Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 55

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Vastu võetud 26.11.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühistranspordiseaduse § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla elanikele rongisõidul Elroni rongidega soodustuse saamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Elron - AS Eesti Liinirongid;
  2) isikut tõendav dokument - Eesti Vabariigis välja antud ja kehtiv dokument, millele on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis ja sünniaeg või isikukood (pass, ID-kaart, juhiluba, õpilas- või üliõpilaspilet vms);
  3) Ühiskaart - elektrooniline kontaktivaba isikustatud andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju maakonna ja Tallinna linna avalikel liinidel;
  4) Elroni sõidukaart - Elroni puutevaba kiipkaart, millele saab laadida arvelduskrediiti ja/või soetada sõidupileteid või Elroni koostööpartneri kiipkaart, mis annab kiipkaardi valdajale õiguse sõita Elroni rongides piletikaardil aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel;
  5) soodustatud isik - füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald;
  6) soodustus - sõiduõigus Elroni poolt teenindatavatel rongiliinidel Elroni hinnakirjast soodsama tasu eest;
  7) sõidutsoon - valdkonna eest vastutava ministri poolt määruse alusel kindlaks määratud peatused või peatuste vahemikud, mis on aluseks piletihindade kehtestamisele.

§ 3.   Soodustuse alus ja ulatus

  (1) Soodustus kehtib Lääne-Harju valla ja Elroni vahel sõlmitud lepingu tingimustel ja korras.

  (2) Soodustatud isikul tekib õigus soodustusele, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald.

  (3) Soodustus kehtib valideeritud isikustatud Ühiskaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga.

  (4) Soodustuse ulatus I kuni IV sõidutsooni (edaspidi tsoon) piires ja nimetatud tsoonide vahel on 30 päeva piletiga soodsam kõikides suundades ning üksikpiletiga Läänesuuna liinidel.

  (5) Soodustuse suurus kalendriaastas on 60% piletihinnast.

  (6) Informatsioon soodustuse suuruse ja selle kehtivuse perioodi kohta avaldatakse Lääne-Harju valla veebilehel.

  (7) Lääne-Harju Vallavalitsusel on õigus kontrollida vähemalt üks kord kuus soodustatud isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta. Juhul, kui soodustatud isik registreerib end rahvastikuregistris aadressile, mis ei asu Lääne-Harju vallas, muutub sõidusoodustus kehtetuks. Kui isik on kasutanud soodustust ilma õigusliku aluseta või valeandmeid esitades, on Lääne-Harju vallal õigus soodustus tagasi nõuda.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. detsembrist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json