SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 10

Pärnu linnas toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Vastu võetud 19.02.2004 nr 8
jõustumine 01.03.2004

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 28.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamist Pärnu linna elanikele, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.   Teenuse saajad

  Toimetulekule suunatud rehabilitatsioniteenust saavad Pärnu linnas elavad ja rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna registreeritud isikud, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) avaliku konkursi, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.

  (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks konkursitingimustes.

  (3) Teenuse osutaja osutab väljastpoolt Pärnu linna pärit isikutele toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenust ainult vaba ressursi olemasolul ning kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 4.   Teenuse kirjeldus ja eesmärk

  (1) Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamine toimub reeglina (igapäevases) töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis. Teenuse saajatele luuakse võimalus tegeleda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mitte nõudvate töiste tegevustega, vajadusel õpetatakse neile õigeid töövõtteid, kontrollitakse tegevuse kulgu ja resultaati. Võimekamatele abivajajatele luuakse tingimused ka keerukamate, enam oskusi nõudvate tööde tegemiseks.

  (2) Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise eesmärgiks on tööharjumuse taastamine inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta, töövõimeliste inimeste aktiviseerimine, abistamine töö leidmisel, info kogumine abivajaja tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel. Samuti on eesmärgiks toimetulekuõpetuse andmine toimetulekuraskustega inimestele, väiksemas kollektiivis tööalase tegevuse kogemise võimaldamine, abivajaja tööalastest ja sotsiaalsetest oskustest ülevaate saamine ning abivajaja ja (tulevase) töökoha kokkusobivuse väljaselgitamine.

  (3) Isiku keeldumine osalemast toimetulekule suunatud rehabilitatsioonis võib olla aluseks temale toimetulekutoetuse määramata jätmiseks.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise vajaduse selgitab välja ja otsustab kliendi elukohajärgne linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant.

  (2) Kui klient vastab teenuse saamise nõuetele, edastab sotsiaalkonsultant teenuse osutajale taotluse kliendile teenuse osutamiseks.

  (3) Teenuse osutamine kliendile lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel.

§ 6.   Teenuse hind

  (1) Teenuse osutamise kulud selguvad avaliku konkursi tulemusel.

  (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

  (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt avaliku konkursi alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2004.

Margus Tammekivi
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json