Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 48

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 25
RT IV, 04.10.2018, 16
jõustumine 07.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 1401.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuse toetuste andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tartu valla eelarvevahenditest mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (2) Tartu valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

  (3) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on Tartu valla elanikele suunatud, kasumit mittetaotlev tegevus kultuuri, hariduse, laste ja noorsootöö, spordi ja rahvatervise edendamiseks.

  (4) Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

  (5) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) kaasfinantseerimise toetus;
  3) ürituse korraldamise toetus;
  4) stipendium;
  5) esindustoetus;
  6) projektitoetus.

  (6) Toetuse andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus kehtestada taotluste esitamist abistavaid näidisvorme.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Tartu valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Tartu valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine ning kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud väljaspool Tartu valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu peamiselt Tartu valla elanikud.

  (2) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada ka muud avalikes huvides tegutsevad ühingud.

  (3) Taotluse ürituse läbiviimise toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus või füüsiline isik, seltsing ning äriühing käesoleva korra § 2 lg 1 p-s 1 nimetatud tegevusteks.

  (4) Taotluse projekti finantseerimise ning kaasfinantseerimise toetuse saamiseks võivad esitada vallas registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad, äriühingud, füüsilised isikud ning seltsingud.

  (5) Toetust võib taotleda tegevusteks, mis toimuvad Tartu vallas, on suunatud Tartu valla elanikele, tutvustavad Tartu valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Tartu vallaga.

  (6) Üldjuhul ei eraldata toetust juriidilisest isikust taotlejale, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta.

  (7) Tegevus, millele toetust taotletakse, peab olema kooskõlas Tartu valla arengukavaga.

  (8) Toetust ei saa taotleda Tartu Vallavalitsuse sõltuv üksus. Sõltuvat üksust mõistetakse KOFS tähenduses.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks. Toetuse taotlemiseks vajalikud materjalid jm teave on kättesaadav Tartu valla eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis Tartu valla kodulehel http://www.tartuvald.ee.

  (2) Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada vallavalitsus lähtudes reservfondi käsutamise õigusest ja eelarvelistest vahenditest.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi kaudu Tartu valla kodulehel http://www.tartuvald.ee või elektrooniliselt teenuskeskustes.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) tegevustoetuse taotlemisel järgmise aasta eelarve kavand ja aasta tegevuskava;
  2) projektitoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse puhul tegevuse eelarve;
  3) vajadusel treenerite/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta ning kollektiivide liikmete nimekirjad (ees- ja perekonnanimi);
  4) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab projektitoetuse ja kaasfinantseeritava projekti toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
  5) seltsingul tuleb esmaesitamisel lisada koopia seltsingulepingust. Järgmiste toetuste taotlemisel tuleb esitada allkirjastatud kinnitus seltsingulepingu kehtivuse kohta.
  6) projektitoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel peab taotleja märkima, kas ja millistest allikatest ta samale tegevusele täiendavat rahastamist taotleb.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust kontrollib vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Kogu taotluse menetluse ajal on taotlejalt õigus nõuda taotluse sisu kohta täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (3) Vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja hindab taotlusi, lähtudes hindamiskriteeriumitest ning vajadusest tagada piirkondade tasakaalustatud areng. Vajadusel kaasatakse hindamise protsessi vallavolikogu (edaspidi volikogu) kultuurikomisjon.

  (4) Hindamiskriteeriumiteks on:
  1) kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmine;
  2) projekti vastavus Tartu valla arengukavale;
  3) projekti mõjusus;
  4) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  5) eelarve selgus ja põhjendatus.

  (5) Vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, selle suuruse ja saamise tingimuste kohta. Vallavalitsus otsustab toetuste jaotamise oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogus, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust. Toetuse taotlemisel korra § 3 lõikes 2 sätestatud juhul langetab vallavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, lähtudes moodustatud reservfondi võimalustest.

  (6) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  4) taotlus pole piisavalt põhjendatud;
  5) taotluse osaline või täielik rahuldamine ei ole võimalik rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu.

  (7) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks.

  (8) Taotluste läbivaatamise või hindamise üle otsustusõigust omav isik taandab ennast taotluse arutelust või otsustamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse mõistes.

  (9) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus määrata volikogu vastava komisjoni ettepanekul taotlejale iga kuu tegevustoetust 1/12 temale eelmisel eelarveaastal eraldatud toetuse summast.

  (10) Käesoleva korra alusel vastuvõetavad otsused tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 5.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Tegevustoetuse väljamaksmine toimub taotlejale vallavalitsuse korralduse või toetuse kasutamise korda ja tingimusi sätestava lepingu alusel pärast otsuse tegemist 1 kalendrikuu jooksul.

  (2) Korralduses või lepingus märgitakse:
  1) toetuse saaja ja toetuse suurus;
  2) projekti nimi ja elluviimise algus- ja lõpukuupäev;
  3) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  4) toetuse väljamaksmise tingimused;
  5) aruande esitamise tähtajad ja kord;
  6) toetuse tagasinõudmise tingimused.

  (3) Projektitoetus makstakse välja vähemalt üks kuu enne projekti tegevuste algust.

  (4) Ürituse taotlusele eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse füüsilise isiku ja seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

  (5) Toetuse või selle osa võib jätta välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks olnud aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (6) Juhul, kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama. Vallavalitsusel on mõjuvatel asjaoludel toetuse saaja avalduse alusel õigus vähendada tagastamisele kuuluvat summat.

  (7) Juhul, kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on vallavalitsusel raha tagastamise asemel õigus nõuda toetuse arvel soetatud esemete ja vahendite üleandmist vallale.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise.

  (2) Projekti- ja ürituse toetuse saajad on kohustatud esitama vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetatava tegevuse lõppu aruande saadud toetuse kasutamise kohta. Aruande kuludokumendid peavad olema säilitatud toetuse saaja juures koha peal.

  (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Vastava tegevusvaldkonna teenistujal on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ja seletusi ning kontrollida toetuse saaja tegevust ning toetuse kasutamist tema tegevuskohas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus otsustada lepingu lõpetamine ja toetus täies või osalises mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetatud tegevus jäi lõpule viimata.

  (5) Aruandlus esitatakse vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi kaudu läbi Tartu valla kodulehe http://www.tartuvald.ee.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (4) Tegevustoetust ei saa taotleda spordialase tegevusega tegelevad mittetulunduslikud ühingud. Käesoleva korra alusel spordialase tegevuse tegevustoetuseks taotluse esitanud mittetulunduslike ühingute taotlusi käsitletakse Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34„Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord” alusel.
[RT IV, 29.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

/otsingu_soovitused.json