SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 272

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linnas vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise kord

Vastu võetud 19.02.2004 nr 7
RT IV, 29.12.2011, 9
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamist inimestele, kes on jäänud piisavate elatusvahenditeta ning vajavad toitu või riietust.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Vältimatu sotsiaalabi teenust saavad inimesed, kes on piisavate elatusvahenditeta ja asuvad abi vajamise ajal Pärnu linna halduspiirkonnas.

 (2) Teenust osutatakse inimestele seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 4.  Teenuse kirjeldus

 (1) Vältimatu abi teenuseks on toiduabi või riideabi kättesaadavaks tegemine abivajajale, kes on teenuse osutaja poole suunatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) sotsiaaltöötaja poolt.

 (2) Riideabiks on terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad riided (sh ülerõivad, ja pesu) ja jalatsid.

 (3) Toiduabiks on toidupakk, milles sisalduv toit peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik ja piisav üheks söögikorraks.

§ 5.  Teenuse osutamine

 (1) Teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija oma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaalkonsultandi poole.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Sotsiaalkonsultant selgitab, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, siis edastatakse teenuse osutajale taotlus teenuse osutamiseks.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 6.  Teenuse hind

 (1) Teenuse osutamise kulud selguvad hanke tulemusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

 (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2004.