KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 7

Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 22.11.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Jõgeva valla haldusterritooriumil.

  (2) Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Koerte ja kasside pidamise nõuded

  (1) Kassi või koera pidaja on kohustatud tagama:
  1) koera nõuetekohase märgistamise ja registreerimise;
  2) et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
  3) järelevalve koera või kassi üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või muus avalikus kohas (sh ühistranspordis vms), vajadusel peab koera või kassi rihmastama, hoidma teda kandepuuris või kasutama koeral suukorvi;
  4) et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  5) et koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, oleks maa-alale sissepääs tähistatud sildiga, mis teavitab koera olemasolust;
  6) koera või kassi väljaheite koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast).

  (2) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. maist 30. septembrini) ja avalikus purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Jõgeva vallas peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Kasside märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt kümne päeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist või ühe kuu jooksul vanema koera omandamise või valdusse saamise päevast.

§ 4.   Koera registreerimine

  (1) Vaatamata tõule või klubilisele kuuluvusele peavad kõik koerad olema registreeritud Jõgeva valla lemmikloomade registris.

  (2) Koer tuleb registreerida hiljemalt kümne päeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist. Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui kolm kuud, tuleb loomapidaja andmed registris muuta ühe kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast.

  (3) Looma surma korral tuleb registripidajat sellest teavitada.

§ 5.   Rakendussäte

  (1) Jõgeva vallas peetavad koerad tuleb märgistada ja registreerida kuue kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Registreerimise kohustus ei laiene koerte suhtes, kes on juba enne määruse jõustumist kantud lemmikloomaregistrisse LLR.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 12 „Jõgeva linna avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ punkt 1.3.;
  2) Torma Vallavolikogu 29. juuni 2011 määrus nr 45 „Torma valla loomapidamise eeskiri“;
  3) Jõgeva Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 määrus nr 25 „Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Palamuse Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 38 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json