Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tartu vallavara eeskiri

Tartu vallavara eeskiri - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 10

Tartu vallavara eeskiri

Vastu võetud 22.11.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, lg 2, § 34 lg 2, § 35 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Tartu vallavara eeskiri reguleerib vallavara valitsemist.

  (2) Määrus ei reguleeri:
  1) eluruumide kasutusse andmist;
  2) avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa liiklusväliseks otstarbeks kasutamist;
  3) vallavara kasutusse andmist avalike koosolekute ja avalike ürituste korraldamiseks;
  4) vallavara kasutusse andmist hooajalise müügi korraldamiseks;
  5) likviidse vallavara paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimusi ja korda;
  6) vallavara lühiajalist kasutusse andmist ühekordsete ürituste korraldamiseks või vallavara kasutusse andmist kehtestatud hinnakirja alusel.

§ 2.   Vallavara ja selle valitsemine

  (1) Vallavara on valla omandis olevate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum.

  (2) Vallavara valitsemine on menetlus vara Tartu vallale omandamisel, vallavara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel, vallale kohustuste võtmisel ning valla osalemisel aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena Eestis registrisse kantud aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus.

2. peatükk Vallavara omandamine ja vallale kohustuste võtmine ning vallavara kasutamine  

§ 3.   Vallavara omandamise ja vallale kohustuste võtmise reeglid

  (1) Vallavara omandaja või vallale kohustuste võtja peab järgima vallavara omandamisel või vallale kohustuste võtmisel seaduses või muus õigusaktis ettenähtud reegleid.

  (2) Seaduses või käesolevas määruses sätestatud juhul on vallavara omandamiseks või kohustuste võtmiseks vaja vallavolikogu luba.

  (3) Üle 10 000 euro väärtusega vallavara omandamiseks või samas mahus vallale kohustuste võtmiseks tuleb sõlmida kirjalik leping, kui muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Vallale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või vallavolikogu poolt võetud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks korraldab riigihankeid vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus korraldab riigihankeid oma teenistuja ning vallavalitsuse hallatavate asutuste kaudu.

  (6) Riigihangete seaduses nimetatud hankekorra vallavalitsusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele kehtestab vallavalitsus.

  (7) Vallavalitsus juht või hallatava asutuse juht võib võtta kohustusi tema juhitavale üksusele eelarves eraldatud vahendite piires.

§ 4.   Kinnisasja omandamine

  Kinnisasja omandamise otsustab vallavolikogu.

§ 5.   Vallavara omandamine pärimise teel

  (1) Kohaliku omavalitsusüksuse kui pärija ülesandeid täidab, sealhulgas langetab vajalikke otsuseid vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib pärija ülesannete täitmiseks vajalike otsuste langetamise ja toimingute tegemise volitada vallavalitsuse teenistujale.

  (3) Käesolevas paragrahvis lõikes 2 nimetatud volitus antakse korraldusega.

§ 6.   Peremehetu ehitise hõivamine

  (1) Peremehetu ehitise hõivamiseks vajalikke ülesandeid täidab vallavalitsuse volitatud teenistuja, välja arvatud otsuse vastuvõtmine ehitise peremehetuse tuvastamise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud volitus antakse määrusega.

§ 7.   Välisabi vahenditega rahastatavates projektides osalemine

  (1) Vald võib osaleda välisabi vahenditega rahastatavas projektis (välisprojekt).

  (2) Välisprojektis osalemiseks annab loa vallavolikogu, kui valla rahaline osalus projektis ületab 50 000 eurot.

  (3) Välisprojektis osalemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Vallavalitsus või vallavalitsuse hallataval asutuse juhil on õigus otsustada välisprojektis osalemine, kui välisprojekti kestus ei ületa ühte eelarveaastat ja välisprojekti kogumaksumus ei ületa 20 000 eurot. Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli puhul võib projekti kestus ületada eelarveaastat, kuid peab jääma ühe õppeaasta piiresse.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid reegleid välisprojektides osalemise kohta.

§ 8.   Vallavara kasutaja kohustused

  (1) Vallavalitsuse juht ja vallavalitsuse hallatava asutuse juht vastutab tema juhitava üksuse kasutuses oleva vallavara heaperemeheliku, eesmärgipärase, otstarbeka ja säästliku kasutamise ja majandamise eest ning hoolitseb vallavara võimalikult pikaajalise säilimise ja korrashoiu eest.

  (2) Isik, kelle valdusesse vallavara on tema töö- või teenistusülesannete täitmiseks antud, vastutab vallavara kasutamisel selle heaperemeheliku, eesmärgipärase, otstarbeka ja säästliku kasutamise eest.

3. peatükk Vallavara käsutamine  

1. jagu Käsutamise üldnõuded  

§ 9.   Vallavara käsutamine

  (1) Vallavara käsutamine käesoleva määruse tähenduses on vallavara kasutusse andmine, vallavara võõrandamine ja vallavara koormamine reaalservituudiga, isikliku servituudiga, hoonestusõigusega ning ostueesõigusega.

  (2) Vallavara võib käsutada käesolevas määruses sätestatud korras läbipaistvalt ja kontrollitavalt, lähtudes põhimõttest suurendada kasu ja vältida kahju.

  (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinna määrab vallavalitsus.

  (4) Vallavara võib anda kasutusse, kui vallavara ei ole vajalik valla ülesannete täitmiseks või on vallavara soetatud eesmärgiga anda see kasutusse kolmandale isikule tulu teenimise eesmärgil või vallaelanikele vajalike teenuste osutamiseks või muul põhjendatud juhul.

  (5) Vallavara võib võõrandada, kui vallavara ei ole vajalik valla ülesannete täitmiseks või on vallavara soetatud eesmärgiga võõrandada see kolmandale isikule tulu teenimise eesmärgil või vallaruumi otstarbekama kasutamise eesmärgil või muul põhjendatud juhul.

  (6) Vallavara võib koormata isiku nõudel ja kasuks, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus või kui vallavara koormamine on avalikes huvides või koormatakse vallavara tulu teenimise eesmärgil või muul põhjendatud juhul.

§ 10.   Piirangud vallavara käsutamisel

  Vallavara kasutamise ega vallavara hoonestusõigusega koormamise lepingut ei sõlmita isikuga, kes on riiklike või Tartu valla kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu valla ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

2. jagu Vallavara kasutusse andmine  

§ 11.   Vallavara kasutusse andmise reeglid

  (1) Vallavara antakse kasutusse enampakkumise korras või otsustuskorras.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel enampakkumise korras on enampakkumise viisideks kas kirjalik enampakkumine või elektrooniline enampakkumine.

  (3) Vallavara kasutusse andmist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud otsustuskorras peab põhjendama, kasutusse andmise viis ja vajadusel kord peab sisalduma vallavara kasutusse andmise otsuses.

  (4) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping. Vallavara kasutamise lepingu tingimused määrab vallavara kasutusse andmise otsustaja, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 12.   Vallavara kasutusse andmise tasu

  (1) Vallavara antakse kasutusse tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul kasutusse antava vara tasumääradest, kui tasu suurust ei ole määratud õigusaktiga.

  (3) Vallavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmist peab põhjendama.

  (4) Vallavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmisel peab kasutaja kandma kasutamisega seotud kõrvalkulud ning tasuma vallavaraga seotud maksud ja maksed.

§ 13.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmiseks on vaja vallavolikogu luba, kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta. Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara kasutusse andmise olulised tingimused. Vallavolikogu annab käesolevas lõikes nimetatud loa otsusega.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht otsustab tema juhitava üksuse kasutuses oleva vallasasjast vallavara kasutusse andmise.

  (4) Vallavara allkasutusse andmiseks annab nõusoleku vallavalitsus korraldusega.

§ 14.   Vallavara kasutusse andmise lepingu täitmine, muutmine, pikendamine, lõppemine

  (1) Vallavara kasutusse andmise lepingu täitmise korraldab isik, kes lepingu allkirjastas. Lepingu allkirjastajal on õigus võtta vastu lepingu täitmisega seotud otsuseid ning allkirjastada lepingu täitmiseks vajalikke dokumente, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti või ei ole vallavalitsus otsustanud teisiti.

  (2) Vallavara kasutusse andmise lepingu muutmise või pikendamise otsustab vallavara kasutusse andmise otsuse tegija.

  (3) Vallavara kasutusse andmise lepingu muutmine või pikendamine peab olema põhjendatud.

  (4) Vallavara kasutusse andmise leping lõpeb seaduses või lepingus sätestatud juhul.

§ 15.   Vallavara kasutusse andmiseks täiendavate kordade kehtestamine

  (1) Vallavalitsus kehtestab määrusega avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa liiklusväliseks otstarbeks kasutusse andmise korra.

  (2) Vallavalitsus kehtestab määrusega hooajalise müügi korraldamiseks vallavara kasutusse andmise korra.

3. jagu Vallavara võõrandamine  

§ 16.   Vallavara võõrandamise reeglid

  (1) Vallavara võõrandatakse enampakkumise korras või otsustuskorras.

  (2) Vallavara võõrandamisel enampakkumise korras on enampakkumise viisideks kas kirjalik enampakkumine või elektrooniline enampakkumine.

  (3) Vallavara võõrandamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud otsustuskorras peab põhjendama, võõrandamise viis ja vajadusel kord peab sisalduma vallavara võõrandamise otsuses.

  (4) Vallavara võõrandamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Vallavara võõrandamise lepingu tingimused määrab vallavara võõrandamise otsustaja, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Vallavara võõrandamise tasu

  (1) Vallavara võõrandatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul võõrandatava vara tasumääradest, kui tasu suurust ei ole määratud õigusaktiga.

  (3) Vallavara tasuta või alla turuhinna võõrandamist peab põhjendama.

§ 18.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamiseks on vaja vallavolikogu luba, kui võõrandatava vallavara turuhind on suurem kui 10 000 eurot. Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara võõrandamise olulised tingimused. Vallavolikogu annab käesolevas lõikes nimetatud loa otsusega.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht otsustab tema juhitava üksuse kasutuses oleva vallavara võõrandamise, kui vara jääkmaksumus on alla 1000 euro.

  (4) Vallale kuuluva kinnisasja võõrandamiseks annab loa vallavolikogu. Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara võõrandamise olulised tingimused. Vallavolikogu annab käesolevas lõikes nimetatud loa otsusega.

4. jagu Vallavara koormamine  

§ 19.   Vallavara koormamine reaalservituudi, isikliku servituudi või ostueesõigusega

  (1) Vallavara koormamine reaalservituudi, isikliku servituudi või ostueesõigusega peab olema põhjendatud.

  (2) Vallavara koormamise reaalservituudi, isikliku servituudi või ostueesõigusega otsustab vallavalitsus korraldusega. Vallavara koormamise lepingu tingimused määrab vallavalitsus, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Vallavalitsus võib volitada vallavalitsuse teenistujat otsustama vallavara koormamist isikliku servituudiga, kui isiklik servituut seatakse tehnovõrgu või -rajatise tarbeks ning kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrgu või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha sellega ühendamiseks või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud volitus antakse korraldusega.

  (5) Vallavara koormamiseks ostueesõigusega on vaja vallavolikogu luba. Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara ostueesõigusega koormamise olulised tingimused. Vallavolikogu annab käesolevas lõikes nimetatud loa otsusega.

§ 20.   Vallavara koormamine hoonestusõigusega

  (1) Vallavara koormatakse hoonestusõigusega enampakkumise korras või otsustuskorras.

  (2) Vallavara koormamist hoonestusõigusega käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud otsustuskorras peab põhjendama, koormamise korraldamise viis ja vajadusel kord peab sisalduma vallavara hoonestusõigusega koormamise otsuses.

  (3) Vallavara hoonestusõigusega koormamise lepingu tingimused määrab vallavalitsus, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 21.   Vallavara hoonestusõigusega koormamise tasu

  (1) Vallavara koormatakse hoonestusõigusega tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara tasuta või alla turuhinna hoonestusõigusega koormamist peab põhjendama.

§ 22.   Vallavara hoonestusõigusega koormamise otsustamine

  (1) Vallavara koormamiseks hoonestusõigusega on vaja vallavolikogu luba. Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara hoonestusõigusega koormamise olulised tingimused. Vallavolikogu annab käesolevas lõikes nimetatud loa otsusega.

  (2) Vallavara koormamise hoonestusõigusega otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 23.   Vallavara koormamise lepingu täitmine, muutmine, pikendamine, lõppemine

  (1) Vallavara koormamise lepingu täitmist korraldab isik, kes lepingu allkirjastas. Lepingu allkirjastajal on õigus võtta vastu lepingu täitmisega seotud otsuseid ning allkirjastada lepingu täitmiseks vajalikke dokumente, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti või ei ole vallavalitsus otsustanud teisiti.

  (2) Vallavara koormamise lepingu muutmise või pikendamise otsustab vallavara koormamise otsuse tegija.

  (3) Vallavara koormamise lepingu muutmine või pikendamine peab olema põhjendatud.

  (4) Vallavara koormamise leping lõpeb seaduses või lepingus sätestatud juhul.

5. jagu Vallavara käsutamise menetlused  

§ 24.   Enampakkumise ettevalmistamine

  Enampakkumise ettevalmistamisel määrab vallavalitsus korraldusega:
  1) enampakkumise viisi;
  2) enampakkumise eseme ja selle alghinna;
  3) lepingu põhitingimused, kui neid ei ole määranud vallavolikogu;
  4) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  5) enampakkumise korraldaja;
  6) vajadusel muud tingimused.

§ 25.   Enampakkumise väljakuulutamine

  (1) Enampakkumine kuulutatakse välja Tartu valla veebilehel www.tartuvald.ee või vajadusel avaldatakse kuulutus muudes infokanalites.

  (2) Enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise toimumist.

  (3) Enampakkumise kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumisele pandava vallavara iseloomustus;
  2) enampakkumise ese ja selle alghind;
  3) enampakkumise viis, sealhulgas kirjaliku enampakkumise korral pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht, pakkumusele märgitav märksõna ning pakkumuste avamise aeg ja koht;
  4) enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ja viis;
  5) enampakkumise korraldaja;
  6) vallavaraga tutvumiseks või enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses.

  (4) Enampakkumise kuulutuse avaldab enampakkumise korraldaja.

§ 26.   Enampakkumisest osavõtjad

  Vallavara kasutusse andmiseks ja vallavara hoonestusõigusega koormamiseks korraldatavast enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike või Tartu valla kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu valla ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

§ 27.   Osavõtutasu

  (1) Vallavalitsus võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel osavõtutasu, mille suuruseks on kuni 50 eurot vallavara kasutuse andmisel või vallavara koormamisel hoonestusõigusega või kuni kaks protsenti enampakkumise alghinnast vallavara võõrandamisel.

  (2) Osavõtutasu suuruse määramisel lähtub vallavalitsus enampakkumise korraldamise hinnangulistest kuludest ja eeldatavast pakkujate arvust.

  (3) Osavõtutasu makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (4) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

§ 28.   Tagatisraha

  (1) Vallavalitsus võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel tagatisraha, mille suuruseks on vallavara kasutusse andmisel kuni kolme kuu alghinnast arvutatud kasutustasu, vallavara võõrandamisel kuni 10 protsenti alghinnast või vallavara koormamisel hoonestusõigusega kuni 10 000 eurot.

  (2) Tagatisraha makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (3) Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena.

  (4) Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

§ 29.   Enampakkumise komisjon

  Enampakkumise korraldajaks oleva vallavalitsuse juht või hallatava asutuse juht moodustab käskkirjaga enampakkumise korraldamiseks vähemalt 3-liikmelise komisjoni ja nimetab komisjoni esimehe.

§ 30.   Kirjaliku enampakkumise korraldus

  (1) Kirjalikul enampakkumisel esitab pakkuja nõutud märksõnaga varustatud pakkumuse ja muud dokumendid kuulutuses märgitud tähtpäevaks ja kohta.

  (2) Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
  1) pakkumus enampakkumise eseme kohta, pakkumusega samas dokumendis tuleb esitada pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isiku- või registrikood ning anda kinnitus, et pakkuja nõustub sõlmima lepingu enampakkumise tingimustel;
  2) pakkumuse esitamisel esindaja kaudu esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid peab olema pakkuja allkirjastanud.

  (4) Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud tingimustele, tagastatakse pakkujale koos tagastamist põhjendava selgitusega. Pakkumus tagastatakse pakkujale ka siis, kui pakkuja ei ole tasunud osavõtutasu või tagatisraha.

  (5) Pakkumus registreeritakse selle saabumisel, märkides saabumise kuupäeva ja kellaaja.

  (6) Enampakkumise komisjon avab pakkumused nende esitamise järjekorras enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas.

  (7) Pakkujal on õigus viibida pakkumuste avamise juures.

  (8) Kui kirjalikul enampakkumisel on esitatud võrdsed pakkumused, antakse võrdsed pakkumused esitanud pakkujatele õigus esitada uus kirjalik pakkumus 5 tööpäeva jooksul. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust või kui uued pakkumused on võrdsed, osutub enampakkumise võitjaks pakkuja, kelle esimene pakkumus laekus varem.

§ 31.   Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse.

  (2) Kui suulisele enampakkumisele ei registreeritud ühtegi pakkujat või kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumust, fikseeritakse see enampakkumise protokollis ning enampakkumine on nurjunud.

  (3) Enampakkumise protokollile kirjutavad alla kõik enampakkumise komisjoni liikmed, kes enampakkumisel osalesid.

§ 32.   Enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse leping hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist.

  (3) Kui enampakkumise võitja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul lepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse lepingut sõlmida ning vallavalitsus tunnistab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse kehtetuks ja enampakkumine on nurjunud.

4. peatükk Valla osalemine eraõiguslikes isikutes  

§ 33.   Valla osalemine eraõiguslikes isikutes

  Tartu valla osalemine eraõiguslikes isikutes on lubatav, kui see on vajalik vallale seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks või vallavara majandamiseks.

§ 34.   Nõukogu liige

  (1) Valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikmeks võib määrata isiku, kellel on eraõigusliku isiku tegevus- ja finantsvaldkonda arvestades ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kes on võimeline tegutsema temalt oodatava hoolsusega ja tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes eraõigusliku isiku eesmärkidest ja huvidest ning vajadusest tagada valla huvide tõhus kaitse.

  (2) Nõukogu liikme kandidaadiks valitud isik peab andma nõusoleku nõukogu töös osalemise kohta ning kinnitama, et on teadlik seadustes ja käesolevas määruses nimetatud eraõigusliku isiku juhtorgani liikme kohta sätestatud nõuetest ning ta vastab nimetatud nõuetele.

§ 35.   Nõukogu kohustused

  (1) Valla vähemusosalusega eraõigusliku isiku nõukogu liige on kohustatud esitama vallavalitsusele esimesel võimalusel enne nõukogu koosolekut nõukogu koosoleku päevakorra ja esimesel võimalusel pärast nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamist nõukogu koosoleku protokolli ja koosoleku materjalide koopiad või nõukogu otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu selle väljasaatmisel nõukogu liikmetele ja hääletusprotokolli või hääletustulemused esimesel võimalusel pärast hääletustulemuste selgumist.

  (2) Valla vähemusosalusega eraõigusliku isiku nõukogu liige on kohustatud teavitama vallavalitsust eraõigusliku isiku kavast teha tavapärasest majandustegevusest väljuvaid või nimetatud eraõigusliku isiku suhtes olulist tähtsust ja tagajärgi omavaid tehinguid.

  (3) Iga nõukogu liige on kohustatud teavitama vallavalitsust:
  1) vallavalitsuse nõudel oma tegevusest nõukogu liikmena;
  2) kui tema suhtes ilmnevad asjaolud, mis välistaksid tema nõukogu liikmeks määramise.

§ 36.   Nõukogu liikme tasustamine

  (1) Valla enamusosalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikmele otsustab tasu maksmise vallavalitsus.

  (2) Valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 37.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 12 „Tartu vallavara eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 30.03.2010 määrus nr 6 “Laeva vallavara valitsemise kord”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 23.02.1999 määrus nr 40 „Tabivere vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine”.

§ 38.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json