Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 8. oktoobri 2009 määruse nr 10 „Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 10

Saku Vallavolikogu 8. oktoobri 2009 määruse nr 10 „Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 8. oktoobri 2009 määruse nr 10 „Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

 
  1) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 2 lõike 6 punktis 4 asendatakse sõna „ muud“ sõnaga „täiskasvanud“;
  3) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: “Ümberregistreerimise käigus kontrollitakse lugeja andmeid.“;
  4) paragrahvi 2 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(12) Lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni“;
  5) paragrahvi 3 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json