Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2017, 27

Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded

Vastu võetud 23.11.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse üldnõuded Setomaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Täpsemad nõuded ametniku teadmistele ja oskustele määrab Setomaa vallavanem ametniku ametijuhendis.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Osakonna juhatajal peab olema kõrgharidus.

  (3) Vallasekretär peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (4) Ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

  (5) Hariduse nõue loetakse täidetuks, kui seda tõendab vastavat pädevust omava õppeasutuse poolt väljastatud tunnistus või diplom.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  (1) Ametnikul, kellel puudub kõrgharidus, peab olema vahemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas.

  (2) Struktuuriüksuse juhil peab olema vahemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab tundma:
  1) Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda, kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
  2) kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
  3) oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
  4) asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel
nõuetekohaselt ja täpselt täitma.

  (2) Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest.

  (3) Ametnik peab oskama:
  1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
  2) koostada haldus- ja õigusaktide eelnõusid ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) eesti keelt Cl- või sellele vastaval tasemel.

  (4) Ametniku teadmised ja oskused peavad olema kaasaegsed, võimaldamaks töötada kaasaegses keskkonnas.

  (5) Ametnikul peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel ja suhtlemisel avalikkusega. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust ei rakendata ametnikule, kes viiakse üle uue ametiasutuse koosseisu.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelilll
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json