (12) Sotsiaalosakond täidab vallavanema antud sotsiaalosakonna tegevusega seonduvaid ülesandeid.

3. jagu Teeninduspunktid 

§ 19.   Teeninduspunktid

  (1) Teeninduspunkt on ametiasutuse struktuuriüksus, mis tagab Setomaa valla pakutava avaliku teenuse osutamise Setomaa valla territooriumil väljaspool ametiasutuse lähipiirkonda.

  (2) Teeninduspunktid asuvad Võru maakonnas Setomaa vallas Meremäe külas, Mikitamäe külas ja Lüta külas.

  (3) Teeninduspunkti tegevust organiseerib vallavanem ja osakondade juhatajad.

§ 20.   Teeninduspunkti ülesanded

  (1) Teeninduspunkti ülesanne on tagada Setomaa valla selle piirkonna elanikele, kes ei ela ametiasutuse lähipiirkonnas, avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet.
Teeninduspunkt peab tagama elanikele võimaluse ametiasutusega asjaajamiseks, sotsiaal- ja majandusküsimuste lahendamiseks.

4. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE JA TEENISTUJAD 

1. jagu Vallavanem 

§ 21.   Ametiasutuse juhtimine

  (1) Ametiasutuse teenistust juhib vallavanem.

  (2) Vallavanema valib neljaks aastaks ametisse Setomaa Vallavolikogu. Vallavanem vormistatakse teenistusse Setomaa Vallavolikogu otsusega.

  (3) Vallavanem on omavalitsusteenistuse kõrgem ametnik.

§ 22.   Vallavanema pädevus

  (1) Ametiasutuse juhtimisel vallavanem
  1) koostab ametiasutuse struktuuri ning esitab selle kinnitamiseks Setomaa Vallavolikogule;
  2) koostab koostöös vallasekretäri või osakondade juhatajatega ja kinnitab ametnike ametijuhendid ja töötajate tööülesannete kirjeldused;
  3) võtab teenistusse ja vabastab teenistusest ametiasutuse teenistujaid ning sõlmib teenistujatega töölepingud, määrab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  4) kinnitab või kehtestab ametiasutuse asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja, kinnitab ametiasutuse teenistuse korraldamiseks seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevad teised eeskirjad ja juhised ning tagab ametiasutuse teenistujate teavitamise nendest;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Setomaa valla nimel lepinguid või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke või isikuid;
  6) esitab Setomaa Vallavolikogule ametiasutuse kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu, otsustab ametiasutuse ja valla eelarvevahendite kasutamist ning kontrollib vallaeelarve täpset ja otstarbekat täitmist ning teeb vajadusel ettekirjutusi valla eelarvevahendite kasutamiseks;
  7) kinnitab vallaeelarvest lähtudes ametiasutuse valitsemisalas olevad arved või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke või isikuid;
  8) korraldab vallavara valitsemise kooskõlas Setomaa Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise ning varade hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumiste läbiviimise või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke või isikuid;
  10) moodustab vajadusel nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  11) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ees ja annab volitusi ametiasutuse esindamiseks;
  12) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning Setomaa Vallavolikogu või Setomaa Vallavalitsuse otsuste või korraldustega;
  15) vastutab seadustega, seaduste alusel antud õigusaktidega ja Setomaa Vallavolikogu ning Setomaa Vallavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest;
  16) vastutab siseauditi korraldamise eest ametiasutuses ja ametiasutuse hallatavates asutustes;
  17) annab Setomaa Vallavolikogule ja Setomaa Vallavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest.

  (2) Vallavanem esindab Setomaa valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana töösuhetes Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidega. Tööandja esindajana vallavanem:
  1) võtab lähtuvalt õiguslikust regulatsioonist ametiasutuse hallatava asutuse juhi tööle või Setomaa Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmib ja lõpetab hallatavate asutuste juhtidega töölepingud;
  2) võtab tööõigusalastest õigusaktidest lähtuvalt hallatavate asutuste juhtide kohta vastu otsuseid (suunab töölähetusse, lubab puhkusele, otsustab isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise, määrab palga ja lisatasud), määrab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  3) teeb Setomaa Vallavalitsusele ettepanekuid ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ja hallatavate asutuste teenistusliku järelevalve algatamiseks;
  4) pärib ametiasutuse hallatavate asutuste juhtidelt aru juhi ja vastava hallatava asutuse tegevuse kohta.

  (3) Vallavanema muu pädevus, tema puhkusele lubamine ja teenistuslähetusse suunamine ning vallavanema asendamine on reguleeritud Setomaa valla põhimääruses.

§ 23.   Vallavanema õigusaktid

  (1) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide tegevuse korraldamiseks käskkirju ning suulisi korraldusi.

  (2) Vallavanema käskkirjad registreeritakse vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

2. jagu Vallasekretär 

§ 24.   Vallasekretär

  (1) Vallasekretär juhib vallakantseleid.

  (2) Vallasekretäriks võib vallavanem nimetada vähemalt 21-aastase Eesti Vabariigi kodaniku, kellel on juristi kvalifikatsioon või kutsetunnistus Vabariigi Valitsuse kehtestatud kutsenõuetele vastavuse kohta.

  (3) Vallasekretär allub otse vallavanemale.

  (4) Vallasekretär on omavalitsusteenistuse kõrgem ametnik.

  (5) Vallasekretäri võib asendada isik, kes vastab käesolevas paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (6) Vallasekretäri asendamine vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 25.   Vallasekretäri ülesanded

  (1) Vallasekretär
  1) juhib vallakantselei tööd ning tagab ametiasutuse asjaajamise täpse ja korrektse korraldamise;
  2) korraldab vallakantselei pädevuses olevate õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamist;
  3) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab vallavanemale nende täitmise takistustest;
  4) annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
  5) teostab kontrolli temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
  6) allkirjastab või viseerib dokumendid kooskõlas ametiasutuse asjaajamiskorra ja oma ametijuhendiga;
  7) esindab vallakantseleid oma ülesannete täitmisel ja annab vallakantselei nimel selgitusi ja kooskõlastusi vallavanemale ja Setomaa Vallavolikogule ning Setomaa Vallavalitsusele;
  8) saab omavalitsusorganite liikmetelt, vallavanemalt ning ametiasutuse teenistujatelt vallakantseleile pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  9) teeb vallavanemale põhjendatud ettepanekuid vallakantselei organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, vallakantselei teenistujate palkade, lisatasude, ergutuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  10) taotleb vallakantselei ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid vallaeelarvesse ning vastutab nende sihtotstarbelise kasutamise eest;
  11) taotleb vallakantselei teenistujatele täiendkoolitust;
  12) võib teha Setomaa Vallavolikogule või Setomaa Vallavalitsusele ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  13) kirjutab alla vallakantselei vormistatud informatiivse sisuga märgukirjadele ja selgitustaotlustele, mis on suunatud valla ametiasutuse osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele ja millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi kantseleivälistele ametnikele;
  14) täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, teiste seaduste ja õigusaktide, Setomaa valla põhimääruse ning vallasekretäri ametijuhendiga vallasekretärile pandud ülesandeid või vallavanema antud ühekordseid ülesandeid.

  (2) Vallasekretär vastutab vallakantseleile pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (3) Vallasekretär täidab oma teenistuskohustuste ulatuses vallavanema poolt antud ülesandeid.

  (4) Vallasekretäri täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks ametijuhendiga või tulenevad need seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 26.   Vallasekretäri õigused

  (1) Vallasekretäril on õigus:
  1) saata ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele arvamuse andmiseks asjaajamise korraldamist reguleerivate õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente ning saada neilt vallakantselei tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tagastada ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele, teistele asutustele ja isikutele nõuetekohaselt vormistamata dokumente puuduste kõrvaldamiseks ja määrata selleks tähtaeg;
  3) kontrollida ametiasutuste ametnikke asjaajamise korraldamisel.

3. jagu Osakonnajuhataja 

§ 27.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja juhib ametiasutuse osakonda.

  (2) Osakonnajuhataja allub otse vallavanemale.

  (3) Osakonnajuhataja on omavalitsusteenistuse kõrgem ametnik.

  (4) Osakonnajuhatajat asendab vallavanem või osakonna ametnik.

  (5) Osakonnajuhataja asendamine vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 28.   Osakonnajuhataja ülesanded

  (1) Osakonnajuhataja
  1) juhib osakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) korraldab osakonna pädevuses olevate õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamist;
  3) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab vallavanemale nende täitmise takistustest;
  4) annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
  5) teostab kontrolli temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
  6) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ametiasutuse asjaajamiskorra ja oma ametijuhendiga;
  7) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vallavanemale ja Setomaa Vallavolikogule ning Setomaa Vallavalitsusele;
  8) saab omavalitsusorganite liikmetelt, vallavanemalt ning ametiasutuse teenistujatelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  9) teeb vallavanemale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna teenistujate palkade, lisatasude, ergutuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  10) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid vallaeelarvesse ning vastutab nende sihtotstarbelise kasutamise eest;
  11) taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust;
  12) võib teha Setomaa Vallavolikogule või Setomaa Vallavalitsusele ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  13) kirjutab alla osakonna vormistatud informatiivse sisuga märgukirjadele ja selgitustaotlustele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi osakonnavälistele ametnikele;
  14) täidab muid ametijuhendiga või vallavanema antud ülesandeid.

  (2) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (3) Osakonnajuhataja täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks osakonna juhataja ametijuhendiga.

§ 29.   Osakonnajuhataja õigused

  Osakonnajuhatajal on õigus
  1) saata ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente ning saada neilt osakonna tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tagastada ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele nõuetekohaselt vormistamata dokumente puuduste kõrvaldamiseks ja määrata selleks tähtaeg.

4. jagu Ametiasutuse teenistujad 

§ 30.   Ametiasutuse teenistujad

  (1) Ametiasutuse teenistujad on ametnikud ja töötajad.

  (2) Ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik. Ametiasutuse ametnikud on kohaliku omavalitsuse ametnikud. Ametnikud jagunevad vastavalt ametikohast tulenevale vastutusele ja toimingutele osakonna juhatajateks ja vanemametnikeks.

  (3) Töötaja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud töökohale töölepingu alusel võetud avalikku võimu teostamist toetav töötaja.

  (4) Ametiasutuse ametnikud nimetab ametisse vallavanem oma käskkirjaga, töötajatega sõlmib vallavanem töölepingud.

  (5) Ametnike ametiülesanded sätestatakse ametijuhendis, töötajate tööülesanded lepitakse kokku töölepingus.

  (6) Osakonna teenistujate vahetuks ülemuseks on osakonna juhataja.

  (7) Ametnikud täidavad lisaks ametijuhendiga pandud ülesannetele osakonna juhataja ja vallavanema antud korraldusi.

  (8) Ametiasutuse teenistujatel on ülesannete täitmisel
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse osakondadele ja teenistujatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada ametiasutuse teiste osakondade teenistujatelt ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha osakonna juhataja kaudu vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  4) kaasata ametiasutuse teiste osakondade teenistujaid ning spetsialiste väljastpoolt oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 31.   Vallavanemale vahetult alluvad ametnikud

  Vallavanemale alluvad vahetult vallasekretär ja osakondade juhatajad.

5. peatükk AMETIASUTUSE FINANTSEERIMINE JA VARA 

§ 32.   Ametiasutuse finantseerimine ja teenistujate tasustamise alused.

  (1) Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Setomaa valla eelarvest.

  (2) Ametiasutus korraldab Setomaa valla eelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Teenistujate palgakorralduse (palgasüsteem, palgamäärad) alused, palgaastmestiku ja palgaastmete jaotuse kehtestab Setomaa Vallavolikogu. Teenistuja palga määrab vallavanem.

  (4) Ametiasutus valitseb Setomaa valla vara. Ametiasutus valitseb Setomaa valla vara Setomaa Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (5) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

6. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 33.   Hallatavad asutused

  (1) Setomaa vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

  (2) Ametiasutuse hallatavad asutused Setomaa vallas 01.01.2018 seisuga on:
  1) Värska Gümnaasium;
  2) Värska Lasteaed;
  3) Värska Muusikakool;
  4) Värska Raamatukogu;
  5) Saatse Raamatukogu;
  6) Värska Avatud Noortekeskus;
  7) Värska Kultuurikeskus;
  8) Seto Talumuuseum
  9) Mikitamäe Kool;
  10) Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus;
  11) Mikitamäe valla Hooldekodu
  12) Mikitamäe Raamatukogu
  13) Lüübnitsa Külakeskus;
  14) Mikitamäe Lapsehoid;
  15) Obinitsa Lasteaed
  16) Meremäe Raamatukogu
  17) Obinitsa Raamatukogu
  18) Obinitsa Muuseum
  19) Meremäe valla Avatud Noortekeskus
  20) Meremäe Hooldekodu
  21) Meremäe Kool.

§ 34.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet Setomaa Vallavalitsus (Setomaa valla täitevorgan).

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) Setomaa Vallavalitsus ametiasutuse kaudu.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab Setomaa Vallavalitsus. Setomaa Vallavalitsus võib järelevalve korras teha ametiasutuse vastavatele ametnikele või osakonnale ülesandeks koguda hallatavate asutuste vastava eluvaldkonna kohta materjale, samuti vastavaid seletusi.

  (4) Teenistusliku järelevalve teostamisel on Setomaa Vallavalitsusel õigus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ette nähtud korras teha ettekirjutus akti või toimingu puuduste kõrvaldamiseks, peatada toimingu sooritamine või akti kehtivus või tunnistada akt kehtetuks.

7. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 35.   Ametiasutuse ümberkorraldamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise otsustab Setomaa Vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutuse liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutus korraldatakse ümber Setomaa Vallavolikogu otsuse alusel Setomaa Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 36.   Ametiasutuse lõpetamine

  (1) Ametiasutuse lõpetamise otsustab Setomaa Vallavolikogu.

  (2) Lõpetamine toimub Setomaa Vallavalitsuse kehtestatud korras.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 37.   Ametiasutuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine.

  (1) Ametiasutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Setomaa Vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse põhimääruse muutmise eelnõu esitab Setomaa Vallavolikogule vallavanem.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (4) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018.

Rein Järvelilll
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json