SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 251

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.12.2003 nr 52
RT IV, 29.12.2011, 5
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele pimekurtidele ja kuulmispuudega inimestele viipekeele tõlketeenuse osutamist.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Viipekeele tõlketeenust saavad Pärnu linnas elavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna registreeritud pimekurdid ja kuulmispuudega inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki.

 (2) Teenuse osutajal on õigus keelduda kliendile teenus osutamisest, kui klient on alkoholi- või narkojoobes või agressiivne.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse osutamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse osutaja sõlmib lepingud klientide ja viipekeele tõlkidega ning korraldab viipekeele tõlkidele töötasu maksmise.

§ 4.  Teenuse kirjeldus

 (1) Viipekeele tõlketeenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel suhtlemisel. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu.

 (2) Viipekeele tõlk tagab kliendile viipekeele tõlke isiklikus ja tööalases asjaajamises, arsti juures, töökoosolekutel, kursustel, seminaridel, ametiasutustes, teeninduses ja ülemaakondlikel üritustel.

 (3) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse teenuse osutaja ja kliendi vahel sõlmitavas kahepoolses lepingus.

3. peatükk TEENUSE TELLIMINE 

§ 5.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuste tellimused võtab vastu teenuse osutaja poolt kindlaks määratud teenuse koordinaator. Teenuse osutaja kindlustab klientide teavitamise teenuse koordinaatori kontaktandmetest ja teenuse koordinaatori kättesaadavuse teenuse soovijatele selleks ettenähtud vastuvõtuaegadel.

 (2) Teenuse tellimiseks pöördub teenuse soovija teenuse koordinaatori poole või linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) poole, kes edastab teenuse soovija andmed teenuse koordinaatorile.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse soovija edastab teenuse koordinaatorile andmed koha, kuupäeva ja kellaaja kohta, kus ta teenust vajab.

4. peatükk TEENUSE OSUTAMISE LEPING 

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kahepoolne leping.

 (2) Lepingusse märgitakse osutatava teenuse tingimused, maht ja kestvus.

§ 7.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalosakonna peaspetsialistiga.

 (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

5. peatükk TEENUSE HIND 

§ 8.  Hinna kujunemine

 (1) Teenuse hind kujuneb hanke tulemusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

 (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ette nähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2004.