Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 3

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 19.11.2015 nr 15
RT IV, 27.11.2015, 1
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2018RT IV, 29.11.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Saku valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kriteeriumid ja nende osakaalud ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Saku valla eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (edaspidi fond).

  (3) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Saku valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

  (4) Korra alusel antakse fondist rahalist projektitoetust, tegevustoetust ja kaasfinantseerimise toetust. Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.

  (5) Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik (edaspidi taotleja).

  (6) Vallavalitsus otsustab vallaeelarves ettenähtud vahendite piires tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusummad, projektitoetuse reservi suuruse ning projektitoetuse jaotuse § 2 lõikes 2 nimetatud valdkondade ja korra § 8 lõikes 1 nimetatud taotlusvoorude vahel.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Toetuse liigid on:
  1) projektitoetus;
  2) tegevustoetus;
  3) kaasfinantseerimise toetus.

  (2) Projektitoetus jaguneb:
  1) spordivaldkonna toetuseks;
  2) kultuurivaldkonna toetuseks;
  3) muu tegevusvaldkonna toetuseks.

§ 3.   Projektitoetus

  (1) Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ning ajas piiritletud taotleja ühekordne tegevus või tegevuste kogum.

  (2) Projektitoetuse omafinantseering on toetuse saaja rahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

  (3) Projektitoetuse kaasfinantseering on projekti elluviimisse kaasatud partneri rahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

  (4) Spordivaldkonnas toetatakse:
  1) vallaelanike sportlikku eneseteostust;
  2) noortesporti;
  3) saavutussporti;
  4) vallaelanike osalemist tiitlivõistlustel;
  5) treenerite ettevalmistust, koolitust ja täiendõpet;
  6) ülevallaliste ja piirkondlike spordiürituste korraldamist.

  (5) Kultuurivaldkonnas toetatakse:
  1) vallaelanike kultuurialast eneseteostust;
  2) muusika-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevust;
  3) rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist;
  4) vallaelanike osalemist konkurssidel, festivalidel ning seminaridel;
  5) juhendajate ettevalmistust, koolitust ja täiendõpet;
  6) ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste korraldamist.

  (6) Muus tegevusvaldkonnas toetatakse vallaelanikele suunatud tegevusi elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, noorsootöö, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

§ 4.   Projektitoetuse reserv

  Projektitoetuse reservist toetatakse korra § 1 lõikes 3 nimetatud tegevuste projekte, mida ei olnud võimalik ette näha enne esimest taotlusvooru ning mille elluviimine toimub enne teist taotlusvooru.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsingu tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

  (2) Tegevustoetust saab taotleda:
  1) Saku vallas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku- või külaliikumise arendamine, mittetulundusühingu või sihtasutuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude, transpordi-, side- ja kantseleikulude katmiseks ning põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ette nähtud tegevusteks;
  2) volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala klubi laste ja noorte võistluste transpordikulude ning litsentsi- ja osalustasudeks;
  3) lisaks punktis 1 nimetatule volikogu otsusega määratud mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 6.   Kaasfinantseerimise toetus

  Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

§ 7.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlga ega võlgnevusi riigi ja Saku valla ees;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  2) varem fondist toetust saanud taotleja on nõutud tagasimaksed teinud tähtajaliselt;
  3) toetuste kasutamise aruanded on esitatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt;
  4) hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks antakse toetust mittetulundusühingule või sihtasutusele, mille lõpetamisel antakse põhikirja kohaselt pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele;
  5) projektitoetuse abikõlblik periood esimeses taotlusvoorus on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember ja teises taotlusvoorus 1. september kuni järgmise aasta 31. märts;
  6) tegevustoetuse abikõlblik periood on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember;
  7) projektitoetuse ülempiir on 3000 eurot;
  8) projektitoetuse ülempiir füüsilise isiku toetamiseks on 500 eurot;
  9) projektitoetuse reservist taotletava toetuse ülempiir on 3000 eurot, välja arvatud juhul, kui volikogu kehtestatud projektitoetuse reservi kogusumma on väiksem. Sel juhul on ülempiiriks reservi kogusumma;
  10) tegevustoetuse ülempiir § 5 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule on 500 eurot;
  11) tegevustoetuse ülempiir § 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud spordiala klubile on 4000 eurot, kui klubis treenib 200 last või noort vanuses 7-19. Toetuse andmisel arvestatakse osalejate arvuga;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  12) kaasfinantseerimise toetuse ülempiir on volikogu kehtestatud kaasfinantseerimise toetuse kogusumma;
  13) projektitoetuse taotlemisel on oma- ja kaasfinantseering kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Tegevustoetust ei saa kasutada projektitoetuse omafinantseeringuks;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  14) kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel tuleb taotlejal ära näidata oma rahaline panus, mis on vähemalt 10% muust fondist taotletava projekti omafinantseerimise summast.
  15) valla toetusest võib olla auhinnafondi maht kuni 10% taotletavast summast.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Korra alusel ei toetata:
  1) vallavalitsuse hallatavat asutust;
  2) vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või spordiringi, kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma;
  3) seltsingut või mittetulundusühingut, mis on samaaegselt vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või spordiring, kultuurikollektiiv, stuudio, treeningrühm;
  4) tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetusega mittetulundusühingut, sihtasutust või seltsingut, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähem kui üks aasta.

  (3) Korra alusel ei anta toetust:
  1) haldus- ja kommunaalkulude katmiseks, välja arvatud § 5 lõike 2 punktis 1 sätestatud juhul;
  2) vara, riiete, inventari jms soetamiseks füüsilisele isikule ja seltsingule;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  3) töötasudeks, sealhulgas projektijuhtimise tasuks;
  4) eelisarendatava spordiala klubile § 3 lõike 4 punktides 1–5 nimetatud tegevuste elluviimiseks.
  5) ettenägematuteks kuludeks;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. veebruariks või 1. septembriks.

  (2) Projektitoetuse reservist toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus kahe projektitoetuse vooru vahel.

  (3) Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. veebruariks.

  (4) Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.

  (5) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

  (6) Taotlus koostatakse elektrooniliselt, taotluses näidatakse eelarve täiseurodes. Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga.

  (7) Seltsingul tuleb esmakordsele taotlusele lisada ühise tegutsemise lepingu koopia. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

  (8) Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.

  (3) Kui taotleja ja taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jätab vallavalitsus taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  (4) Vallavalitsus jätab taotleja, kes ei ole korra § 12 lõikes 3 nimetatud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul. Taotlejale, kes ei esitanud aruannet tähtaegselt, ei anta toetust ühe aasta jooksul arvates aruande esitamise päevast.

§ 10.   Projektitoetuse taotluse hindamine

  (1) Volikogu moodustab projektitoetuse taotluste hindamiseks seitsmeliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekust võtab osa vallavalitsuse esindaja.

  (3) Komisjoni liige peab taotluse üle ettepaneku või otsuse tegemisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangust.

  (4) Projektitoetuse taotluseid hindab komisjon esimeses taotlusvoorus 15 tööpäeva jooksul ja teises taotlusvoorus 10 tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuselt taotluste saamist. Esimese vooru projektitoetuse taotlused edastab vallavalitsus komisjonile mõistliku aja jooksul pärast korra § 1 lõikes 6 nimetatud otsuse tegemist.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Komisjon hindab taotlusi ning moodustab taotlustest pingerea. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui antud hinnete aritmeetiline keskmine on vähemalt 2,3 punkti.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Komisjon lähtub hindamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) taotluse vastavus korra § 1 lõikes 3 nimetatud tegevustele;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Saku valla haldusterritooriumil või on seotud Saku valla esindamisega;
  3) tegevus on suunatud Saku valla elanikele või on nende huvides;
  4) tegevus on kooskõlas kehtiva Saku valla arengukavaga;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) kogukonna koostöö ja kaasamine;
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  6) otsesed kasusaajad ja nende arv;
  7) tegevuse jätkusuutlikkus;
  8) projekti uudsus;
  9) traditsioonide jätkamine;
  10) projekti teostatavus, põhjendatud eelarve, teiste toetajate olemasolu või suurem omaosalus kui nõutud 10% projekti kogumaksumusest.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) Hindamismetoodika on määruse lisa 1. Individuaalne hindamisleht on määruse lisa 2. Koondhindamisleht on määruse lisa 3.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (8) Komisjoni koosoleku protokoll, mis sisaldab ettepanekuid ja antud hindepunktide põhjendusi, esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 11.   Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Projektitoetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse, lähtudes komisjoni koostatud pingereast, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast komisjoni protokolli saamist. Projektitoetuse taotluse osalise rahuldamise korral informeeritakse toetuse taotlejat enne vallavalitsuse korralduse andmist. Kui taotleja on nõus projekti osalise rahuldamisega, esitab ta vallavalitsusele enne lepingu sõlmimist korrigeeritud eelarve.

  (11) Vallavalitsus määrab komisjoni moodustatud pingerea alusel toetuse summa. Taotlused rahuldatakse pingerea alusel fondi eelarve piires.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Projektitoetuse reservist toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

  (3) Tegevustoetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse hiljemalt 1. aprillil.

  (4) Kaasfinantseerimise toetuse hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmise otsustab, lähtuvalt avalikust huvist, summas kuni 5000 eurot vallavalitsus ja summas alates 5001 eurost volikogu. Eelarveaasta kestel esitatud kaasfinantseerimise toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb otsuse vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul või volikogu hiljemalt ülejärgmisel istungil pärast taotluse saamist.

  (5) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi, välja arvatud tegevustoetuse andmise korral;
  3) eraldatav summa;
  4) tähtaeg toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks, välja arvatud tegevustoetuse andmise korral;
  5) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (6) Volikogu otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi;
  3) eraldatav summa;
  4) tähtaeg toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks;
  5) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (7) Korralduse või otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning lepingu edastab vallavalitsus taotlejale 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (8) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks vallavalitsuse korraldusega.

  (9) Kuni 100 euro suuruse toetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 12.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse ja lepingu alusel taotleja arvelduskontole lepingus märgitud tähtajal ja summas. Toetuse ositi ülekandmisel kantakse viimane toetuse osa taotleja arvelduskontole hiljemalt 31. detsembril.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (3) Projektitoetuse, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast projekti või tegevustoetuse kasutamise tähtaja lõppemist.

  (4) Aruannete vormid kinnitab vallavalitsus.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui seitse eurot, kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (6) Vallavalitsus nõuab toetuse tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) toetuse saaja ei ole täitnud käesoleva korra § 12 lõiget 3 või 5.
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 13.   Lõppsätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Lisa Hindamismetoodika
[RT IV, 29.11.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa Individuaalne hindamisleht

Lisa Koondhindamisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json