Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Paide Linnavalitsuse põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2017, 28

Paide Linnavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2017 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Paide linna (edaspidi linn) asutus, mille ülesanne on teostada linna haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Paide Linnavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 2.   Staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Paide linna kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 3.   Asukoht

  Ametiasutus asub Paide linnas, struktuuriüksused asuvad Paide linnas ja Roosna-Alliku alevikus. Ametiasutuse aadressandmed sätestatakse ametiasutuse asjaajamist reguleerivas dokumendis.

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Paide Linnavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani (edaspidi linnavalitsus) ees, mis suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras ametiasutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.   Pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Paide linna vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Paide linn“.

  (3) Linnavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Paide linnavapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Paide Linnavalitsus“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduses või ametiasutuse asjaajamist reguleerivas dokumendis ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine on reguleeritud õigusaktides ja ametiasutuse asjaajamist reguleerivas dokumendis.

2. peatükk ÜLESANDED 

§ 6.   Ülesanded

  Ametiasutuse ülesanded on:
  1) linna territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest;
  2) omavalitsusüksuse organite asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) linna suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine;
  7) muude Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja linnavalitsuse õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

3. peatükk JUHTIMINE, STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 7.   Linnapea

  (1) Ametiasutuse juht on Paide linnapea (edaspidi linnapea).

  (2) Linnapea valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Paide linna põhimäärus.

§ 8.   Linnapea pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Linnapea:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja õigusaktidega pandud ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees, annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Linnapea korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust, täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid.

  (3) Linnapea annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Linnapea ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks linnavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale, sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega ametiasutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse antud ülesannetes Paide linna nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  7) kinnitab linnaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva linnavara valitsemise kooskõlas linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  10) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  11) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduste või seaduste alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide, linnavolikogu otsuste või linnavalitsuse korraldustega.

  (5) Linnapea annab linnavolikogule ja linnavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja Paide Linnavolikogu ning Paide Linnavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

§ 9.   Abilinnapea ja piirkonnajuht

  (1) Abilinnapea koordineerib linnapea antud volituse piires linnavalitsuse tegevusvaldkondi, korraldab struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täidab muid linnapea antud ülesandeid.

  (2) Piirkonnajuht koordineerib ja täidab linnapea antud volituse piires linnavalitsuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

  (3) Abilinnapea ja piirkonnajuhi ülesanded kinnitab linnapea käskkirjaga.

§ 10.   Struktuur

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses spetsiifilisi ülesandeid täitvad struktuuriüksused ja vahetult linnapeale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi struktuuriüksuse koosseisu.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksused on linnakantselei, osakonnad ja teeninduskeskused (edaspidi struktuuriüksus). Struktuuriüksuste ülesanded kinnitab vajadusel linnapea käskkirjaga.

  (3) Linnapeale vahetult alluvate teenistuskohtade, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu, ülesanded määratakse ametijuhendiga.

  (4) Ametiasutuse struktuuri kinnitab linnavolikogu otsusega.

§ 11.   Struktuuriüksuse tegevuse põhialused

  (1) Struktuuriüksus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest, Paide linna põhimäärusest ning ametiasutuse põhimäärusest.

  (2) Linnakantseleid juhib linnasekretär, struktuuriüksust juhib osakonna juhataja (edaspidi üksuse juht).

  (3) Struktuuriüksuse ülesandeid täidavad struktuuriüksuse ametnikud ja töötajad, kes:
  1) valmistavad ette struktuuriüksuse tegevusvaldkonnaga seonduvate õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte, vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigus- ja haldusaktidest ning ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja Paide linna registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid struktuuriüksuse tegevusega seonduvaid linnapea ja üksuse juhi antud ülesandeid;
  8) osalevad linna arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises;
  9) informeerivad avalikkust struktuuriüksuse tegevusvaldkonnaga seonduvatest tegevustest.

4. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 12.   Teenistuskorraldus

  (1) Töötamine linna ametiasutuses ametnikuna avaliku teenistuse seaduse või töötajana töölepingu seaduse alusel on avalik teenistus.

  (2) Teenistuja on ametiasutuses palgalist tööd tegev ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja.

  (3) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) kinnitab linnavolikogu otsusega.

  (4) Nõuded teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestab linnavolikogu otsusega.

§ 13.   Ametnike ja töötajate kohustused ning õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada ametiasutuse teistele ametnikelt ja töötajatelt ning ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha üksuse juhile ja linnapeale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  4) kaasata ametiasutuse teiste struktuuriüksuste ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 14.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse konkursi korras vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

  (2) Nõuetekohase konkursi korraldamise eest vastutab linnapea.

  (3) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab linnavalitsus.

§ 15.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal õigus saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga ning töötasu määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile, mille kehtestab linnavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 16.   Hindamine

  (1) Vähemalt ühel korral aastas hinnatakse teenistuja töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab linnapea vestluse üksuse juhtidega ja talle vahetult alluvate teenistujatega. Üksuse juht peab vestluse talle alluvate teenistujatega. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Teenistujate arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab linnapea käskkirjaga.

5. peatükk EELARVE JA VARA 

§ 17.   Eelarve ja arvelduskonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Paide linna eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma arvelduskonto. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu arvelduskontot.

§ 18.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab linnaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutus korraldab kõikide ametiasutuse hallatavate asutuste raamatupidamist.

§ 19.   Vara kasutamine

  Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat linnavara linnavolikogu kehtestatud korra kohaselt.

6. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 20.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  Ametiasutuse hallatavad asutused on linnavolikogu poolt teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu.

§ 21.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) linnavalitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab linnavalitsus. Linnavalitsus võib teha ametiasutuse teenistujatele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

7. peatükk AMETIASUTUSE MOODUSTAMINE, ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Ametiasutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab linnavolikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json