Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 11

Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 08.10.2009 nr 10
RT IV, 21.11.2011, 28
jõustumine 15.10.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2012RT IV, 27.04.2012, 101.05.2012
21.11.2019RT IV, 29.11.2019, 1002.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib Saku Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugejaks registreerimise korda, teenuste kasutamise korraldust, raamatukogu sisekorda ning lugeja vastutust.

  (2) Raamatukogu teenindusajad kehtestatakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (3) Raamatukogu teavikute, andmebaaside, arvutite ja Interneti kasutamine on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (4) Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

  (5) Raamatukogus on lugejatel võimalik kasutada 1-kohalisi tööruume, mida saab ette tellida.

  (6) Loengute, seminaride, õppuste jms läbiviimiseks saab rentida seminari- ja tööruumi vallavalitsuse korraldusega kehtestatud hindade alusel.

  (7) Kasutamiseeskirjas nimetatud vallavalitsuse korraldused on kättesaadavad raamatukogus ja raamatukogu veebilehel.

§ 2.   Lugejaks registreerimine. Lugejate andmebaas

  (1) Lugejaks registreeritakse isik, kes soovib kasutada kojulaenutusteenust. Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek

  (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi; isikukood või selle puudumisel sünniaeg; postiaadress; telefon; e-posti aadress. Andmete muutumisest tuleb teavitada raamatukogu. Alaealiste puhul kantakse andmebaasi ka lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

  (3) Lugeja (alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja) kinnitab allkirjaga, et ta:
  1) nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi;
  2) on teadlik tema kohta kogutavate isikuandmete otstarbest ja eesmärgist.

  (4) Lugeja identifitseerimiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti. Elektronkataloogi sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (5) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

  (6) Lugejate andmebaasi kantakse järgmised andmed:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) [kehtetu - RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]
  3) [kehtetu - RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]
  4) lugejarühma tunnus: täiskasvanud; lapsed. Kurtna Kooli ja Kajamaa Kooli õpilaste kohta lisatakse lugejarühma tunnus „õpilane“ ning tehakse märge kooli ja klassi kohta;
[RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]
  5) teenustega seotud andmed.

  (7) Lugejate andmeid kasutatakse:
  1) teenuste osutamiseks;
  2) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (8) Lugejate ümberregistreerimine toimub üks kord aastas.Ümberregistreerimise käigus kontrollitakse lugeja andmeid.
[RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]

  (9) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (10) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

  (11) Elektroonilises raamatukogusüsteemis on kasutusel PIN-kood, mis välistab kõrvaliste isikute andmetele juurdepääsu ja võimaldab lugejal juurdepääsu tema kohta salvestatud andmetele.

  (12) Lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.
[RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]

§ 3.   Teavikute tellimine ja kojulaenutus põhikogust

  (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 (kolmekümneks) kalendripäevaks, v.a suure nõudlusega teavikud, mille laenutustähtaega võib lühendada 14 (neljateistkümnele) kalendripäevale. Suure nõudlusega teavikuteks loetakse need, mille lugemisjärjekorras on 10 lugejat.

  (2) Jooksva kalendriaasta perioodilisi väljaandeid laenutatakse koju 14 (neljateistkümneks) kalendripäevaks.

  (3) Laenutähtaega võib pikendada kolm korda. Lugemisjärjekorras olevate teavikute laenutähtaega ei pikendata.

  (4) Teavikuid saab ette tellida ja registreeruda lugemisjärjekorda. Teavikute saabumisest raamatukokku teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Teavikuid hoitakse raamatukogus lugeja nimel 10 kalendripäeva, pärast mida kaotab tellimus/lugemisjärjekord kehtivuse.

  (5) Koju ei laenutata;
  1) teatmeteoseid;
  2) üldkeelesõnastikke, mis on raamatukogus ühes eksemplaris;
  3) ajalehti ühe nädala jooksul arvates nende ilmumispäevast;
  4) jooksva aasta ajakirjade viimaseid numbreid, v.a käsitööajakirjad.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule täiendavalt võib kojulaenutusest keelduda:
  1) põhjustel, mis tulenevad teaviku väärtusest;
  2) tulenevalt seadustega sätestatud piirangutest;
  3) tulenevalt litsentsilepingutega seatud piirangutest.

  (7) Raamatukogu võimaldab lõikes 5 nimetatud teavikutele üleöölaenutust, v.a juhul, kui laenutuskeeld tuleneb seadustega või õiguste omanike seatud piirangutest.

  (8) Teavikute vedu Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa vahel toimub vähemalt üks kord nädalas.

  (9) Raamatukogus puuduvaid teavikuid ja koopiaid artiklitest saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. RVLi tellimused vormistab raamatukogu töötaja. Tellitud teavikute saabumise aeg oleneb saatvast raamatukogust. Lugejat teavitatakse teavikute saabumisest.

  (10) Teistest raamatukogudest saabunud teavikuid laenutatakse koju vaid siis, kui saatev raamatukogu on seda lubanud. Kui selline luba puudub, saab neid teavikuid kasutada ainult raamatukogus kohapeal. Teavikute laenutähtaja määrab saatev raamatukogu.

  (11) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]

  (12) Raamatukogus saab teha koopiaid isiklikuks vajaduseks ning õppe- või teadustöö tegemiseks. Koopiaid saab tellida raamatukogu kogudesse kuuluvatest teavikutest. Kopeerimisel lähtutakse autoriõiguse seaduses sätestatust.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

§ 4.   Õppekirjanduse kogu kasutamine

  (1) Põhiharidust omandavatele õpilastele ja nende õpetajatele antakse tasuta kasutamiseks õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (3) Õpilaste ja õpetajate kasutusse antud õppekirjanduse tagastamise tähtaeg saabub õppeaasta või ainekursuse lõppemisel. Tagastama ei pea põhikooli õpilasele antud töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti.

§ 5.   Arvuti ja Interneti kasutamine

  (1) Raamatukogus olevaid arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad. Arvutite kasutamiseks ei pea külastaja registreeruma raamatukogu lugejaks, kuid peab kinni pidama käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetest. Nõuded arvuti ja Interneti kasutamisele tehakse kättesaadavaks arvutite juures.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (2) Avaliku internetipunkti ja lugejaarvutite kasutamiseks saab aega broneerida teeninduspunktis kohapeal, e-posti või telefoni teel.

  (3) Arvuti kasutamisel kohustub lugeja:
  1) järgima käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõudeid;
  2) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama failid;
  3) teavitama koheselt raamatukogu töötajat tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (4) Interneti kasutamisel ei ole lubatud:
  1) veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) kommertstegevus;
  3) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2019, 10 - jõust. 02.12.2019]
  4) muu tegevus, mis on vastuolus seaduste või heade kommetega.

  (5) Arvutitel on keelatud:
  1) arvutite konfiguratsiooni muutmine;
  2) programmide lisamine;
  3) alglaadimine ja/või väljalülitamine.

  (6) Raamatukogu töötajal on õigus arvuti kasutamine keelata, kui lugeja ei täida eelnimetatud tingimusi.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus viibijate tööd, s.h mobiiltelefoniga rääkimine ning omaalgatuslike loengute, õppuste, seminaride jms korraldamine.

  (2) Teavikute ja lugejaarvutite kahjustamise vältimiseks ei ole lubatud söömine ja joomine.

  (3) Alkoholi- või narkojoobes või silmnähtavalt määrdunud lugejaid raamatukogusse ei lubata.

  (4) Raamatukogusse ei ole lubatud siseneda rulluiskude, rula, jalgratta jms ning tuua loomi (v.a pimeda juhtkoer), relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.

  (5) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete allesoleku eest.

§ 7.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara rikkumise eest ning on kohustatud hüvitama raamatukogule selle läbi tekitatud kahju.

  (2) Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus rahas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind, millele lisanduvad teaviku soetamiseks, töötlemiseks või ennistamiseks tehtavad kulutused. Rikutud või kaotatud teaviku väärtuse määrab raamatukogu direktor.

  (3) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Laenutatud teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see lugejal asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud raamatukogu.

  (4) Raamatukogu kasutamise õigus võetakse ära 1 (üheks) aastaks raamatukogu vara tahtlikul rikkumisel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub 15. oktoobril 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json