Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 20

Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 81

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruses nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrusega reguleeritakse mittetulundusühingutele, seltsingutele ja sihtasutustele (edaspidi vabaühendus) ning füüsilistele isikutele Alutaguse valla (edaspidi valla) eelarvest toetuste taotlemist, taotluste läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamist (edaspidi kord).“;
  2) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine ning muud kodanikualgatuslikku tegevust või valla elanike koostööd soodustavate tegevuste toetamine.“;
  3) paragrahvi 2 lõikes 2 jäetakse välja sõna „vabaühendustele“;
  4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit ja mida antakse valla elanike motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele kultuuri ja spordivaldkonnas ning loometegevuse arendamisele ja populariseerimisele nii vallas kui väljaspool valda.“;
  5) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) ühekordset toetust eraldatakse mitte rohkem kui 500 eurot taotlejale“;
  6) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust.“;
  7) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmiselt:
§ 71. Ühekordse toetuse määramise kriteeriumid
Ühekordse toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
1) taotlus on vastavuses käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevustega;
2) tegevus toimub valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
3) toetatav tegevus on suunatud vallaelanikele või on nende huvides;
4) tegevus omab mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
5) tegevus on suunatud koostööle ja suhete arendamisele;
6) tegevus on arvestatava otseste kasusaajate hulgaga;
7) toetuse eelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik;
8) tegevus on jätkusuutlik või seotud traditsioonide jätkamisega.“;
  8) paragrahvi 8 lõikele 1 lisatakse tekstiosa „iga toetuse liigi kohta eraldi.“;
  9) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1. novembriks“ tekstiosaga „15. oktoobriks“;
  10) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.“;
  11) paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisest.“;
  12) paragrahvi 10 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Tegevustoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja või taotleja esindaja arvelduskontole pärast toetuslepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.“;
  13) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
  14) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotlus

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json