Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2022, 6

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruses nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.“;
2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse istungi juhatajale kirjalik või suuline ettepanek. Ülesseadmise kohta annab kandidaat kirjaliku või suulise nõusoleku. Suulise ettepaneku või nõusoleku kohta tehakse märge volikogu istungi protokolli.“;
3) paragrahvi 8 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) tagab volikogu ja komisjoni liikmete informeerimise volikogu komisjonide koosolekute toimumise ajast ning volikogu ja komisjoni liikmetele komisjoni päevakorra projekti ja materjalide õigeaegse esitamise.“;
4) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui volikogu esimesel ja teisel aseesimehel ei ole võimalik volikogu esimehe ülesandeid täita, siis asendab volikogu esimeest vanim volikogu liige või tema puudumisel volikogu istungil kohalviibiv vanim volikogu liige, kellel on kõik volikogu esimehe õigused ja kohustused.“;
5) paragrahvi 13 lõikes 6 asendatakse sõnad “volikogu liikmest komisjoni“ sõnaga „revisjonikomisjoni“;
6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Komisjoni koosolekul osalemise kohta koostatakse registreerimisleht.“;
7) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Komisjoni koosoleku kutse, mis sisaldab koosoleku toimumise aega ja kohta, päevakorra projekti ja materjale ning koosolekule kutsutavate isikute nimesid, edastab koosoleku kokkukutsuja vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele, kutsutavatele isikutele, volikogu teenindavale kantseleile ja volikogu liikmetele.“;
8) paragrahvi 15 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Vajaduse korral võib komisjoni koosolek toimuda või komisjoni koosolekul osaleda elektrooniliste vahendite abil koosoleku ruumis füüsiliselt kohal viibimata. Koosolekul viibimise ajaks loetakse aega, mil koosolekul osaleja on elektroonilisse reaalajas koosolekust osavõtu süsteemi sisse loginud. Elektroonilise koosoleku läbiviimise või koosolekul elektroonilise osalemise otsustab komisjoni esimees.“;
9) paragrahvi 15 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(12) Protokoll peab olema igaühele kättesaadav seitsmendal tööpäeval koosoleku toimumise päevast arvates, kuid vähemalt kolm tööpäeva enne järgmise vallavalitsuse istungi toimumist juhul, kui komisjon on eelnõus teinud täiendavaid ettepanekuid ja komisjoni päevakorras olnud teema läheb otsustamisele volikogu järgmisel istungil. Protokollid avalikustatakse ametiasutuse dokumendiregistri kaudu. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.“;
10) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:
„(14) Komisjoni liige on kohustatud nii komisjoni liikme volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist hoidma talle teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puutuvaid andmeid, ärisaladust ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni. Komisjoni liikmeid peab teabe konfidentsiaalsusest ning saladuse hoidmise nõuetest teavitama komisjoni esimees. Kui komisjoni liikmetel ei ole seisukoha andmiseks või otsustuse tegemiseks vaja isikuandmeid või muud konfidentsiaalset infot, peab komisjoni esimees või tema asendaja tagama, et vajalik teave edastatakse komisjoni liikmetele konfidentsiaalse informatsioonita.“;
11) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
„(41) Volikogu istungi kinnisel arutelul võivad osaleda volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, vallasekretär, protokollija ja arutelupunkti ettekandja. Teiste isikute osalemise istungi kinniseks kuulutatud arutelu osas määrab volikogu poolthäälteenamusega.“;
12) paragrahvi 20 lõikest 10 jäetakse välja teine lause ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Istungist tehakse protokolli koostamise eesmärgil helisalvestis, mida säilitatakse volikogu teenindavas kantseleis kuus kuud.“;
13) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:
„(101) Volikogu istungist tehakse ülekanne, mida saab jälgida otseülekandena ja mis on järelvaadatav Rõuge valla veebilehel kuus kuud. Istungist võib teha muid heli-, video- ja fotosalvestisi ning ülekandeid istungi juhataja nõusolekul.“;
14) paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Pärast ettekannet (kaasettekannet) võivad volikogu liikmed esitada ettekande pidajale (kaasettekande pidajale) küsimusi ettekande (kaasettekande) kohta. Küsimused peavad olema lühidalt ja täpselt formuleeritud. Istungi juhatajal on õigus lükata tagasi asjasse mittepuutuvad küsimused. Ühe päevakorrapunkti kohta võib iga volikogu liige esitada kuni kaks küsimust. Ettekande pidaja võib vajaduse korral vastamise delegeerida vallavalitsuse, volikogu või komisjoni liikmele. Kui küsimus nõuab põhjalikumat vastamist ja on seotud detailsete andmetega, peab küsimus olema esitatud kirjalikult valla kantseleile vähemalt 1 päev enne volikogu istungi toimumise päeva.“;
15) paragrahvi 21 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Istungi juhatajal on õigus oma äranägemisel anda istungil osalejatele lisaaega kuni kolm minutit. Loa esinemise edasiseks pikendamiseks annab istungi juhataja juhul, kui see on vajalik ettekande või sõnavõtu lõpetamiseks.“;
16) paragrahvi 22 lõikesse 3 lisatakse täiendav lause ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud volikogu õigusakti eelnõu esitatakse volikogu päevakorda võtmiseks volikogu esimehele. Nõuetekohaselt esitatud eelnõu võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.“;
17) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
„(41) Kõigile volikogu alatistele komisjonidele esitatakse arutamiseks ja seisukoha andmiseks valla põhimääruse, eelarve, eelarvestrateegia, arengukava ja üldplaneeringu ning nende muutmise eelnõud. Komisjon vaatab läbi ja võtab seisukoha oma tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.“;
18) paragrahvi 22 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Volikogu õigusakte menetletakse ühel või mitmel lugemisel. Mitmel lugemisel menetletavate õigusaktide lugemiste arvu, lugemise katkestamise ja eelnõu järgmisele lugemisele saatmise otsustab volikogu poolthäälte enamusega.“;
19) paragrahvi 22 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Ettepanekud eelnõu sõnastuse muutmiseks tuleb esitada kirjalikult või suuliselt volikogu istungil, v.a ettepanekud vormi- või kirjavigade või ilmse ebatäpsuse parandamiseks või isikunime muutmiseks, mille viib eelnõusse sisse volikogu teenindav kantselei õigusakti lõplikul vormistamisel.“;
20) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:
„(131) Istungi juhataja loal võib muudatusettepaneku teha suuliselt volikogu istungil. Suuliselt esitatud muudatusettepanek tuleb esitada üheselt mõistetavalt ning istungi protokollija fikseerib muudatusettepaneku protokollis.“;
21) paragrahvi 22 lõikes 17 asendatakse sõna „parandusettepanekuid“ sõnaga „muudatusettepanekuid“;
22) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Eelnõu tervikuna ei panda hääletusele enne muudatusettepanekute hääletamist. Kui ühe ja sama sätte kohta on esitatud mitu muudatusettepanekut, käsitletakse neid koos ja esitamise järjekorras. Vastuvõetuks loetakse ettepanek, mille poolt hääletab rohkem volikogu liikmeid kui vastu. Muudatusettepanekut ei hääletata, kui eelnõu algataja on selle heaks kiitnud, seda välistavat muudatusettepanekut ei ole esitatud ja ükski volikogu liige hääletamist ei nõua.“;
23) paragrahvi 24 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kui päevakorrapunkti kohta on mitu alternatiivset eelnõu ning hääletamisjärjekorras eespool asuv eelnõu saab vastuvõtmiseks vajaliku häälteenamuse, siis on eelnõu vastu võetud ning ülejäänud eelnõusid hääletamisele ei panda“;
24) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Vajaduse korral võib vallavalitsuse istung toimuda või istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil koosoleku ruumis füüsiliselt kohal viibimata. Istungil viibimise ajaks loetakse aega, mil istungil osaleja on elektroonilisse, reaalajas istungist osavõtu süsteemi sisse loginud. Vallavalitsuse istungi elektroonilise toimumise otsustab vallavanem või tema asendaja.“;
25) paragrahvi 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Vallavalitsuse istung toimub vastavalt vajadusele. Vallavalitsuse istungi kutsub kokku vallavanem ning määrab istungi aja ja koha.“;
26) paragrahvi 54 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Avalikel üritustel esindavad valda volikogu esimees, vallavanem, volikogu ja vallavalitsuse liikmed või mõni muu vallavanema poolt volitatud isik, arvestades ürituse iseloomu ja teiste osalejate esindatust.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Kuklane
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json