HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 12

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 28
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ning 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) personali- ja majandamiskulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, osalustasu soodustuse tegemist ja tasumise korda.

§ 2.   Osalustasu määr

  Osalustasu määr on ühe lapse kohta 10% töötasu alammäärast kuus.

§ 3.   Soodustused

  (1) Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja elukoht on Lääne-Nigula vallas, siis kehtivad alljärgnevad soodusosalustasud:
  1) 5% töötasu alammääralt kuus kui lasteaias käib üks laps;
  2) kui ühest perekonnast käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest makstakse 50% punktis 1 nimetatud summast;
  3) kui ühest perekonnast käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud soodustuse saamiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea.

  (3) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse elukoht registreeritakse Eesti Rahvastikuregistris teise omavalitsusse. Soodustuse alguse ja lõpu arvestuse kuupäevaks arvestatakse kuu viimast päeva.

§ 4.   Soodusosalustasu määra erisused üleminekuperioodil

  Kuni 31.12.2021 kehtivad § 3 lõikes 1 sätestatust erinevad soodusosalustasu määrad järgmiselt:
  1) Noarootsi Kooli lasteaiarühmas 10 eurot, Kullamaa Lasteaias ja Martna Lasteaias 18 eurot;
  2) kui ühest perekonnast käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest makstakse 50% punktis 1 nimetatud summast;
  3) kui ühest perekonnast käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

§ 5.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mis jõustub lapselasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest jooksval kuul esitatud arve(te) alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse pangakontole 20. kuupäevaks.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, välja arvatud lõikes 4 sätestatud aeg.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus) kohatasu ei tasuta, kui laps ei käinud samal ajal teises Lääne-Nigula valla lasteaias. Sellisel juhul tasutakse osalustasu lasteasutuse järgi, mille nimekirjas laps on.

§ 6.   Lühiajaline lasteasutuse teenus

  (1) Lühiajalise lasteasutuse teenuse hinna lastele, kelle elukohajärgne kohalik omavalitsus ei ole Lääne-Nigula vald ja kes soovivad lasteasutuse teenuseid kasutada lühiajaliselt (kuni 3 kuud aastas) moodustab lapsevanema või eestkostja osalustasu 20% töötasu alammäärast kuus.

  (2) Lühiajalise lasteasutuse teenuse kasutamisel rakendatakse osalustasu ettemaksu.

  (3) Lühiajalise lasteasutuse teenuse kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Arve mitteõigeaegse tasumise korral arvestatakse tasumisega viivitatud summalt viivist 0,02% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

  (2) Osalustasu võlgnevuse korral toimub lasteasutustest välja arvamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kullamaa Vallavolikogu 26.11.2010 määrus nr 42 „Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias“;
  2) Martna Vallavolikogu 22.10.2012 määrus nr 68 „Lastevanemate poolt osaline kulude katmine Martna Lasteaias“;
  3) Nõva Vallavolikogu 11.10.2016 määrus nr 9 „Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas“;
  4) Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määrus nr 23 „Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json