KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 20

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 22.11.2019 nr 92
, rakendatakse alates 01.märtsist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, § 12 lõike 3, loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 ja korrakaitseseaduse § 54 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Valga valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast ning õigusaktides sätestatud mõistetest.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Loomapidaja tagab pideva järelevalve koera ja kassi üle. Avalikus kohas liikumisel kasutatakse jalutusrihma, kandepuuri või koeral koonusrihma või suukorvi. Loomapidaja koristab koheselt koera ja kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt ja avalikust kohast, tähistab piiratud territooriumi ning välistab looma omal tahtel välja pääsemise.

  (2) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine ja pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal
(1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine;
  3) viia koera või kassi avalikku kohta, kuhu on paigaldatud sellekohane keelav teade või märk.

§ 3.   Koera ja kassi registreerimine ja vaktsineerimine

  (1) Koerad ja kassid peavad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt identifitseerimiseks paigaldatud kiipi.

  (2) Valga valla haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistris LLR www.llr.ee (edaspidi register). Kiibistatud looma saab lemmiklooma omanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.ee ).

  (3) Omanik peab registreerimisele kuuluva koera või kassi kiibistama ja registreerima hiljemalt kümne päeva jooksul pärast looma kolmekuuseks saamist. Hulkuva looma omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem loom, tuleb registreerimisele kuuluv loom kiibistada ja registreerida kümne päeva jooksul looma omandamisest.

  (4) Looma surma korral või looma müümisel või kinkimisel väljapoole Valga valla haldusterritooriumit tuleb sellest teatada registri volitatud töötlejale. Vastava toimingu saab lemmiklooma omanik teostada ka ise riigiportaalis www.eesti.ee.

§ 4.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

  (1) Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele. Valga vallavalitsuse vallahoolduse teenistus korraldab hulkuvate loomade püüdmise avalikest kohtadest koostöölepingu alusel vastavat teenust osutava ettevõttega.

  (2) Looma püüdja asub püütud looma omanikku kindlaks tegema koheselt kontrollides looma märgistust. Kui omanik on võimalik kindlaks teha, tagastab püüdja looma omanikule. Omanik katab kõik püüdmisega seotud kulud.

  (3) Loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse vallavalitsuse poolt määratud varjupaika. Varjupaiga pidaja on kohustatud tagama vastuvõetud loomale veterinaarteenuse osutamise ja seadusega sätestatud pidamise tingimused.

  (4) Teave Valga valla haldusterritooriumilt püütud loomade kohta avaldatakse valla kodulehel või vallavalitsusega vastava lepingu sõlminud varjupaiga pidaja kodulehel.

  (5) Varjupaik hoiab talle üleantud loomi alates looma kirjelduse avalikustamisest internetis või meedias vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise, ülalpidamise ja ravi kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

  (6) Keelatud on hulkuvate loomade toitmine avalikus kohas, kus see võib häirida või tekitada ohtlikke olukordi inimestele või reostada avalikku kohta.

§ 5.   Vastutus

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66³ sätestatud korras.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab Valga Vallavalitsus.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Valga Linnavolikogu 21.02.2003 määrus nr 5 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Tõlliste Vallavolikogu 16.06.2014 määrus nr 7 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  3) Õru Vallavolikogu 26.10.2012 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Karula Vallavolikogu 28.01.2003 määrus nr 33 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  5) Taheva Vallavolikogu 05.04.2007 määrus nr 6 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. märtsist 2020.

Külliki Siilak
Esimees

/otsingu_soovitused.json