SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas tugiisiku teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 250

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linnas tugiisiku teenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.11.2003 nr 48
RT IV, 29.12.2011, 4
jõustumine 01.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimestele tugiisiku teenuse osutamist.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.   Teenuse saajad

  (1) Tugiisiku teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

  (2) Teenust ei osutata tugevate alkoholiprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ja psüühilise haiguse ägedas staadiumis olevatele klientidele.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (3) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 4.   Teenuse kirjeldus ja eesmärk

  (1) Tugiisiku teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimeste abistamisel igapäevaeluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. Teenuse eesmärgiks on puudega inimese ühiskonda integreerimine järgmiste tegevuste abil:
  1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  3) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  4) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja meditsiiniteenistuses suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
  5) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine.

  (2) Kliendiga tehtavale individuaalsele tööle lisaks sisaldab tugiisiku teenus ka klientide kokkusaamisi ja ühisüritusi.

  (3) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse teenuse osutaja ja kliendi vahel sõlmitavas lepingus.

  (4) Teenuse osutajal on õigus keelduda kliendiga suhtlemisest, kui klient on alkoholijoobes või agressiivne.

3. peatükk TEENUSE TELLIMINE 

§ 5.   Teenuse tellimine

  (1) Teenuse tellimiseks pöördub teenuse soovija Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) poole. Teenuse võib tellida hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Sotsiaalosakonna peaspetsialist selgitab, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, edastab peaspetsialist teenuse osutajale taotluse teenuse osutamiseks, mis on aluseks teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks.

  (3) Teenuse osutaja külastab iga teenuse soovijat tema kodus, et selgitada teenuse vajadus ja maht. Vajadusel kaasab teenuse osutaja teenuse soovija olukorra selgitamiseks piirkonna sotsiaalkonsultandi ja psühhiaatri.

4. peatükk TEENUSE OSUTAMISE LEPING 

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kahepoolne leping.

  (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

§ 7.   Lepingu lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalosakonna peaspetsialistiga.

  (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

5. peatükk TEENUSE HIND 

§ 8.   Hinna kujunemine

  (1) Teenuse hind kujuneb hanke tulemusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

  (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ette nähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2003.

/otsingu_soovitused.json