SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 254

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linnas täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord

Vastu võetud 19.02.2004 nr 9
RT IV, 29.12.2011, 11
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamist kindla elukohata inimestele (edaspidi kodutu) aadressil Pärnu, Suur-Posti 18b asuvas kahekorruselises hoones.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

  Täiskasvanute varjupaiga teenust saavad täisealised isikud, kes asuvad Pärnu linnas ning kellel on puudus kindlast või regulaarsest ööbimiskohast.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse osutaja osutab varjupaigateenust aadressil Pärnu, Suur-Posti 18b asuvas kahekorruselises hoones 7 päeva nädalas 24 tundi päevas.

 (4) Teenuse osutaja osutab väljastpoolt Pärnu linna pärit isikutele täiskasvanute varjupaiga teenust vabade kohtade olemasolul ja teavitab esimesel võimalusel linnavalitsuse sotsiaalosakonda (edaspidi sotsiaalosakond) teenuse osutamisest.

§ 4.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Täiskasvanute varjupaiga teenusega tagatakse ööbimisvõimalus (voodikoht või nari) teenust vajavale inimesele. Teenus sisaldab kodutute vastuvõttu ja läbivaatust varjupaigas, pesemisvõimalust, ööbimisvõimalust, päevakeskuse teenust, abistamist asjaajamisel, meditsiinilise abi ja muu vältimatu sotsiaalabi osutamist. Teenuse saajatele võimaldatakse puhas voodipesu ning vajadusel puhtad riided, samuti varjupaigas asuvate pesemisvõimaluste kättesaadavus ning võimalus kasutada tualettruume.

 (2) Teenuse saaja saab kasutada selleks ettenähtud hoiuruumi oma isiklike asjade hoidmiseks.

 (3) Teenuse saajatele, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevast tegevust eraldi ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.

 (4) Teenuse osutaja kehtestab reeglid, mida teenuse saajad peavad järgima, sh nõuded käitumisele, meditsiiniline kord, kaebuste esitamise kord jms. Kehtestatud reeglid peavad olema teatavaks tehtud ja kättesaadavad igale teenuse saajale, samuti avalikkusele (nõudmisel).

 (5) Kergema meditsiinilise kõrvalabi vajadusega teenuse saajatel võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada põetuseks ettenähtud ruume.

§ 5.  Varjupaiga teenuse kasutamine

 (1) Esmakordselt teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialisti (edaspidi peaspetsialist) või oma elukohajärgse sotsiaalkonsultandi poole.

 (2) Sotsiaalosakonna peaspetsialist või sotsiaalkonsultant selgitab, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, siis edastatakse teenuse osutajale taotlus teenuse osutamiseks.

 (3) Kui teenuse soovijal selgub esmakordselt vajadus kasutada varjupaiga teenust väljaspool sotsiaalosakonna tööaega, pöördub teenuse soovija varjupaika. Teenuse vajaduse selgitab välja teenuse osutaja. Teenuse osutaja informeerib esimesel võimalusel sotsiaalosakonna peaspetsialisti või sotsiaalkonsultanti varjupaika ilma sotsiaalosakonna taotluseta pöördunud isikust.

§ 6.  Teenuse hind

 (1) Teenuse osutamise kulud selguvad hanke tulemusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

 (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2004.