Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2024, 43

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

Vastu võetud 08.02.2018 nr 15
RT IV, 17.02.2018, 7
jõustumine 20.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 602.12.2018
28.11.2019RT IV, 04.12.2019, 1207.12.2019
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1527.03.2021
24.03.2022RT IV, 01.04.2022, 1204.04.2022
25.08.2022RT IV, 30.08.2022, 302.09.2022
25.04.2024RT IV, 03.05.2024, 1306.05.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Spordi toetamise korra (edaspidi korra) eesmärk on kehtestada Jõgeva valla eelarvest Jõgeva valla elanike spordiga tegelemise toetamise tingimused ja kord.

  (2) Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus (noorsportlaste pearaha);
  2) toetus spordiürituse läbiviimiseks;
  3) toetus sportlase võistlusel osalemiseks;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  4) toetus sportliku saavutuse eest;
  5) treeneri töötasu toetus.
  6) [kehtetu - RT IV, 01.04.2022, 12 - jõust. 04.04.2022]
  7) treeneri kutsetaseme tõstmise toetus;
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]
  8) sportmängu toetus.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (3) Vallavolikogu võib vallaeelarves sporditoetusteks eraldatud summast kuni 20% ulatuses moodustada reservi, mida kasutatakse:
  1) korras ettenähtud toetuse maksmiseks, kui taotluste esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha;
  2) spordiklubi tegevustoetuse suurendamiseks korras ettenähtud juhtudel;
  3) toetuse maksmiseks sportlike saavutuste eest;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Lisaks vallaeelarvest makstavatele toetustele tagab vallavalitsus spordiklubidele noorte treeninguteks Jõgeva vallale kuuluvate treeningbaaside tasuta kasutamise iga treeningrühma eest vähemalt paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 märgitud mahus.

§ 2.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubidele antav toetus laste ja noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite või ringijuhtide toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda spordiklubid ja seltsingud (edaspidi spordiklubid), mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) põhitegevusala on sport;
  2) treenitakse 5–19- aastaseid noori, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vald (edaspidi noored);
  3) noorte treeningud toimuvad vähemalt üheksal kuul aastas ja kahel korral nädalas, ühe treeningtunni kestusega vähemalt 45 minutit;
  4) noorte treeneritel on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon;
  5) noorte treeningud toimuvad üldjuhul Jõgeva vallas, väljaspool Jõgeva valla territooriumi toimuvatel treeningutel osalemist toetatakse üksnes sel juhul, kui Jõgeva vallas puuduvad võimalused vastava spordialaga tegelemiseks.

  (3) Toetuse suurus sõltub spordiklubis treenivate noorte arvust ja vanusest.

  (4) Ühe noore kohta antava toetuse baassumma kinnitab vallavalitsus ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest arvates. Vallavalitsusel on õigus neljandas kvartalis nimetatud baassummat suurendada, lähtudes vallaeelarves sporditoetusteks ettenähtud kogusumma jäägist.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (5) Toetuse eraldamisel arvestatakse toetust 7–19-aastaste noorte eest koefitsiendiga 1,0 ja 5–6-aastaste eest koefitsiendiga 0,4.

  (6) Ühe noore eest võib toetust saada ainult üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi. Mitme eduka spordiala puhul võib erandjuhul vallavalitsus otsustada toetada mitut spordiklubi.

§ 3.   Toetus spordiürituse läbiviimiseks

  (1) Toetus spordiürituse läbiviimiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Jõgeva vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.   Toetus sportlase võistlusel osalemiseks
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (1) Toetus sportlase võistlusel osalemiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest Jõgeva valla sportlasele antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Toetust võib taotleda võistkonnale või üksikisikule võistlemiseks individuaalalal.

§ 5.   Toetus sportliku saavutuse eest

  (1) Toetus sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Jõgeva valla spordiklubile või sportlasele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas, antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest. Toetust makstakse spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või -föderatsioon ning milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Madalaim vanusepiir toetuse maksmiseks on üksikvõistleja puhul vanuseklass U14 ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

§ 6.   Treeneri töötasu toetus

  Spordiklubidele, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust, maksab Jõgeva vald omapoolset töötasutoetust riiklikult määratud omapoolse toetuse summast:
  1) 5. kutsetasemega treeneri eest 100%;
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]
  2) 6. ja kõrgema kutsetasemega treeneri eest 120%.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

§ 7.   Valla esindusvõistkonna toetus
[Kehtetu - RT IV, 01.04.2022, 12 - jõust. 04.04.2022]

§ 71.   Treeneri kutsetaseme tõstmise toetus
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (1) Treeneri kutsetaseme tõstmise toetus on vallaeelarvest makstav toetus treenerile kutsetaseme taastaotlemiseks või tõstmiseks.
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]

  (2) Toetust võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud järgmistel tingimustel:
  1) toetust taotletakse treeneri kutsetaseme tõstmiseks alates kolmandast tasemest aladel, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev alaliit;
  2) treener on vahetult toetuse taotlemise ajaks vähemalt ühe aasta tegutsenud treenerina Jõgeva vallas registreeritud spordiklubis;
  3) treeneri elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas.

  (3) Treeneri kutsetaseme tõstmise toetuse baassumma kinnitab vallavalitsus ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest arvates.

  (4) Toetuse eraldamisel arvestatakse toetust baassummast järgmise koefitsiendiga:
  1) kutse taastaotlemine 0,5;
  2) 4. tase 0,75;
  3) 5. tase 1,0;
  4) 6. ja kõrgem tase 1,25.

§ 72.   Sportmängu toetus
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (1) Sportmängu toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus sportmängude võistkondlikul alal tegutsevale spordiklubile täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  (2) Toetatavad sportmängud on jalgpall, korvpall, võrkpall, jäähoki ja saalihoki.

  (3) Toetuse eesmärk on toetada Jõgeva valla sportmängude võistkondi, et seeläbi edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet.

  (4) Toetust võivad taotleda spordiklubid ja seltsingud (edaspidi spordiklubid), mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) võisteldakse Jõgeva vallaga seotud nime all üleriigilises vastava spordiala võistlussarjas;
  2) on tegutsenud Jõgeva vallas spordivaldkonnas vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
  3) spordialal viib treeninguid läbi treener, kelle kutsetase vastab vähemalt neljandale kutsetasemele;
  4) spordiala treeningrühmas peab olema vähemalt 60 protsendil osalejatest elukohaks rahvastikuregistri järgi Jõgeva vald;
  5) võistkond võistleb täiskasvanute arvestuses.

  (5) Eesti rahvusliku alaliidu meistriliigas võistleva võistkonna toetuseks on baassumma, mille suurus sõltub toetuse kogusummast.

  (6) Sportmängude esi- ja madalamates liigades võistlevate võistkondade toetus võib moodustada maksimaalselt 80% meistriliigas võistleva võistkonna toetusest. Vastavalt spordiala liigade süsteemile arvestatakse toetust baassummast järgmise koefitsiendiga:
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]
  1) kõrgeim liiga 1,0;
  2) tugevuselt teine liiga 0,8;
  3) tugevuselt kolmas ja neljas liiga 0,6;
  4) kõik järgnevad liigad 0,4.

  (61) Kui spordiklubi taotleb võistkonnale koefitsiendiga arvestatud summast väiksemat toetust, siis määratakse toetust taotletud summa ulatuses.
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]

  (7) Toetuse baassumma kinnitab vallavalitsus ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest arvates. Baassumma arvutamisel lähtutakse toetuseks ettenähtud kogusummast ja spordiklubide taotlustest.
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]

  (8) Spordiklubi saab toetust taotleda ühe võistkonna eest.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt 1. novembriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.
[RT IV, 01.04.2022, 12 - jõust. 04.04.2022]

  (2) Taotlus sportliku saavutuse eest toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsuse määratud tähtajaks. Toetuse andmiseks kuulutab vallavalitsus üks kord aastas välja taotlusvooru.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (3) Taotlus treeneri töötasu toetuse saamiseks esitatakse 10 päeva jooksul treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsuse avalikustamisest.

  (31) Taotlus treeneri kutsetaseme tõstmise eest toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele ühe kuu jooksul kutsetunnistuse andmisest.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022, rakendatakse alates 01.01.2023]

  (4) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

  (5) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada:
  1) treeningutel osalevate noorte nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. novembri seisuga;
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
  3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

  (6) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada võistluse või ürituse eelarve.

  (7) Sportlase rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel osalemise toetuse taotlusele tuleb lisada võistlusel osalemise eelarve.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (8) Treeneri töötasu toetuse taotlusele tuleb lisada treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsus.

  (81) Treeneri kutsetaseme tõstmise toetuse taotlusele tuleb lisada kinnitus treeneri vastavuse kohta § 71 lõike 2 punktis 2 sätestatud tingimusele.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (82) Sportmängu toetamise taotlusele tuleb lisada:
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]
  1) treeningul osalevate sportlaste nimekiri koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
  2) andmed treeneri kutsetaseme kohta;
  3) kinnitus vastava spordiala liigasse kuulumise kohta.

  (9) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist, lähtudes vallaeelarve võimalustest. Toetuse taotlemisel määruse § 8 lõigetes 2-4 sätestatud juhul langetab vallavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, lähtudes moodustatud reservi võimalustest.
[RT IV, 01.04.2022, 12 - jõust. 04.04.2022]

  (11) Spordiürituse läbiviimiseks ja sportmängu toetuseks esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus spordikomisjoni, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks. Korra § 1 lõike 2 punktides 2, 3, 4, 7 ja 8 nimetatud toetuste taotluste läbivaatamisse kaasatakse vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (2) Spordiklubi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate noorte arvuga ning vanuse koefitsiendiga.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanikerühmadele;
  5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Jõgeva valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

  (4) Sportlase võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  1) spordiala harrastajate hulka;
  2) spordimeisterlikkuse taset.

  (5) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal vallaeelarvest saadud toetuse kasutamise tingimusi;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  2) taotlejal on võlgnevusi Jõgeva valla ees;
  3) taotlejal on riigimaksude võlgnevusi;
  4) taotlus ei ole piisavalt põhjendatud või ei vasta nõuetele;
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]
  5) taotleja ei vasta toetuse andmise tingimustele.
[RT IV, 03.05.2024, 13 - jõust. 06.05.2024]

§ 10.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, kui toetuse maksmise otsuses pole määratud teisiti.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Spordiklubi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 70% 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ja ülejäänud osa pärast nimekirja esitamist oktoobrikuu jooksul.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (4) Spordiklubi tegevustoetuse teise osa saamiseks peab toetuse saaja esitama treeningul osalevate noorte nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Vallavalitsus võib teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate noorte arv on oluliselt vähenenud või suurenenud.

  (5) Toetus spordiürituse läbiviimiseks makstakse välja mitte varem kui 45 päeva enne ürituse toimumist.

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (7) Treeneri töötasu toetus makstakse välja neljas osas, esimene osa 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, ülejäänud osad iga kvartali esimese kuu 20. kuupäevaks.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (8) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (9) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata spordiklubi tegevustoetust iga kuu 1/12 lõppenud eelarveaastaks määratud toetustest.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (10) Toetuse saaja on kohustatud kasutamata jäänud toetuse tagastama vallavalitsusele 10 kalendripäeva jooksul toetuse kasutamise aruande esitamisest arvates.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja, v.a toetuse saamisel sportliku saavutuse ja treeneri kutsetaseme tõstmise eest, on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande, milles märgitakse:
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]
  1) toetuse suurus;
  2) toetatud tegevuse kirjeldus;
  3) toetatud tegevuse sisuline kokkuvõte;
  4) osalejad ja nende arv;
  5) kasutatud toetuse suurus.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
  1) spordiklubi tegevustoetuse, sportmängu ja treeneri töötasu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]
  2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  3) sportlase võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Vallavalitsusel või vastava valdkonna eest vastutaval teenistujal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) nõuda makstud toetus täielikult või osaliselt tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid või toetust ei kasutatud sihipäraselt.
[RT IV, 30.08.2022, 3 - jõust. 02.09.2022]

§ 12.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json