HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Noarootsi Kooli põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 63

Noarootsi Kooli põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimetus on Noarootsi Kool (edaspidi kool).

  (2) Kool on Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Kooli tegutsemiskohad on Lääne-Nigula vallas Pürksi külas / Birkases, aadressidel Pürksi keskus 6 ja Pürksi keskus 10. Kooli juriidiline aadress on Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Pürksi keskus 10.

  (4) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Kooli struktuurüksuseks on õpilaskodu.

  (5) Põhikoolis toimub õppetöö I – III kooliastmes, lasteaias võimaldatakse koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (6) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (7) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Lääne-Nigula valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

  (8) Koolil võivad olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (9) Koolis toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (10) Koolil on õigus luua ja arendada välissuhteid teiste riikide haridusasutustega ja muude haridusvaldkonna organisatsioonidega arvestades Lääne-Nigula valla põhimääruses sätestatut.

  (11) Koolil on õigus osaleda kooli välis- ja sisekeskkonna ning õppe- ja kasvatustöö parandamisele suunatud projektides.

2. peatükk Õppe- ja kasvatustöö korraldus 

§ 2.   Hariduse liik ja tasemed

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tasemed on alusharidus ja põhiharidus I – III kooliastmeni.

§ 3.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt koolis kehtestatud õppekavale, mis vastab koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikele õppekavadele.

  (2) Kool tagab lapse ja õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja –normide kohase päevakava.

  (3) Koolis võib pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele ning põhikooli riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, kellele tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule üleminekuks.

  (4) Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (5) Vajadusel ühendatakse rühmi direktori otsuse alusel. Laste vähesuse tõttu või remondiks suletakse lasteaed tervikuna direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega. Ajaks, kui lasteaed on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonna lasteaias.

§ 4.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ning muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.

  (2) Õpilasele on kooli kodukorras kehtestatud tingimustel õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, õppe-, spordi-, tehniliste- ja muude vahendite kasutamine tasuta.

  (3) Põhiharidust omandavatele õpilastele võib kooli direktor vallavalitsuse nõusolekul moodustada pikapäevarühmi.

  (4) 6 - 7-aastastele lastele võib kooli direktor vajadusel ja vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooliks ettevalmistumise rühmi.

  (5) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (6) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 5.   Kooli õpilaskodu

  (1) Koolil on õpilaskodu, mis on kooli struktuuriüksus.

  (2) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele ning turvalisuse ja tervisekaitse nõuetele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

3. peatükk Kooli juhtimine 

§ 6.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor täidab talle seadustes ja nende alusel antud aktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktor tagab kooli häireteta töö ning kooli õppekava, arengukava, üldtööplaani ja kodukorra täitmise; juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, õpilasesinduse, kooli hoolekogu ja vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikega.

  (4) Direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja –asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest ning korraldab kooli arengukava avalikustamise kooli veebilehel;
  3) kehtestab kooli õppekava, päevakava ja kodukorra;
  4) organiseerib õppe- ja kasvatustegevust ning vastutab õppekavade täitmise, õpetamise ja teadmiste kvaliteedi eest;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  6) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, teabehalduse ning teised koolielu puudutavad eeskirjad;
  7) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted;
  8) kinnitab valla poolt kehtestatud korras kooli töötajate koosseisu;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning korraldab selle vastuvõtmise õigusaktidega ettenähtud korras;
  11) kehtestab arenguvestluste läbiviimise tingimused ja korra;
  12) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  13) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras kooli eelarve eelnõu;
  14) teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema tööülesannete täitmisega;
  15) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  16) korraldab kooli saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist;
  17) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ja kontrollib nende täitmist;
  18) esitab vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  19) tagab riigi ja valla ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  20) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (5) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (6) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Lääne-Nigula vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (7) Direktori äraolekul asendab teda Lääne-Nigula vallavanema poolt määratud isik.

§ 7.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on:
  1) jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele;
  2) kooli õpilaste, õpetajate, valla, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid ja teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu rühmas;
  6) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja kohta;
  7) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  8) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  9) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks, kinnitab direktori poolt koostatud lasteaia kodukorra;
  10) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  11) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  12) nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni koosseisu ning osaleb oma esindaja kaudu konkursi komisjoni töös;
  13) kuulab ära direktori aruande kooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  14) annab soovitusi kooli eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks ning arvamuse eelarve projekti kohta;
  15) otsustab lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuse;
  16) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  17) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  18) kooskõlastab kooli sisehindamise aruande;
  19) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  20) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  21) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  22) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  23) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb direktorile ja vallale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks ja lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul kuni kaheks aastaks.

  (6) Hoolekogu on kuni 9-liikmeline. Kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul salajase hääletuse tulemusel. Hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid. Õppenõukogu esindaja volitused kestavad õpetajaga töösuhte lõppemise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  2) vanemate esindajad valitakse vanemate poolt lapsevanemate üldkoosolekul, direktori ettepanekul võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks vanemate esindajat, nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteaia laste vanemate esindaja. Kui koolis on õpilasi või lasteaias on lapsi rohkem kui 30, võib valida hoolekogu koosseisu iga 30 õpilase/ lapse kohta lisaks ühe vanemate esindaja, põhimõttel, et kooli puhul on esindatud iga kooliastme lapsevanemad ja ei ületata käesolevas lõikes toodud hoolekogu liikmete arvu ülempiiri. Vanemate esindaja volitused kestavad liikme lapse koolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  3) vilistlaste esindaja nimetab kooli direktor, kooskõlastades selle vilistlaste organisatsiooniga (selle olemasolul). Vilistlaste esindaja volitused kestavad uue esindaja hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  4) kooli toetavate organisatsioonide esindaja nimetab kooli direktor, kooskõlastades selle organisatsioonidega, keda hoolekogus esindatakse. Kooli toetavate organisatsioonide esindaja volitused kestavad uue esindaja hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  5) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja, kes nimetatakse õpilasesinduse poolt. Õpilaste esindaja volitused kestvad õpilase koolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  6) vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust;
  7) hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka;
  8) juhul kui hoolekogu koosseisu ei ole võimalik kaasata ühtki vilistlaste või kooli toetavate organisatsioonide esindajat võib valida hoolekogusse vastavalt rohkem lapsevanemaid.

  (7) Valla esindaja määrab hoolekogusse vallavalitsus. Valla esindaja volitused kestavad vallavalitsuse poolt uue liikme hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (8) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (9) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

  (10) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

§ 8.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste ettepanekute ja otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

4. peatükk Laste, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 9.   Lasteaialaste õigused

  Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
  3) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist;
  4) saada vajalikku tuge vastavalt oma hariduslikele erivajadustele ja kasutada koolis olemasolevaid tugiteenuseid;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  6) arengut toetavale õpikeskkonnale;
  7) valida ja olla valitud õpilasesindusse ning osaleda koolielu korraldamises;
  8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli hoolekogusse;
  9) asutada klubisid, stuudioid ja ringe ning osaleda nende töös arvestades õigusaktides sätestatut;
  10) võtta osa õppekavavälisest tegevusest.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) osaleda õppetöös talle kehtiva päevakava alusel;
  2) õppida võimetekohaselt, end arendada ja oma teadmisi pidevalt täiendada;
  3) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse ja jälgida üldtunnustatud moraalinorme;
  4) täita kooli kodukorda;
  5) hoida kooli head mainet;
  6) kasutada kooli vara säästlikult ja hoida kooli kasutuses olevat vara;
  7) järgida tervislikke eluviise;
  8) täita teisi õpilastele õigusaktidega pandud kohustusi.

§ 11.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet kooli töö- ja õppekorralduse kohta;
  5) saada tagasisidet õpilase arengu ja õpitulemuste kohta;
  6) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid seaduses sätestatud korras;
  7) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  8) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta Lääne-Nigula vallas;
  9) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õpetajate, direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

  (2) Vanemal on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks ning kinni pidada kooli päevakavast ja lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  2) võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist;
  3) luua koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  4) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  5) tutvuda kooli elu reguleerivate aktidega;
  6) teha koostööd kooliga;
  7) teavitada kooli lapse puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  8) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  9) taotleda vajadusel koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  10) kasutada tugi- ja mõjutusmeetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  11) hüvitada õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varaline kahju õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;
  12) tasuda arve esitamisel õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras;
  13) kinni pidada kooliga sõlmitud kokkulepetest ja määratud tähtaegadest;
  14) täita teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 12.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.

  (3) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
  4) valida õpilasesindus, kes tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud kooli töötajatega.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks õpilaskond lihthäälte enamusega.

  (6) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 kalendripäeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

  (7) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor klassikoosolekutel salajasel hääletamisel.

5. peatükk Kooli töötajad 

§ 13.   Kooli töötajad

  Kooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

§ 14.   Töötajate koosseis

  (1) Töötajate koosseisu kinnitab direktor volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Palgakorralduse põhimõtted kehtestab direktor arvestades kooli tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut.

§ 15.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet kooli arengukava, põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste koolielu reguleerivate õigusaktide ja dokumentide kohta;
  2) osaleda kooli arendustegevuses;
  3) saada erialast ja pedagoogilist täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
  4) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
  5) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  6) esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse ja töökorralduse parandamiseks;
  7) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Töötaja kohustused:
  1) õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada laste ja õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele, laste, õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ja koostööle laste ja õpilaste vanematega;
  2) teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine;
  3) töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (3) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused 

§ 16.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kool on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on vallavalitsus andnud oma valitsemisel oleva vara .

  (2) Kool kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kool võib oma valduses oleva varaga teha tehinguid üksnes valla õigusaktides kehtestatud korras. Kooli valduses oleva vara üle peetakse arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Koolil on oma eelarve, mis on valla eelarve osaks. Kooli eelarve koostamine, vastuvõtmine, täitmine ja aruandlus toimub vastavalt Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

§ 17.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kool kasutab valla poolt kehtestatud korras valla teiste haridusasutustega ühiseid info- ja dokumendihaldussüsteeme, andmekaitsesüsteemi ning keskselt korraldatavaid hankeid, tugi- ja kinnisvarahalduse teenuseid.

  (2) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kinnitatud teabehalduse korra alusel.

  (3) Kooli raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses.

  (4) Kool esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Põhimääruse muutmine

  (1) Kooli põhimäärust muudetakse direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kohta annavad enne kehtestamist arvamuse õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json